Премахване на изискването за графично представяне

Графично представяне — видове марки

От 1 октомври 2017 г. изискването за графично представяне при подаване на заявка за марка вече не важи. Това означава, че от тази дата знаците могат да бъдат представени във всяка подходяща форма чрез наличните технологии, стига представянето да бъде ясно, точно, самодостатъчно, достъпно, понятно, трайно и обективно.

Резултатът трябва да представлява пълно съответствие между изображението на екрана и разпечатката, с което се цели данните в регистъра на марките на ЕС да бъдат по-ясни и по-достъпни, а търсенето да бъде улеснено.

Правило 3 от Регламента за прилагане на Регламента за марките на Европейския съюз (РПРМЕС) въвежда конкретни правила и изисквания за представянето на някои от най-разпространените видове марки, включително технически изисквания, съобразени с конкретното естество и характеристики на въпросната марка.

Целта е да се увеличи правната сигурност за потребителите и да се намали количеството на формалните възражения.

Следната таблица съдържа списък с най-разпространените видове марки, тяхното представяне, дали изискват описание, както и формата, допустим за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, за подаване на заявка за марка от 1 октомври 2017 г.

Вид марка Изисква ли се описание? Изискван формат
Словна марка Не Няма Показване Скриване

Определение

„...марка, състояща се изключително от думи или букви, цифри, други стандартни типографски знаци или комбинация от тях...“

Представяне

Възпроизвеждане на знака в стандартното му словно изписване и оформление, без какъвто и да било графичен елемент или цвят.

Фигуративна марка Не JPEG Показване Скриване

Определение

„...марка, при която са използвани нестандартни знаци, стил или оформление, или графичен елемент или цвят, включително марки, които се състоят изключително от фигуративни елементи или съчетание от словни и фигуративни елементи...“

Представяне

Промяна в практиката на EUIPO — вече не се приемат претенции за цвят. Представянето трябва да съдържа цветовете, ако има такива, и всички елементи на знака.

Триизмерна марка Не JPEG OBJ STL X3D Показване Скриване

Определение

„…марка, състояща се от или включваща триизмерна форма, включително контейнери, опаковки, самия продукт или техния външен вид…“ Понятието „включваща“ означава, че марката може да включва не само форми като такива, но и форми, съдържащи словни или фигуративни елементи, етикети и др.

Представяне

„…графично възпроизвеждане на формата, включително компютърно генерирано изображение, или фотографско възпроизвеждане. Графичното или фотографското възпроизвеждане може да съдържа различни изгледи. Когато изображението не се предоставя по електронен път, то може да включва до шест различни изгледа…“ Ако представянето в електронен вид не е под формата на компютърно генерирано изображение, то може да съдържа максимум шест изгледа, които трябва да се предоставят в един JPEG файл.

Позиционна марка По желание (преди беше задължително) JPEG Показване Скриване

Определение

„...марка, състояща се от специфичния начин, по който марката се поставя или прикрепя към продукта...“

Представяне

„...възпроизвеждане, което посочва по подходящ начин разположението на марката и нейния размер или пропорции по отношение на съответните стоки.“
Елементите, които не са част от предмета на регистрацията, „се отграничават визуално, като се представят за предпочитане чрез прекъснати или пунктирани линии“.

Марка с мотиви По желание JPEG Показване Скриване

Определение

„...марка, състояща се изключително от набор от елементи, които се повтарят равномерно...“

Представяне

Представянето изисква „възпроизвеждане, показващо повтарящия се мотив“.

Цветна марка (един цвят) Не JPEG Показване Скриване

Определение

„…марка, състояща се изключително от един цвят без очертания…“

Представяне

„Възпроизвеждане на цвета и посочване на този цвят чрез препратка към общоприет цветен код.“
Промяна в практиката — преди 1 октомври 2017 г. цветовото обозначение не беше задължително. След 1 октомври 2017 г. цветовото обозначение е задължително.

Цветна марка (комбинация) По желание (преди беше задължително) JPEG Показване Скриване

Определение

„…марка, състояща се изключително от комбинация от цветове без очертания…“

Представяне

„Възпроизвеждане, показващо систематичното подреждане на комбинацията от цветове по еднакъв и предварително определен начин и посочване на тези цветове чрез препратка към общоприет цветен код.“
Промяна в практиката — преди 1 октомври 2017 г. цветовото обозначение не беше задължително. След 1 октомври 2017 г. цветовото обозначение е задължително.

Звукова марка Не JPEG MP3 (макс. 2 Mb) Показване Скриване

Определение

„…марка, състояща се изключително от звук или комбинация от звуци...“

Представяне

„…чрез аудио файл, в който се възпроизвежда звукът, или чрез точно представяне на звука с музикални ноти.“
Промяна в практиката — преди 1 октомври изискванията бяха: (i) музикални ноти (и аудио файл по желание) или (ii) спектрограма, която трябваше да бъде придружена от аудио файл.

Марка на движение По желание (преди беше задължително) JPEG MP4 (макс. 20 Mb) Показване Скриване

Определение

„…марка, състояща се от или включваща движение или промяна в позицията на елементите на марката...“

Представяне

„видео файл, представящ движението или промяната в позицията, или чрез поредица от последователни неподвижни изображения, които могат да бъдат номерирани.“ При използването на неподвижни изображения те може да бъдат номерирани или придружени от описание, обясняващо последователността.

Мултимедийна марка Не MP4 (макс. 20 Mb) Показване Скриване

Определение

„…марка, състояща се от или включваща комбинация от изображение и звук ...“

Представяне

„…аудио-визуален файл, в който се съдържа комбинацията от изображението и звука.“

Холограмна марка Не JPEG MP4 (макс. 20 Mb) Показване Скриване

Определение

„…марка, състояща се от елементи с холографски характеристики...“

Представяне

„…видео файл или графично или фотографско възпроизвеждане, съдържащо изгледите, които са необходими, за да се идентифицира в достатъчна степен холографският ефект в неговата цялост.“

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Съдържанието в този раздел е за обща информация и осведоменост относно Регламента за марките на ЕС. То не е правно обвързващо.
Препоръчваме на всички потребители или потенциални потребители да правят справки в текста на Регламент (ЕС) № 2015/2424, който е преведен на всички езици на ЕС.
Обърнете внимание, че насоките на Службата остават основният източник за справка за потребителите на системата на марките на Европейския съюз и за професионалните консултанти, които желаят да разполагат с най-актуална информация относно практиките на EUIPO за извършване на проверка.

Информация за промените, които влязоха в сила на 23 март 2016 г., може да се намери тук.