Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Основни въпроси

 

Системата за марката на Европейския съюз се състои от една процедура по единна регистрация, която предоставя на нейния притежател изключително право в 27-те държави — членки на Европейския съюз.
Службата препоръчва да направите проверка по контролния списък на уебсайта преди да попълните заявка за марка на ЕС.
Допълнителна информация:


Приложното поле на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (РМЕС) обхваща определени територии, които имат специални отношения с държавите — членки на ЕС. Статутът съгласно правото на ЕС на някои от засегнатите територии в списъка по-долу се определя от Службата заедно с Европейската комисия.

Представляват част от територията на ЕС[1]

Не са част от територията на ЕС[2]

Острови Оланд

северната част на Кипър

Мартиника

Фарьорски острови

Гваделупа

Гренландия

Сен Мартен (FR)

Сен Бартелеми

Френска Гвиана

Нова Каледония

Реюнион

Френска Полинезия

Азорски острови

Френски южни и антарктически територии

Мадейра

Уолис и Футуна

Сеута и Мелила

Сен Пиер и Микелон

Канарски острови

Аруба

Майот

Бонер

Кюрасао

Саба

Синт Еустациус

 

Синт Мартен (NL)

Имайте предвид, че списъкът е с информативна цел, няма обвързващ характер и няма претенции за изчерпателност.Националната марка осигурява закрила само в държавата членка, в която е регистрирана, докато марка на ЕС дава на притежателя изключително право във всички сегашни и бъдещи държави — членки на ЕС.
Зависи изцяло от заявителя дали желае да получи национална, регионална или международна регистрация или регистрация за целия ЕС на марката.
Допълнителна информация относно ползата от регистриране на марка в Европейския съюз.


Всяко физическо или юридическо лице, включително учредените съгласно публичното право органи, може да бъде притежател на марка на ЕС.
Отворете тук за допълнителна информация относно собствеността.
Също така можете да направите справка в Насоки, Част B, Разглеждане, Раздел 2, Формалности, параграф 2.1


Продукт/стока: всеки вид артикул, който може да се търгува.

Услуга: предоставяне на дейности, съответстващи на потребностите на хората.

Вашата заявка за марка на Европейския съюз трябва да съдържа изображение на марката, за която искате регистрация, и списък на стоките и/или услугите, за които се отнася марката (за допълнителна информация вж. член 31 от Регламента за марките на ЕС за всички условия, на които трябва да отговарят заявките, или Насоки, Част B, Разглеждане, Раздел 2, Формалности, параграф 4 ).

EUIPO разполага със следния набор от онлайн инструменти, които са на разположение за съставяне на списък на стоките и услугите.


Да, национална регистрация може да бъде получена. В ЕС има система на четири нива за регистриране на марки. Изборът ви зависи от нуждите на вашия бизнес.
Допълнителна информация относно марки в Европейския съюз.


Основната функция, която те изпълняват, е различна.
  • По същество дизайнът е предназначен да определя формата на продукта.
  • Марката също се отнася за продукта (вж. примери). Основната функция на марката е да идентифицира конкретен търговски произход във връзка с дадени стоки и/или услуги.
EUIPO има курсове за интелектуалната собственост (ИС), които предлага за всички нива на портала за Е-обучение.


Да, марката може да се използва на всеки етап, дори преди подаването на заявката. Това използване обаче не гарантира регистрация на марката.


Съгласно законодателството на Съюза относно марките притежателят на регистрирана марка има „задължението“ реално да използва тази марка.
Допълнителна информация относно доказване на използване и реално използване може да бъде намерена в Насоки, Част C, Възражения, Раздел 6, Доказване на използване, параграф 1.1, Функция на доказването на използване.


Защита на марка на ЕС се получава чрез регистрация. Заявката за марка на ЕС обаче дава право на заявителя да подава възражения срещу подадени по-късно заявки за марка, която може да бъде идентична или сходна на неговата марка, за идентични или свързани стоки и/или услуги. (вж. ЧЗВ относно възраженията в Раздел 8).
Освен това, наред с други възможности, заявката за марка на ЕС може да бъде прехвърляна, да бъде обект на вещни права, обект на мерки по принудително изпълнение, да бъде включена в производство по несъстоятелност и да бъде обект на лицензия. Всички промени в регистъра могат да бъдат намерени в Насоки, Част E, Операции в регистъра.


Не, няма правно основание, поради което използването им да е задължително. Притежателят на марката обаче има свободата да избере да използва тези означения.


Ако искате да изтриете този елемент, но вече сте подали заявката, трябва да представите искане за изменение/промяна на марка на ЕС. Ако марката вече е регистрирана, за промяната се заплаща такса от 200 EUR.


Търсенето за марки преди подаване на заявка е важно, за да се сведат до минимум евентуални противоречия. Можете да търсите за регистрирани марки чрез Oнлайн инструментите, като използвате две различни бази данни на EUIPO, eSearch plus и TMview.
 


Статусът на текущи заявки може да се следи онлайн чрез потребителската зона и/или eSearch plus.
Заявките в EUIPO се публикуват онлайн на eSearch plus– базата данни, с която се предоставя изчерпателна информация относно марките, дизайните, притежателите, представителите и бюлетините.
Процесът на регистрация има четири етапа. Допълнителна информация.


Изчерпателна информация за процедурните срокове може да бъде намерена в таблицата с услугите на EUIPO. Службата изготвя тримесечни доклади за проследяване на изпълнението по различни показатели, включително срокове.


Регистрацията на марка на ЕС е за срок от 10 години, но може да бъде подновявана неограничено.
Допълнителна информация за управление на вашата марка на ЕС.
Доклади и изследвания за интелектуалната собственост могат да бъдат намерени на уеб сайта на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост.

Връзки към доклади и изследвания за интелектуалната собственост.


EUIPO работи съвместно със службите за интелектуална собственост на Европейския съюз, с международни организации и групи на потребители, за хармонизиране на практиките и инструментите в рамките на Европейския съюз чрез създаване на всеобхватна Европейска мрежа за марките и дизайните.


В интернет име на домейн се използва за обозначаване на конкретни уеб страници. Към всяко име на домейн има наставка, която указва домейна от първо ниво (TLD), към който принадлежи името на домейна. TLD е онази част от име на домейн в интернет, която се намира отдясно на последната точка.
Допълнителна информация за .домейна от първо ниво eu и вариантите му в други скриптове.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.