Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Процедура по заявка и регистрация

 

Всяко физическо или юридическо лице от всяка държава по света може да подаде заявка.
Допълнителна информация.


Заявките за марка на ЕС могат да бъдат подадени само в EUIPO. Подаването на заявка е възможно по всеки от следните начини:
 • електронно подаване — онлайн заявки чрез User Area,
 • по пощата,
 • по специална куриерска услуга.


Не. Заявките могат да се подават по електронен път (включително чрез онлайн инструментите на EUIPO, посочени във въпрос „Как да подам заявка за марка на Европейския съюз“), по пощата или по куриер. Документи, предназначени за конкретна заявка, не се приемат по електронната поща.


Заявката за марка на ЕС може да бъде подадена на един от 23-те езика на Европейския съюз като „първи език“.
В допълнение това трябва да бъде избран и втори език от следните пет езика на Службата: английски, френски, немски, италиански или испански език. Вторият език трябва да бъде различен от първия избран език и ще бъде използван като език за евентуални производства по възражение и/или отмяна.


Датата на подаване ще бъде или по-късна от датата на фактическото получаване на заявката в Службата, или ще бъде изобщо отхвърлена. EUIPO ще отправи писмо за недостатъчност за изпълнение на неизпълнените изисквания в срок от 2 месеца. Този срок не може да бъде удължаван. След като бъде спазена, датата на подаване на заявката става датата, на която цялата задължителна информация е предоставена, включително плащането. Ако изискванията не бъдат спазени (вижте член 31 от Регламента за марките на ЕС (РМЕС)за всички условия, на които трябва да отговарят заявките, или Насоки, част Б, Проверка, раздел 2, Формалности, точка 4 за всякакви подробности), заявкaта за марка на ЕС няма да се третира като заявкa за марка на ЕС (ще се счита за неподадена) и всички вече платени такси ще бъдат възстановени.


На нашата страница  Формуляри и подаване на формуляри ще намерите всички наши онлайн формуляри, както и формулярите във формат PDF за онези услуги, които още не са обхванати от онлайн решение.
Кореспонденцията по отношение на конкретно досие трябва винаги да се подава чрез:
 • User Area
 • пощата
 • специална куриерска услуга
 • връчване на ръка (*).
Винаги посочвайте номера на досието.
* Връчване на ръка: моля попълнете и представете в два екземпляра нашата разписка за получаване на документ за всяко досие, което желаете да подадете. Имайте предвид, че от 1 октомври 2017 г., вече не се приема лично подаване на документи, свързани с марки на ЕС. Всеки такъв документ, който бъде предоставен чрез лично подаване, ще се счита за неполучен.
В случай на несъответствие или различие между версията на настоящата публикация на английски език и версиите на други езици, версията на английски език ще има предимство.
За повече информация моля прегледайте ЧЗВ относно новия Регламент за марките на ЕС.


Всяка заявка за марка на ЕС трябва да съдържа списък на стоки и услуги като условие за определяне на дата на подаване. Списъкът трябва да бъде класифициран в съответствие със Спогодбата от Ница. Класификацията от Ница разпределя стоките в класове от 1 до 34, а услугите — в класове от 35 до 45. Всеки клас е представен от заглавие на класа, което съдържа обща информация за типа стоки или услуги, обхванати от него.
Много е важно да подадете заявка за класовете стоки и услуги, отговарящи на вашата стопанска дейност, тъй като това ще има пряко отражение върху степента на защита на вашата марка на ЕС.
Повече информация относно Класификацията от Ница може да бъде намерена на уебсайта на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на адрес http://www.wipo.int


При подаване на електронна заявка потребителите могат да изберат предварително одобрени термини, за да съставят списък на стоките и услугите си. Тези условия са заложени в хармонизираната база данни (ХБД) и ще бъдат автоматично приети за целите на класификацията. Използването на тези предварително одобрени термини ще улесни процеса на регистрация на марката. В хармонизираната база данни са обединени термините, приети във всички служби на ЕС за целите на класификацията.
Преди подаване на заявка потребителите могат:
 • да търсят в съдържанието на ХБД с помощта на инструмента на Службата TMclass ;
 • да използват приложението Goods and Services builder, което ще ги насочва в процеса на създаване на списъците им от стоки и услуги въз основа на терминологията от ХБД.


