Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз


Съдържанието на тази страница е достъпно само на English, Español, Deutsch, Français и Italiano.

Апелативни състави

„Ангажирани сме да работим за укрепване на ролята на апелативните състави като висококачествен, ефективен, последователен и модерен орган за решаване на спорове в областта на интелектуалната собственост.“
João Negrão, председател на апелативните състави

Апелативните състави отговарят за вземането на решения по жалби срещу решения на първа инстанция, взети от EUIPO, във връзка с марки на Европейския съюз и регистрирани дизайни на Общността. Решенията на апелативните състави на свой ред подлежат на обжалване пред Общия съд, чиито решения могат да бъдат обжалвани по правни въпроси пред Съда на Европейския съюз (ЕС). Апелативните състави са независими органи и не са обвързани с никакви инструкции при вземането на решения.

 

Регламент

Апелативните състави се уреждат от Делегирания регламент за марките на ЕС. Разпоредбите му се прилагат при административната обработка на жалби както съгласно Регламента за марките на ЕС, така и съгласно Регламента относно промишления дизайн на Общността.

 

Процедурен правилник

Процедурният правилник представлява изчерпателен набор от процедурни правила, приложими към всички производства по обжалване пред апелативните състави, както по отношение на марките на ЕС, така и по отношение на регистрираните дизайни на Общността.

 

Президиум

Президиумът отговаря за правилата и организацията на апелативните състави, включително за разпределението на членовете към отделните състави и определянето на правилата за разпределяне на дела към съставите. Президиумът е съставен от председателя на апелативните състави, който го председателства, както и от председателите на съставите и членовете, избрани за всяка календарна година от всички членове на съставите (с изключение на председателя и председателите на апелативните състави).

Тези въпроси се решават всяка година от президиума. Понастоящем апелативните състави имат четири състава, които се занимават само с дела във връзка с марки, и един — за дела във връзка с дизайни. В допълнение, големият състав може да разглежда дела във връзка с марки и дизайни.

Решения на президиума

 

Членове на апелативните състави

Председателят на апелативните състави се назначава от Съвета на Европейския съюз. Председателят има управленски и организационни правомощия и председателства президиума и големия състав. Председателите на апелативните състави също се назначават от Съвета на Европейския съюз. Те имат има управленски и организационни задачи в съответните състави и отговарят за назначаването на докладчик по всяко дело за обжалване. Членовете на апелативните състави се назначават от управителния съвет на Службата.

 

План за действие на апелативните състави за периода 2021—2026 г.

Предоставянето на висококачествени услуги в областта на марките и дизайните на предприятията, търсещи защита за резултатите от техните инвестиции в иновации, е от съществено значение за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и тя се стреми към постигане на това. В това отношение, като осигуряват независими, ефективни и професионални средства за разрешаване на спорове, апелативните състави играят ключова роля в рамките на системата за ИС.

В този контекст планът за действие на апелативните състави за периода 2021—2026 г. представлява вътрешна пътна карта, определяща посоката, в която съставите ще поемат през следващите години, начините, по които те ще се справят с предстоящите предизвикателства, и преди всичко, с какво те ще допринесат за стратегическия план до 2025 г. В този смисъл планът има за цел да доразвие дейността на апелативните състави, като представи поредица от инициативи, които да бъдат стартирани през следващите пет години с оглед изпълнението на обновена визия за апелативните състави като висококачествен, ефективен, съгласуван и модерен орган за решаване на спорове в областта на интелектуалната собственост.

Планът за действие има за цел:

  • Гарантиране, че апелативните състави са в състояние да се справят с нарастващия брой все по-сложни апелативни дела и със своевременното постановяване на висококачествени решения в полза на потребителите.
  • Подобряване на качеството чрез разработване на по-последователна и съгласувана практика за вземане на решения, която да бъде допълнително приведена в съответствие със съдебната практика на ОС и Съда на ЕС, за да се осигури на потребителите по-висока степен на предвидимост и правна сигурност по отношение на цялостната работа на EUIPO.
  • Съсредоточаване върху своевременно постановяване на висококачествени решения, като същевременно е налице отчетност пред обществеността. В това отношение е налице допълнително предизвикателство, свързано с необходимостта от повишаване на прозрачността и гарантиране на отчетността във всички дейности на апелативните състави.
  • Принос за засилване и разширяване на използването на алтернативното разрешаване на спорове в EUIPO, за да се предложат на страните подходящи механизми и инструменти за намиране на експертни и бързи решения на техните конфликти на ранен етап като средство за подкрепа на предприятията, особено на МСП.
  • Сътрудничество с външни партньори, например апелативни органи на националните служби за ИС, европейски и национални съдилища и сдружения на потребители, за да се улесни непрекъснатият обмен на експертен опит и знания, както и по-нататъшното разширяване на общите практики в областта на марките и дизайните.

В контекста на тези цели планът за действие е структуриран около 5 направления и 19 взаимосвързани ключови инициативи за действия, които да се изпълняват в тясно сътрудничество с вътрешни и външни партньори.

 

 

 

Резултати от работата на апелативните състави

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация