Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Обжалване

Кой може да подаде жалба?

Всеки, който е неблагоприятно засегнат от дадено решение, може да подаде жалба.

Таксата за обжалване на решение за марка е 720 EUR, а таксата за обжалване на решение за дизайн е 800 EUR.

Срок и формуляр за жалба

Трябва да се направи разграничение между подаването на жалба и изложение на основанията за обжалване. За повече информация кликнете върху текстовите карета по-долу.

Жалба

  • Нотифициране на обжалваното решение

  • 2 месеца

  • 4 месеца

Изложение на основанията

Разглеждане на първа инстанция

След като получи изложението на основанията, секретариатът на апелативните състави предава жалбата (жалбата и изложението на основанията) на първата инстанция. В случаите ex parte, т.е. когато има само една страна, отделът, чието решение се обжалва, ще го коригира, ако счете, че жалбата е допустима и основателна; в противен случай досието ще бъде върнато обратно на апелативните състави.

След влизането в сила на Регламента за марката на ЕС не се прави междинно разглеждане в случаи между две страни.

Случаи ex parte

След като е приключено междинното разглеждане на случая ex parte, досието се предава на председателя на компетентния апелативен състав, който назначава докладчик.

Случаи inter parte

В случаите inter parte процедурата е малко по-различна. В съответствие с процедурните правила на апелативните състави, след като се приеме изложението на основанията, ответникът има право да представи бележки. След като е подаден отговорът, съставът може да разреши допълнително подаване на бележки от страните (отговор/дуплика).

След като приключи писмената част от производството, досието се предава на председателя на компетентния апелативен състав, който назначава докладчик.

И при двете производства, ако счете за необходимо, докладчикът се свързва със страните за изясняване на важни въпроси относно жалбата. В противен случай се изготвя решение, което се обсъжда от състава. След като съставът вземе решение, то се съобщава на страните.

Общ съд

Решенията на апелативните състави подлежат на обжалване пред Общия съд в срок от два месеца от нотифициране на решението. Основанията за подобни обжалвания са заложени в член 72, параграф 2) от Регламента за марките на ЕС и член 61, параграф 2) от Регламента относно промишления дизайн на Общността.

Всички решения на Общия съд могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейския съюз.

 

 

Висящи и приключени дела на големия състав

Висящи дела на големия състав

Приключени дела на големия състав

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.