Да, всеки знак, който отговаря на изискванията на Регламента за марките на ЕС, може да бъде регистриран като марка. Чрез регистрацията на наименование на ваша фирма и/или лого ще получите по-добра защита на вашата марка и репутация. Регистрацията ви позволява да предотвратите използването или регистрирането от трета страна на марки, които са еднакви или объркващо сходни с тези на вашата стопанска дейност.
 


В случай на спор за име на домейн в интернет, моля консултирайте се с WIPO ADR (алтернативно решаване на спорове).


Не. Първоначалният списък на стоки и услуги, включен в заявка за марка на ЕС, не може да бъде разширяван, а само ограничаван. Казано по друг начин, можете да добавите продукти или класове към вече подадена заявка, само ако подадете нова заявка за същата марка, обхващаща допълнителните класове.


В момента на подаването основната такса за заявка покрива само един клас. Ако желаете да включите повече от един клас стоки или услуги, следва да заплатите такса за всеки допълнителен клас. Допълнителна информация.
Ако желаете да добавите нови класове стоки и/или услуги след регистрацията на вашата заявка за марка на ЕС, е необходимо да попълните нова заявка за марка на ЕС, в която да посочите новите класове, които желаете да бъдат обхванати.
Повече информация за класовете стоки и/или услуги.


Могат да се направят само незначителни промени, ако те не променят съществено марката.
Практиката на Службата по отношение на измененията на изображението на марката е много стриктна. По-подробна информация ще намерите в Насоки, част  Б „Проверка“, раздел  2 „Формалности“, параграф  15.


За да бъде вашата заявка разгледана по ускорена процедура, следва да направите следното:
 • да платите предварително — ако плащате чрез разплащателна сметка, трябва да приемете плащането да бъде наредено от нея незабавно; ако плащате с банков превод, трябва да извършите превода веднага след подаването на заявката. Моля, използвайте банковия код на операцията, посочен в документа, потвърждаващ подаването.
 • Използвайте подготвения формуляр, който следва да подадете във вашата банка (формулярът ще бъде приложен към документа, потвърждаващ подаването, след като подадете заявката).
 • Изпълнете условията за ускорена процедура Fast Track*, като посочите съответните стоки и услуги (повече информация ще намерите в Хармонизираната база данни).

* Ако в хода на проверката не възникнат възражения, вашето досие ще бъде разгледано по-бързо.

Допълнителна информация относно цялостния процес на регистрация, който включва процеса до публикуването.

 


Да, можете. Службата обаче ще ви уведоми с искане за назначаване на представител в определен срок, ако сте извън ЕИО ( Европейското икономическо пространство).
Допълнителна информация:


Службата отхвърля заявки за марки, за които смята, че не отговарят на определени изисквания, наричани също абсолютни основания.

В член 7 от Регламента за марките на ЕСса изброени абсолютните основания за отказ. Заявки за марки, които не са получили отказ на този етап, се публикуват. Вижте пълния регистрационен поток.

Абсолютните основания за отказ трябва да се разграничават от относителните основания за отказ, които се разглеждат само ако, след публикуването на заявката за марка на ЕС, бъдат подадени едно или повече възражения от трета страна въз основа на едно или повече конфликтни по-ранни права, като например по-ранна марка.

EUIPO не разглежда служебно относителни основания за отказ. Такива могат да бъдат повдигнати само от трети страни при производства по възражение или отмяна, след регистрацията на марка на ЕС. Научете какви са съответните такси и вижте разликите като изберете бутон „възражение“ на страницата Процедура по регистрация.


