Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 

Изменения, които влизат в сила 21 месеца след публикуването на регламента за изменение (1 октомври 2017 г.)

Регламентът за изменение съдържа редица разпоредби, които ще влязат в сила едва след изтичане на 21 месеца от публикуването му, тъй като трябва да бъдат конкретизирани чрез вторично законодателство: делегиран акт и акт за изпълнение.

Най-общо, делегираният акт съдържа процедурни правила във връзка с възражения, действия за отмяна и обявяване на недействителност, обжалвания пред апелативния съвет, организацията на апелативните съвети, съобщения от Службата и комуникация със Службата, срокове и временно прекратяване, някои процедури във връзка с международни регистрации.

Актът за изпълнение обхваща теми като: съдържание на заявката за марка на ЕС, представяне на марките на ЕС, въпроси, свързани с езика и превода, приоритет и предходност, прехвърляния и откази, колективни и сертификатни марки на ЕС, някои процедури във връзка с международни регистрации.

Европейската комисия публикува проекти на двата акта за обществена консултация на адрес:

 • проект за регламент за изпълнение,
 • проект за делегиран регламент.

Службата поема ангажимента да уведоми потребителите за въздействието на тези изменения върху нейната практика преди влизането им сила. Изготвените от Службата Насоки за проверка също ще бъдат актуализирани, за да бъде отразена практиката на Службата по проверка в контекста на измененията преди влизането им в сила.

 

 • С регламента за изменение изискването за графично представяне е отменено. Това означава, че от 1 октомври 2017 г. знаците могат да бъдат представяни чрез всяка подходяща форма, като се използва общодостъпна технология, доколкото представянето е ясно, точно, независимо, леснодостъпно, разбираемо, устойчиво и обективно.
 • Преди влизането в сила на тази разпоредба на регламента за изменение Службата ще предостави на потребителите информация относно алтернативните средства и формати, за които се счита, че отговарят на новата разпоредба.
 • Сертификатните марки на Европейския съюз (ЕС) са нов вид марки на равнище ЕС, макар че такива марки вече съществуват в практиката на някои национални системи за интелектуална собственост.
 • Сертификатните марки позволяват на сертифицираща институция или организация да разреши на лицата, участващи в системата за сертифициране, да използват марката като знак за стоки или услуги, които са в съответствие с изискванията за сертифициране.
 • Разпоредби за обосноваване онлайн на възражения и отмени в някои случаи от признати от Службата онлайн източници
 • Придобит отличителен характер като допълнителна претенция, с което се дава възможност на заявителя на практика да изчерпи правото на обжалване на вътрешноприсъщ отличителен характер, преди да му се наложи да доказва придобит отличителен характер
 • Кодифициране на практиката на EUIPO (както е обяснено в нейните насоки) по отношение на закъснели доказателства за обосноваване и доказателства за използване
 • Значително опростяване на изискванията за превод
 • Присъждане на марка на ЕС като корективна мярка в някои случаи
 • Официални изисквания относно структурата и формата на писмени доказателства за всички процедури (представяне на доказателства в приложения)
 • Ръчните доставки и депонирането в пощенски кутии няма да се приемат повече от Службата
 • Както регламентът за изпълнение за марките на ЕС, така и делегираният регламент за марките на ЕС съдържат преходни разпоредби, които определят подробно кога новите процедурни разпоредби влизат в сила.

 

В сила от 23 март 2016 г.

С регламента за изменение бяха въведени редица промени в следните области: процедура по проверка, абсолютни основания за отказ, относителни основания за отказ, стоки и услуги, производства по възражения и отмяна, и обжалвания.

 

По отношение на процедурата по проверка основните промени са следните:

 • С регламента за изменение е отменена възможността за подаване на заявки за марки на ЕС чрез националните служби.
 • Потребителите могат да избират дали да получат доклади с резултати от търсенето в ЕС и писма за наблюдение.
 • С регламента за изменение са уточнени последиците от отмяната на по-ранна марка, на която се основава претенция за предходност, която според новата уредба зависи от датата на влизане в действие на отмяната.
 • Регламентът за изменение въвежда в текста на Регламента за марките на ЕС актуалната практика по отношение на срока за подаване на бележки от трети лица. Бележките следва да се подават до изтичането на срока за представяне на възражения или преди постановяване на окончателното решение по възражението, в случай че e подадено възражение срещу марката.
 • Освен това в регламента за изменение изрично е уредено правото на Службата по собствена инициатива да открие повторно процедурата по проверка на абсолютните основания по всяко време преди регистрацията.

