Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Дизайни в Европейския съюз

Създайте своя „стратегия за закрила на дизайна"

Да допуснем, че сте създали нов дизайн. Искате да комерсиализирате и разпространявате този продукт на пазара на Европейския съюз (ЕС), но се опасявате, че други ще се възползват от предимствата на вашия новосъздаден дизайн. Затова е необходимо да го защитите.

 
 

Регистрирана или нерегистрирана закрила?

Имате избор: или да защитавате своя дизайн с помощта на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), преди да го комерсиализирате, и да получите регистриран дизайн на Общността (РДО) или директно да го комерсиализирате, без да го регистрирате, като се възползвате от така нареченото право върху нерегистриран дизайн на Общността (НДО).

Окончателният ви избор ще зависи от търсения ефект върху вашата стратегия за изграждане на портфейл от дизайни.

 

Регистриран дизайн на Общността или нерегистриран дизайн на Общността?

И двата вида дизайн осигуряват следната закрила:

 • Производството на продукт, включващ защитен дизайн (или по отношение на който дизайнът е приложим), без съгласието на неговия притежател ще се смята за незаконно.
 • Предлагането на продукт на пазара, включващ защитен дизайн (или по отношение на който дизайнът е приложим), без съгласието на неговия притежател ще се смята за незаконно.
 • Предлагането за продажба на продукт, включващ защитен дизайн, без съгласието на неговия притежател ще се смята за незаконно.
 • Реализацията на продукт на пазара, включващ защитен дизайн, без съгласието на неговия притежател ще се смята за незаконно.
 • Вносът/износът на продукт, включващ защитен дизайн, без съгласието на неговия притежател ще се смята за незаконно.

По отношение на обхвата на закрилата и продължителността обаче РДО и НДО са доста различни.

Разлики в продължителността

РДО

Регистрираният дизайн на Общността има първоначална валидност от 5 години от датата на заявяването и може да бъде подновяван за периоди от пет години в продължение на максимум 25 години.

НДО

Нерегистрираният дизайн на Общността получава закрила за период от три години от датата, на която за пръв път е станал достъпен за обществеността на територията на Европейския съюз. След изтичането на тези три години закрилата не може да бъде продължена.

 

Действието по предоставяне на достъп за обществеността се нарича „разгласяване". Разгласяването на дизайна и възможността той да бъде подкрепен с доказателства са важни за закрилата на дизайна.

Разлики в обхвата

РДО

Регистрираните дизайни на Общността са защитени срещу сходни дизайни дори ако дизайнът в нарушение е разработен добросъвестно, т.е. без да се знае за съществуването на по-ранния дизайн.

НДО

Нерегистрираните дизайни на Общността дават правото да се предотврати търговската употреба на дизайн само ако този дизайн е умишлено копие на защитения, направено недобросъвестно, т.е. като се знае за съществуването на по-ранния дизайн.

 

Правната защита, предоставена от регистрирания дизайн, е по-силна и по-прозрачна. От друга страна, невинаги е лесно да докажете, че сте разгласили даден дизайн в Европейския съюз (ЕС) в определен момент. Освен това може да бъде трудно да докажете, че вашият дизайн е копиран умишлено и че нарушителят трябва да е знаел за съществуването на вашия дизайн. С регистрирания дизайн обаче получавате удостоверение, което улеснява доказването на собственост.

Като имате предвид тези два основни въпроса, можете да започнете да оформяте своята стратегия за закрила на дизайна.

 

Ако сте разгласили своя дизайн и след това сте решили, че искате да подадете заявка за регистрация на дизайн — независимо дали защото желаете пълна закрила, или за целите на вашата стратегия за интелектуална собственост — може да направите това в срок от една година след разгласяването. Това е така нареченият „гратисен период". Ако регистрирате дизайна си след това, той ще бъде уязвим за атаки.

Национална или европейска закрила?

Веднъж взели решение да регистрирате своя дизайн, следващият въпрос e „Къде да се направи регистрацията?" Отговорът зависи от вашата търговска стратегия и стратегията за интелектуална собственост.

Ако извършвате стопанската си дейност само в една страна от ЕС, може да решите да регистрирате дизайна си там. Ще имате изключително право върху него на територията на избраната страна, но няма да можете да предотвратите копирането на дизайна в други страни от ЕС.

Ако стопанската ви дейност обхваща повече от една страна от ЕС, добре е да обмислите възможността за получаване на право върху дизайна, което е приложимо в целия ЕС: регистриран дизайн на Общността (РДО). РДО е сделка за всичко или нищо: или го получавате за всички държави членки, или не го получавате изобщо.

 

Предимства на РДО:

Практически предимства

 • РДО се управляват от единна правна система, която осигурява силна и уеднаквена закрила на цялата територия на Европейския съюз.
 • Регистрирането на РДО е лесно. Използват се един формуляр за подаване на заявка, един език за попълване и едно досие за управление.
 • Регистрацията на РДО предлага възможност за множествени заявки (т.е. да включите няколко дизайна в една заявка, напр. разновидности на един и същ дизайн).

Финансови предимства

 • Таксата за регистриране и публикуване на един дизайн е 350 EUR за закрила за период от пет години.
 • РДО ви спестява разходи за преводи и административни такси.
 • Системата на дизайните предлага „отстъпка за брой". В случая на множествена заявка таксите за регистриране на втория до десетия дизайн са с отстъпка от 50 %, а за единадесетия и всеки следващ дизайн таксата е едва 25 % от основната такса за един дизайн.

EUIPO или WIPO?

Има два възможни подхода, когато подавате заявка за регистрация на дизайн на Общността.

Можете да подадете заявка в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) или чрез Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), като в този случай трябва да посочите „Европейски съюз".

Без значение кой подход ще изберете, вашата заявка ще бъде разгледана от EUIPO.

В EUIPO се управлява публичен регистър на регистрираните дизайни на Общността. За да гарантираме поддържането на регистъра съобразно с най-високия стандарт, изпълняваме редица функции:

Преглед при постъпване

Проверяваме всички формуляри със заявки, за да сме сигурни, че са попълнени правилно.

Вземане на решения

Когато възникнат спорове във връзка с обхвата или валидността на РДО, ние се произнасяме с решение по казуса.

Администриране

Ако издадете разрешение за използването на вашия дизайн или го продадете, ние вписваме операцията.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.