Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Заверка или легализация на сертифицирани копия

Съгласно разпоредбите на правило 84, параграф 6 и правило 89, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на регламента на Съвета за марките на Европейския съюз и съгласно член 74, параграфи 4 и 5 на Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията за прилагане на регламента на Съвета за промишления дизайн на Общността, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) издава сертифицирани копия от заявки, сертификати за регистрация и документи във връзка с разглеждани от Службата въпроси, както и сертифицирани извлечения от регистъра на марките на Европейския съюз и от регистъра на дизайните.

В някои трети държави тези копия допълнително подлежат на заверка или легализиране, преди да бъдат приети като основания за претенция за приоритет пред националната служба или за друг вид претенция пред властите.

С оглед на това на 19 септември 2000 г., Европейската комисия прие процедура, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, която упълномощава ръководителя на Представителството на Европейската комисия в Испания да удостоверява автентичността на подписа на документи, издадени от EUIPO.


Процедура

Исканията за сертифицирани копия се изпращат до EUIPO чрез формуляра на „искането за проверка на досие", като в съответния раздел трябва да се уточни, че копията са за представяне в трета държава, която изисква те да бъдат заверени, и се посочи в предназначеното за целта място третата държава(и), за която се изисква легализация.

EUIPO издава сертифицираните копия по обичайната процедура и ги изпраща в Представителството на Европейската комисия в Испания на следния адрес:

Comisión Europea, Representación en España
Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid (Испания)

Тел.: +34 914 238 000

Също така EUIPO уведомява заявителя, че поисканите документи са изпратени в Представителството.

След като Представителството получи документите от EUIPO, ръководителят на Представителството удостоверява автентичността на подписа в тях. След това документите се изпращат на адреса, посочен от заявителя в първоначалното искане за проверка, или могат да му бъдат предоставени лично в Представителството на Европейската комисия в Мадрид.

Ако вече е получил сертифицирано копие, заявителят може да го изпрати по пощата до Представителството в Мадрид или да го достави лично. Документите за легализиране трябва да бъдат придружени от писмо, в което се посочва кой иска легализацията (пощенски адрес и име за контакт), държавата, за която е необходима, и адрес, на който да се изпратят документите, или в случай че лицето желае да ги получи лично — телефонен номер за връзка.

Уверете се, че сертифицираните копия, изтеглени директно от уебсайта на EUIPO, са с добро качество на разпечатка и надлежно закопчани с телбод или подшити.

След получаване на легализацията от Представителството на Европейската комисия заявителят трябва да мине през съответните процедури на посолството или консулството на третата държава (предназначение на документите) в Испания. Преди да приемат тези документи, много държави изискват също последваща легализация от Министерството на външните работи на Испания.

Затова съветваме заявителите да се свържат с посолството на въпросната трета държава, ако не им е известно каква процедура трябва да се изпълни. Адреси за връзка с посолствата на страните, акредитирани в Испания.

На последно място, обърнете внимание, че нито EUIPO, нито Комисията носят отговорност за използваните практики или решенията на органите на трети държави във връзка с легализирането на документи, издадени от EUIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.