По отношение на абсолютните основания за отказ основните промени са следните:

 • Функционалните знаци (напр. цвят или звук) вече ще бъдат предмет на същите забрани, които се прилагат по отношение на марките, отнасящи се до форма.
 • С регламента за изменение се уточняват забраните, свързани със защитените наименования за произход (ЗНП), защитените географски указания (ЗГУ) и други права на интелектуална собственост.
 • Отменя се възможността за изготвяне на декларация за отказ от изключителни права върху неотличителни елементи на марки, с цел да се избегнат съмнения относно обхвата на защитата.
 • С регламента за изменение се кодифицира настоящата практика по отношение на производствата по обявяване на недействителност, базирани на абсолютни основания, с което проверката се ограничава само до аргументите и основанията, посочени от страните.

По отношение на производствата по възражения и отмяна основните промени са следните:

 • внесени за изменения по отношение на началната дата на срока за подаване на възражения срещу международни регистрации, посочващи ЕС. Съгласно новата уредба този срок започва да тече един месец след датата на публикуването,
 • с регламента за изменение са въведени някои изменения по отношение на насрещните искове, предявени пред съдилища за марките на ЕС. В такива случаи съдилищата за марките на ЕС няма да пристъпват към разглеждане на насрещните искове, докато заинтересованата страна или съдът не уведомят Службата за датата, на която е предявен насрещният иск,
 • с регламента за изменение на Службата е възложено задължението да уведомява компетентния съд за марките на ЕС за всяко предишно искане за отмяна или за обявяване на недействителност, подадено пред Службата.

По отношение на относителните основания за отказ основните промени са следните:

 • въведено е отделно специфично основание за възражение и отмяна въз основа на защитени наименования за произход и защитени географски указания,
 • въведени са и промени, засягащи една от датите, определящи задължението за предоставяне на доказателства за използване и определящи приложимия срок. Съгласно новата уредба съответната дата вече е датата на заявяване или датата на приоритет на оспорената заявка за марка на ЕС, а не датата на нейното публикуване;
 • поредица от уточнения, произтичащи от съществуващата административна и съдебна практика.

По отношение на производствата по обжалване основните промени, въведени с регламента за изменение, са следните:

 • отмяна на междинното преразглеждане във връзка със случаите inter partes, което следва да доведе до съкращаване на общата продължителност на производствата по обжалване в тези случаи. Тази промяна е в съответствие с целта за рационализиране на процедурите пред Службата и отчита факта, че междинното преразглеждане на първоинстанционни решения по случаи inter partes е било допустимо само в изключителни случаи (тъй като изисква съгласието и на двете страни),
 • въведени са разпоредби, уточняващи и кодифициращи съществуващата практика по отношение на спомагателните жалби и датата на влизане в сила на решенията на апелативните състави. Тези решения пораждат правни последици след изтичането на срока за тяхното оспорване или, ако те са оспорени в този срок, след отхвърлянето на жалбата от Общия съд или, в случай на обжалване пред по-горна инстанция — от Съда.
 
 • Стоки и услуги: Член 28, параграф 8

  с регламента за изменение бе кодифицирана практиката на Службата относно марките, подадени след постановяването на решението по дело C-307/10 „IP Translator“ (валидност на графичното представяне), регламентът разшири тази практика, като включи в нейния обхват марките, подадени преди постановяването на решението, чиито притежатели разполагат с шестмесечен преходен период, в рамките на който да приведат посочванията в своите марки към първоначалното си намерение към момента на подаване на съответните заявки.

  След изтичане на преходния период всички марки, съдържащи заглавия на класове, се тълкуват според буквалното им значение, независимо от датата на подаване. Притежателите на марки на ЕС, за които е подадена заявка преди 22 юни 2012 г. и които са регистрирани съгласно заглавие на клас от Ница в неговата цялост, имаха възможност да декларират, че към датата на подаване на заявката са възнамерявали да търсят закрила за стоки и услуги извън тези, обхванати от буквалното значение на заглавието.

  Със Съобщение № 1/2016 относно изпълнението на член 28, параграф 8 от Регламента за изменение на Регламента за марките на ЕС се определя рамката за процедури пред Службата за подаване на декларация съгласно член 28, параграф 8 в регистъра.

  В приложение към съобщението се съдържа неизчерпателен списък с примери за стоки и услуги, които очевидно не са обхванати от буквалния смисъл на съответните общи означения от заглавията на класовете от Класификацията от Ница (от 6-о до 10-о издание), чието предназначение е да подпомага потребителите в изготвянето на техните декларации.

  Службата изготви неизчерпателен списък с термини, за които се смята, че не са недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на заглавията на съответните класове, за целите на декларациите по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС. Списъкът бе предвиден да служи единствено като ръководство за притежателите на марки, които желаят да подадат декларации по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС. Можете да намерите списъка тук.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.