Да. Службата отказва заявка за марка на ЕС, ако само в част от Европейския съюз съществува основание за отказ. Ако например марката се състои от наименованието на продукта на един от официалните езици на държава — членка на Европейския съюз, Службата отказва заявката за марка на ЕС.
По-ранните права, предявени във възражение или в искане за обявяване на недействителност, накърняват регистрацията на марка на ЕС, дори ако съществуват само в една държава — членка на Европейския съюз. Не са особено чести случаите, когато заявката трябва да бъде отказана, защото марката представлява неотличителен или описателен, или родов термин на само един от езиците на Европейския съюз (и не на един от нейните главни езици за световна търговия). В такива случаи процедурата по възражение или обявяване на недействителност пред EUIPO предоставя голяма свобода на действие за уреждане по взаимно съгласие.

Допълнителна информация относно използването и защитата на вашата марка на ЕС.


Заявка за марка на ЕС, която е получила отказ, или марка на ЕС, която е обявена за недействителна или отменена, може да бъде превърната в заявка за национална марка във всички държави — членки на Европейския съюз, в които основанието за отказ не е приложимо. Последвалата заявка за национална марка запазва датата на подаване на заявката за марка на ЕС.


Преобразуването е процедура, която може да се прилага спрямо марки на ЕС и международни регистрации.

Ако се прекрати действието на дадена марка на ЕС, тя може да бъде преобразувана в марки с действие в определени държави — членки. Преобразуването е особено полезно за преодоляване на евентуални проблеми с единния характер на марката на ЕС.

Например, ако има проблем с регистрирането на марка на ЕС в една или в няколко страни на абсолютни основания или поради възражение, основано на по-ранно право с действие в една или в няколко страни, заявителят за тази марка на ЕС може да подаде заявка за преобразуването ѝ в отделни заявки за национални марки в страните, които не са засегнати от тези основания.

Международните регистрации могат да бъдат преобразувани в заявки за национални марки на държави — членки на ЕС, и в посочване на договаряща страна по Мадридската спогодба или Мадридския протокол на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

ВижтеНасоки, част Д, Операции във връзка с регистъра, раздел 2, Преобразуване за допълнителна информация.


Преобразуването на МР, посочващи ЕС, не трябва да се идентифицира с „трансформиране“, което е правно понятие, въведено от Мадридския протокол (МП) с цел смекчаване на последствията от петгодишния период на зависимост съгласно Мадридската спогодба.
Трансформирането позволява една генерално оспорена марка да бъде трансформирана в директна заявка за марка на ЕС, но не позволява преобразуването на посочване на ЕС в национални подавания.
Допълнителни данни за принципите и формалностите на преобразуване могат да бъдат намерени в Насоки, част Д, Операции във връзка с регистъра, раздел 2, Преобразуванеи част М, Международни марки.


За да може заявката ви да бъде разгледана по ускорената процедура Fast Track, е необходимо да платите в момента на подаването ѝ или непосредствено след това, ако плащате чрез банков превод (повече информация относно банковите преводи и списък на условията на процедурата Fast Track). Необходимо е също да използвате базата данни на EUIPO — хармонизираната база данни (ХБД) — с предварително одобрени термини за целите на класификацията .
 


Формулярът в пет стъпки е предназначен за ускорената процедура Fast Track, затова той съдържа задължителни полета и опции по подразбиране, за да се гарантира възможно най-бързо обработване на вашата заявка.

Нашият Разширен формуляр е предназначен да ви уведомява, когато заявката ви е по ускорената процедура Fast Track, и когато не е. Ако вашата заявка не отговаря на някое от условията на ускорената процедура Fast Track, формулярът ви уведомява за това. Тогава може да решите дали да нанесете посочените във формуляра корекции или просто да продължите с обикновената заявка. Стандартните заявки обикновено се публикуват между 8 и 11 седмици след плащане.

Ако вашата марка отговаря на условията за Fast Track, в eSearch plus, над хронологията на вашата марка ще се появи логото на ускорената процедура.


Макар някои заявки да отговарят на условията за ускорена процедураFast Track в момента на подаване, е възможно на по-късен етап те да загубят своя статут на ускорена процедура Fast Track. Това може да се дължи на недостатък, установен по време на разглеждане на абсолютни основания, например просрочено плащане, искане за ограничаване на стоки и услуги или други недостатъци, като например проблем с представителя.

Вж. пълния списък с условията на ускорената процедура Fast Track.


Заявителите или представителите могат да посочат собствен референтен номер от максимум 20 знака в предоставеното пространство във формуляра за заявка, напр.: инициали, поредици от букви, цифри и др. Този референтен номер може да ви е полезен за идентифициране на различните заявки, подадени от вас.

„Идентификационният номер“ е номер, даден от Службата, за идентифициране на заявителите и представителите.

След като на заявителя или представителя вече е даден „идентификационен номер“ от EUIPO, в бъдещите заявки е достатъчно да се укаже този идентификационен номер заедно с името на заявителя/представителя.

Ако не се посочи идентификационен номер трябва да се попълнят всички полета „заявители/представители“.


Можете да проследите идентификационните номера като потърсите вашата марка в онлайн базите данни на EUIPO, eSearch plus или TMview.


Можете да подадете заявка като: След като заявката ви бъде потвърдена, системата ще създаде номер на вашата заявка за марка на ЕС.
 


Марка на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци, при условие че тези знаци могат:
 • да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия, и
 • са представени по начин, който дава възможност на компетентните органи и на широката общественост да определят ясно и точно обекта на защитата.
Представянето на знаците трябва да бъде във форма, използваща общодостъпни технологии, които могат да бъдат възпроизведени в регистъра по ясен, точен, самостоятелен, лесно достъпен, разбираем, устойчив и обективен начин. Научете повече за форматите, приемливи за ЕUІРО при подаване на заявка за регистриране на марка. Можете да направите справка и с Решение № EX-17-6 на изпълнителния директор на Службата от 22.9.2017 г. относно техническите спецификации за приложенията, подавани на носители на данни.

В Регламента за прилагане на Регламента за марките на Европейския съюз (РПРМЕС) са изложени специфични правила и изисквания за най-разпространените видове марки.

Допълнителни примери за марки и техните видове могат да се намерят на нашия уебсайт.


В документа, потвърждаващ подаването, ще бъде посочено само, че е подадена заявка за фигуративна марка. Това е така, защото терминът „фигуративна марка“ включва „комбинирани“ или „стилизирани“ марки, „дума + лого“ и пр. (разгледайте нашия уебсайт за примери на фигуративни марки). В съответствие с практиката на EUIPO една марка е фигуративна, ако се състои от:
 • изключително фигуративни елементи;
 • комбинация от словни и фигуративни или други графични елементи;
 • словни елементи в нестандартни шрифтове;
 • словни елементи в цветове;
 • словни елементи на повече от един ред;
 • • букви от азбуки на езици извън ЕС;
 • знаци, които не могат да бъдат възпроизведени от клавиатура;
 • комбинация от горните.
Във формуляра за заявка е добавено „фигуративна марка със словни елементи“, за да се даде възможност на заявителя да въведе словните елементи.
Допълнителна информация относно законовите текстове за марките на ЕС.


Не, защитена е всъщност комбинацията от двата елемента, както е видно от представянето на марката като цяло. Можете да разгледате примери на нашия уебсайт.


Фигуративна марка.


Вече не е възможно да се посочват цветовете върху фигуративните марки на ЕС.


Вече не е задължително да се добавя описание на всеки вид марка на ЕС. В съответствие с член 3 от Регламента за прилагане на Регламента за марките на Европейския съюз  (РПРМЕС) описанията не са задължителни за позиционни марки, марки с мотиви, цветни марки, състоящи се от комбинация от цветове, и марки на движение. За тези марки, при които представянето е съпроводено с описание, това описание трябва да съответства на представянето и да не излиза извън неговия обхват.


