Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Сертификатни и колективни марки

Освен индивидуални марки, съществуват и два други вида марки, които могат да бъдат регистрирани в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) — сертификатни марки и колективни марки. На тази страница ще намерите информация за двата вида марки, както и за ресурсите, които ще ви помогнат, за да подадете заявка за тях.

Колективната марка на ЕС указва, че стоките или услугите, защитени с тази марка, произхождат от членове на сдружение и могат да бъдат използвани само от тях.

Сертификтната марка на ЕС обаче указва, че стоките или услугите отговарят на определени характеристики, съдържащи се в правилата за използване.

Афишът на Confetti от Тулуз-Лотрек – пример как една марка се превръща в произведение на изкуството
 

Сертификатни марки:

Сертификатните марки на ЕС са нов вид марка в системата за марките на ЕС. Те са означения, които имат за цел да удостоверят някои характеристики на стоките и услугите (например тяхното качество) и за тях стана възможно да се подава заявка от 1 октомври 2017 г.

Регламентът относно марката на ЕС определя сертификатната марка на ЕС като марка, която е „годна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, с изключение на географския произход, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин“. (член 83, параграф 1 от РМЕС).

Индивидуалните и сертификатните марки на ЕС се различават по своите функции, но също и в някои по-формални аспекти. Една съществена разлика между индивидуална марка и сертификатна марка е, че притежателят на сертификатна марка (физическо или юридическо лице, институция или органи и публичноправни организации) не може да извършва стопанска дейност, включваща доставката на стоките и услугите от сертифицирания вид.

Сертификатни марки на ЕС: задължение за неутралност

Ако притежавате сертификатна марка на ЕС, вие можете да сертифицирате стоките и услугите, които други ще използват в своята дейност, но не можете да сертифицирате своите собствени стоки и услуги и да ги използвате самостоятелно. Притежателят на сертификатната марка на ЕС има задължение за неутралност по отношение на интересите на производителите на стоките или на доставчиците на услугите, които той сертифицира.

Сертификатни марки на ЕС: изключване на географски произход

Много важно е, че дадена сертификатна марка на ЕС не може да бъде използваназа сертифициране на географския произход на стоките и услугите. Това ограничение включва означението, правилата за използване и списъка на стоките и услугите.

По същество сертификатната марка на ЕС е свързана с гарантирането на специфични характеристики на някои стоки и услуги. Има четири неща, които трябва да помните, когато кандидатствате за сертификатна марка на ЕС:

:

 • Подобно на индивидуална марка, сертификатната марка на ЕС трябва да бъде знак, който може да бъде вписан в Регистъра на марките на ЕС. Освен това този знак следва да позволява да се разграничат стоките и услугите, които са сертифицирани, от други, които не са сертифицирани по този начин.
 • Когато подавате заявка за сертификатна марка на ЕС, трябва да посочите много ясно, че правите именно това (чрез ясно посочване на вида на марката в заявката).
 • Трябва да подадете заявка за сертификатна марка на ЕС по отношение на стоките и услугите, които ще бъдат сертифицирани от вас като притежател на марката (можете да използвате Инструмента за съставяне на списъци на стоки и услуги, който да ви помогне ).
 • Трябва да включите правилата за използване на сертификатната марка на ЕС, за която подавате заявка. Правилата за използване са в основата на сертификатната марка на ЕС. Те трябва да бъдат подадени в срок от два месеца, считано от датата на подаване на заявката и трябва да съдържат по-специално:
  • декларацията на заявителя, че не извършва стопанска дейност, включваща доставка на стоки или услуги от сертифицирания вид;
  • характеристиките на стоките или услугите, които се сертифицират;
  • условията, на които се подчинява използването на сертификатната марка на ЕС;
  • мерките за изпитване и надзор, които трябва да се прилагат от вас като притежател на сертификатната марка на ЕС.

За да помогне на потребителите, EUIPO е изготвила образец, който е достъпен на 23 езика, за да направлява заявителите на сертификатни марки на ЕС в хода на процеса на изготвяне на Правилата за използване.

Образец на Правилата за използване: Сертификатни марки на ЕС

 

 

Примери за сертификатни марки, регистрирани в EUIPO:

017321738
Марка без текст

Притежатели:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Притежатели:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Клас: 35

Притежатели:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Класове: 3, 29, 30 , 31, 32, 33

Притежатели:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Основните такси при подаване на заявка за сертификатна марка на ЕС са 1 800 EUR или 1 500 EUR, ако заявката се подава онлайн.

 

Повече информация за таксите

 

 

Колективна марка:

Колективната марка на ЕС определя търговския произход на някои стоки и услуги, като информира потребителя, че производителят на стоките или доставчикът на услугата е част от определено сдружение и има право да използва марката.

Регламентът относно марката на ЕС определя колективната марка като марка, която е „годна да отличи стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на други предприятия“. (член 74 от РМЕС).

Колективните марки на ЕС могат да се използват за изграждане на доверието на потребителите в продуктите или услугите, предлагани под съответната колективна марка. Те често се използват за идентифициране на продукти или услуги на производители, които имат сходни интереси.

Колективни марки на ЕС: кой може да е заявител

Само сдружения на фабриканти, производители, доставчици на услуги или на търговци, както и юридически лица по публичното право (при условие че имат подобна организация като тази на сдруженията), могат да подават заявки за колективни марки на ЕС.

Колективни марки на ЕС: географски произход

Възможно е да се регистрира колективна марка на ЕС, която обозначава географския произход на обхванатите от нея стоки или услуги. В правилата за използване изрично се разрешава на всеки, чиито стоки и услуги произхождат от съответната географска зона, да стане член на сдружението, което е притежател на марката (член 75, параграф 2 от РМЕС).

Правилата, които уреждат използването, представляват неразделна част от колективната марка. Те трябва да бъдат подадени в срок от два месеца от подаване на заявлението:

 • Те следва да посочват лицата, на които е разрешено да използват марката и условията за членство в сдружението. Те могат също така да включват условията за използване на марката.
 • Ако колективната марка описва географското означение на стоките и услугите, които обхваща, правилата за използване трябва да съдържат специално разрешение за всеки, чиито стоки и услуги произхождат от въпросната географска зона, за да стане член на сдружението, което е притежател на марката.

За да помогне на потребителите, EUIPO е изготвила образец, който е достъпен на 23 езика, за да направлява заявителите на сертификатни марки в хода на процеса на изготвяне на Правилата за използване.

Образец на Правилата за използване: Колективни марки на ЕС

 

Примери за колективни марки, регистрирани в EUIPO:

Примери за колективни марки, регистрирани в EUIPO:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Клас 30

Притежатели:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Клас 31

Притежатели:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Клас 41 и 45

Притежатели:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Пълноправен член на NB Rail ASSOCIATION

Клас: 42

Притежатели:
Association NB-Rail

 

Основните такси за подаване на заявка за колективна марка на ЕС са 1 800 евро или 1 500 евро, ако се подават онлайн.

 

Повече информация за таксите

 

 

Информационни ресурси

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.