Да. Можете да оттеглите по всяко време вашата заявка, но ако дължимите такси са вече платени, те няма да бъдат възстановени, освен ако оттеглянето е получено в деня на подаване на заявката (GMT +1). Не се дължи допълнителна такса за оттегляне. Можете да заявите оттеглянето директно в инструмента eSearch plus, като изберете вида на електронното действие в менюто „действия и съобщения“ в раздела за марки на ЕС.Текстът трябва да бъде ясен и недвусмислен, например: „Оттеглям заявка за марка на ЕС номер XYZ“.
Тъй като Службата няма хартиен формуляр за оттегляне на заявка за марка на ЕС, можете да изпратите също и съобщение от Раздела за потребители, или писмо (електронни съобщения не се приемат).


Съществуват три вида марки на ЕС, индивидуални, колективнии сертификатни марки.


Колективна може да бъде всеки вид марка (напр. словна, фигуративна, триизмерна и др.), при условие че принадлежи на юридическо лице, учредено съгласно публичното право, или на сдружение и се използва за отличаване на стоките и услугите на членовете на това сдружение от тези на други предприятия. Само сдружения на фабриканти, производители, доставчици на услуги или търговци, както и юридически лица, учредени съгласно публичното право, могат да подават заявки за регистрация на колективни марки на Европейския съюз.


Не, „колективна“ не означава, че марката принадлежи на няколко лица (съзаявители/съпритежатели), нито че обозначава/обхваща повече от една държава (системата за марките на ЕС обхваща автоматично всички държави от ЕС).

Съгласно Регламента за марките на Европейския съюз има специфични разпоредби относно закрилата на колективни марки. Това, че е указание за географския произход на стоките или на услугите, не е пречка за регистрацията на колективна марка. Не е такъв случаят с индивидуалната марка на ЕС, при която такова географско указание не може да се регистрира.

Заявителят на колективна марка трябва да представи правилата, регулиращи използването ѝ, в срок от 2 месеца от датата на заявяване.
Допълнителна информация можете да намерите в членове 74-82 от Регламента за марките на Европейския съюз и в Насоки, част Б, Проверка, раздел 4, Абсолютни основания за отказ, глава 15, Колективни марки на Европейския съюз.


Да, основната такса за заявка за колективна марка на ЕС, подадена по електронен път, е по-ниска от заявката за колективна марка на ЕС, подадена на хартиен носител.

За допълнителна информация относно различните плащания, моля направете справка със страницата за таксите, които се плащат директно на EUIPO.


Приоритет може да бъде предявен за една или повече по-ранни заявки за търговска марка, а именно национална заявка (или заявка в Бенелюкс), подадена във или за държава — страна по Парижката конвенция, държава — членка на Световната търговска организация (СТО), държава, за която Комисията е потвърдила реципрочност, или заявка за марка на ЕС.

Правото на приоритет (по Парижката конвенция) е ограничено във времето право, което се задейства с първото редовно подаване на заявка за търговска марка. Редовно национално подаване на заявка е всяко подаване, което е достатъчно, за да се установи датата, на която е подадена заявката в съответната държава, независимо какво ще се случи по-нататък със заявката (член 4, параграф 3 от Парижката конвенция). Това право може да бъде предявено в срок от 6 месеца след първото подаване.

Претенциите за приоритет трябва да бъдат подадени заедно със заявката за марка на ЕС или в отделно искане, подадено на същата дата, както заявкaта за марка на ЕС. Допълнителни данни за принципите и формалностите на претенциите за приоритет по Парижката конвенция могат да бъдат намерени в Насоки, част Б, Проверка, раздел 2, Формалности, точка 15, Приоритет (по Конвенцията) и в специалния раздел на ЧЗВ относно законовата реформа.


Претенциите за приоритет трябва да бъдат подадени заедно със заявкaта за марка на ЕС и трябва да включват датата, номера и държавата на предишната заявка.

Трябва да се има предвид, че Службата ще публикува претенцията за приоритет „така, както е подадена“, което означава, че Службата няма да потвърди валидността на претенцията за приоритет.

За информация относно доказателствата, които трябва да бъдат предоставени (копие на съответната първа заявка, езика и сроковете) при предявяване на приоритет или предходност, вижте Решение № EX-05-5 на Председателя на Службата от 1.6.2005 г.

За допълнителни обяснения направете справка с Насоки, част Б, Проверка, раздел 2, Формалности.
Моля разгледайте нашия Разширен формуляр за повече информация как да добавите претенция за приоритет към вашата онлайн заявка.


Ако заявител на марка на ЕС е изложил на официално призната изложба стоки или услуги под марката, за която е подал заявка, заявителят има право да предяви претенция за изложбен приоритет в срок от 6 месеца от първото излагане. Трябва да се предостави доказателство за представянето.
Допълнителни данни за принципите и формалностите на претенциите за „изложбен приоритет“ могат да бъдат намерени в Насоки, част Б, Проверка, раздел 2, Формалности, точка 16, Изложбен приоритет.


Ако заявителите или притежателите на марка на Европейския съюз вече притежават по-ранна регистрация на идентична национална или международна марка с действие в една или няколко държави — членки за идентични стоки и услуги, те могат да предявят претенция за предходност на тази марка в заявката си за марка на ЕС или в срок от 2 месеца, считано от датата на нейното подаване, или по всяко време след регистрацията на марката на ЕС, като запазят по-ранните си права дори ако не подновят своята по-ранна марка.
Допълнителни данни за принципите и формалностите на претенциите за предходност могат да бъдат намерени в Насоки, част Б, Проверка, раздел 2, Формалности, точка 17, Предходност.


По принцип, документът в подкрепа на претенцията трябва да бъде подаден в срок от 3 месеца от датата, на която е предявена предходност.
За информация относно доказателствата, които трябва да бъдат предоставени при предявяване на приоритет или предходност, вижте Решение № EX-05-5 на Председателя на Службата от 1.6.2005 г.
За допълнителни обяснения направете справка с Насоки, част Б, Проверка, раздел 2, Формалности.
Моля разгледайте Разширения формуляр за повече информация как да добавите претенция за предходност към вашата онлайн заявка.


В резултат на действието на правото на приоритет датата на приоритет се счита за дата на подаване на заявката за МО с цел да се определи кое право има предимство.
Единствената последица от предходността съгласно Регламента за марките на ЕС е, че ако притежателят на марката на Европейския съюз се откаже от по-ранната марка или допусне да изтече нейната регистрация, се счита, че той продължава да се ползва със същите права като тези, които би имал, ако по-ранната марка продължи да бъде регистрирана.
Имайте предвид, че предходност може да се претендира само за по-ранна регистрация, а не за по-ранна заявка.


Това е датата, на която марката на ЕС се вписва в Регистъра на марките на Европейския съюз, преди да се пристъпи към публикуване на регистрацията в Бюлетина за марки на Европейския съюз (Бюлетин за марките на ЕС). В удостоверението за регистрация това е датата след думата „регистрирана“ в долния ляв ъгъл на първата страница.
Регистрацията на марка на ЕС предоставя на притежателя ѝ изключителни права. Правата, предоставени от марката на ЕС, могат да се противопоставят на трети лица, считано от датата на публикуването на регистрацията на марката.

За повече информация относно процедурата по регистрация на марка на ЕС моля посетете страница Процедура по регистрация.


Процедурата за регистрация на марка на ЕС се състои от три основни части:
 1. разглеждане на искането,
 2. възражение (само ако е подадено възражение срещу заявкaта за марка на ЕС),
 3. регистрация.


Валидността на марка на Европейския съюз (марка на ЕС) е 10 години. Може да бъде подновявана неограничено, всеки път за срок от 10 години. Шест месеца преди изтичане на регистрацията EUIPO уведомява в писмен вид притежателя, неговия представител или друг регистриран титуляр на права, че регистрацията трябва да бъде подновена. Ако тази информация не може да бъде предоставена, изтичането на регистрацията няма да бъде засегнато и Службата няма да носи отговорност за това.
Искането за подновяване може да бъде подадено онлайн чрез формуляра за искане за подновяване.

За повече информация относно подновяването на марки на ЕС, моля направете справка с:


Придобитият отличителен характер е претенция, която може да се предяви при регистрирането на марка и съгласно която марката не е отличителна сама по себе си, а е станала отличителна като следствие от използването ѝ на пазара.
 
За да бъде регистрирана, марката трябва да притежава „присъща отличителност“, т.е. да бъде отличителна, неописателна и да не съдържа думи или знаци, които са обичайни в ежедневния език. Същевременно като изключение от това правило даден знак може да бъде регистриран, ако заявителят представи доказателства за придобит отличителен характер на марката в резултат на използване. В този случай той трябва да докаже, че най-малкото значителна част от съответните потребители възприемат знака като марка (т.е. свързват заявените стоки и услуги с конкретно предприятие).
 
Службата разглежда придобития отличителен характер на дадена марка само ако заявителят изрично го е поискал, а не по собствена инициатива. Претенцията за придобит отличителен характер следва да бъде определена като основна или субсидиарна.
 
За повече информация направете справка в нашите Насоки.


Ако предявите основна претенция, Службата взема решение едновременно относно отличителния характер на знака и относно отличителния характер в резултат на използването на знака. Издава се едно решение, което обхваща и двата въпроса. То може да се обжалва.
 
Ако предявите субсидиарна претенция, проверката на заявката ви се осъществява на два етапа. Службата първо взема решение само относно отличителния характер на знака и след като това решение придобие окончателен характер, разглежда само претенцията за придобит отличителен характер и взема окончателно решение по този въпрос. Само по себе си и според съответния срок всяко решение подлежи на обжалване.
 
Заявителят има свободата да реши кой вид претенция да предяви. Това зависи от неговите или нейните интереси, например от скоростта на процедурите за регистрация, от трудностите при събиране на доказателства в подкрепа на претенцията за придобит отличителен характер в резултат на използване или дори от значението, което окончателното решение относно присъщия отличителен характер може да има за заявителя.
 
За повече информация направете справка в нашите Насоки.


Службата проверява твърденията за придобит отличителен характер на марка само ако заявителят е отправил изрично претенция в този смисъл.
 
Претенции могат да се предявяват в заявката за регистрация и преди изтичането на срока за представяне на бележки в отговор на първото писмо за възражение на Службата.
 
Не е достатъчно само да се предяви претенция. Трябва ясно и точно да се посочи дали тя е основна или субсидиарна. Ако не е определен видът на претенцията, Службата изпраща писмо за нередност и определя срок, в който заявителят следва да изясни това.
 
За повече информация направете справка в нашите Насоки.


Ако претенцията е предявена при подаването на заявката и ако Службата повдигне възражение срещу марката, заявителят ще бъде поканен да представи съответните доказателства и бележки по възражението в определен срок.
 
Ако заявителят предяви основна претенция в отговор на първото писмо за възражение, но не приложи доказателства, Службата изпраща съобщение, с което изисква от заявителя да представи доказателства в срок от 2 месеца.


Ако сте предявили субсидиарна претенция, проверката на заявката ви ще се осъществи на два етапа. След като приключи първият етап, т.е. след като бъде взето окончателно решение относно присъщата отличителност на знака, и като се вземат под внимание всички възможности за обжалване, Службата ще премине към втория етап, свързан с придобития отличителен характер. За целта тя ще информира заявителя за възобновяването на производството и ще определи срок за представяне на доказателства за използването на знака.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация