Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Медиация

 

Медиацията е процес на помирение между страните по спора. Медиаторът действа като неутрален посредник между страните и съдейства за уреждане на спора между тях. Той няма правомощия да разрешава случая, ако медиацията не успее. Страните си запазват контрола върху начина, по който протича процедурата, и върху резултата. Страните не могат да бъдат задължени да участват в медиация, а трябва доброволно да се съгласят да го направят. Те могат да се оттеглят от медиацията по всяко време. По подобен начин никакво споразумение за уреждане на спора не може да бъде наложено на страните, а трябва да бъде прието от тях доброволно. Медиацията е поверителна процедура.
Арбитражът е процедура, при която законът се прилага от арбитър за решаване на спора между страните. Арбитърът е лицето, което взема решението. Процедурата по арбитраж се основава на правото, за разлика от медиацията, която се основава на интересите. Арбитражът взема под внимание и прилага единствено закона, а медиацията взема под внимание по-широките интереси на страните (и по-специално бизнес интересите).

Допълнителна информация относно медиацията.
За информация относно правилата за медиация.


Апелативните състави разглеждат около 2500 дела годишно. Един случай отнема средно около година и половина, за да бъде решен, а някои могат да доведат и до допълнително обжалване. Това може да се окаже скъп и дълъг процес. В много случаи обаче, въпреки наличието на действителни правни конфликти, има възможност за постигане на споразумение, в което могат да бъдат запазени интересите и на двете страни. Медиацията, макар по-бърза и по-евтина алтернатива на съдебния спор, пак се нуждае от квалифицирани медиатори, които са достатъчно компетентни по въпросите на ИС. Медиацията е също така гаранция за поверителност, що се отнася до съществуването на спор, тъй като последният е изнесен извън фокуса на общественото внимание. По традиция медиацията има висока успеваемост.

Допълнителна информация относно правилата за медиация.


Медиацията пред EUIPO понастоящем е възможна само на етапа на обжалване в производство между две или повече страни. В срок от 2  месеца, считано от уведомяването за оспорваното решение, губещата страна трябва да подаде жалба и да плати таксата за обжалване, за да получи суспендиращо действие на жалбата. Жалбата е допустима само ако ищецът представи изложение на основанията в срок от 4  месеца, считано от уведомяването за оспорваното решение. Нито един от сроковете за подаване на жалба, за плащане на таксата за обжалване или за представяне на изложението на основанията не подлежи нито на удължаване, нито на отмяна.

И двете страни трябва да подпишат искане за медиация или да покажат по друг начин, че е получено съгласието на другата страна. В такъв случай производството по обжалване се прекъсва по време на медиацията.

На разположение е допълнителна информация относно медиацията.


Първо трябва да е налице решение по въпросите на марката или дизайна на Европейския съюз в производство между страните (inter partes), образувано пред EUIPO. След това решението трябва да бъде обжалвано, преди да може да започне медиация. Предметът на медиацията, обаче, може да излиза извън обхвата на производството по обжалване пред EUIPO и да включва успоредно марка, дизайн или други спорове между страните във връзка с права на ИС. Има много възможности, но може да се случи например така, че двете страни с изключващи права да действат на напълно различни пазари. Те могат да се съгласят да оставят нещата така. Ключът към успешната медиация е да се измести фокусът от юридическите доводи към бизнес интересите. Не е възможна медиация по дела ех parte (т.е. когато другата страна по оспорваното решение е EUIPO).

Допълнителна информация можете да намерите в Апелативни състави на EUIPO, Медиация, Указания за страните.


Понастоящем медиация се предлага само за обжалване. Но в бъдеще това може да се промени.
За допълнителна информация, направете справка с Апелативни състави на EUIPO, Медиация, Указания за страните.


EUIPO не начислява такса за медиация, при условие че тя се провежда в помещенията на EUIPO в Аликанте.
Ако медиацията се провежда в помещенията на EUIPO в Брюксел, трябва да се заплати административна такса за покриване на пътните, квартирни и дневни разходи на медиаторите.

Допълнителна информация относно процедурата и таксите за медиация.

Допълнителна информация относно правилата за медиация.

За разходи и/или административни разноски, направете справка с формуляра за медиация в Брюксел и изпратете него (или еквивалентна информация) на медиатора.

За допълнителна информация относно административните разноски, свързани с медиацията, вижте Решение №  Ex-11-04 на председателя на Службата от 01.08.2011 г..


По принцип процедурата по медиация се извършва на езика на производството по обжалване. Страните обаче са свободни да се споразумеят за взаимно приемлив език (при условие че има на разположение медиатор, който владее добре този език).

Допълнителна информация относно медиацията.


Екипът за медиация се състои от квалифицирани медиатори не само от апелативните състави, но и от различните звена на Службата. Това са много опитни старши служители на Службата, които са получили специално обучение в Центъра за разрешаване на спорове (CEDR) и/или в Института на дипломираните арбитри (CIARB), Лондон, и които имат различни езикови профили.

Допълнителна информация относно медиацията.


На уебсайта има пълен списък на медиаторите и техните автобиографии, така че ако желаят, страните могат да поискат услугите на конкретно лице. При избора си на медиатор страните могат да бъдат подпомогнати от Регистъра на апелативните състави. Страните могат да предпочетат лице с определено образование и опит или такова, което е способно да осъществи медиацията на определен език. Важно е да се разбере, че медиацията е доброволен процес и че ролята на медиатора не е да отсъжда или да взема решения, а да помогне на двете страни да уредят спора помежду си. Ако делото е сложно или ако медиаторът счете за необходимо, назначеният медиатор може да поиска помощ от друг медиатор или от член на EUIPO. В такъв случай медиаторът първо ще поиска разрешение от страните. Възможно е също така самите страни да определят допълнителни медиатори, ако сложният характер или други обстоятелства налагат това.

Допълнителна информация относно медиацията.


По принцип очакванията са медиацията да доведе до уреждане на спора за 1  ден, може би след едно предварително заседание. Ако в този срок не се стигне до резултат, може би е много трудно да се реши спорът, въпреки че за сложните дела може да е необходимо повече време.

Допълнителна информация относно медиацията можете да намерите на:


Важно е да участват ръководители, тъй като при медиацията от съществено значение са не правните въпроси, а бизнес интересите. Тъй като медиацията е доброволен процес, всяка страна може да се оттегли по всяко време. Разбира се, ако медиацията доведе до споразумение за уреждане на спора между страните, официалното споразумение трябва да бъде изготвено от техните юристи по обичайния начин. Поради това наличието на професионални представители, които да подпомагат упълномощилите ги лица, е от съществено значение.


Тъй като медиацията е доста гъвкав процес, трудно е предварително да се определи точният формат, който ще приеме конкретна медиация. Все пак повечето случаи предполагат първоначален контакт между страните и медиатора, когато се обсъжда графикът, както и мястото на медиация и необходимостта от евентуален предварителен обмен на документи. Тогава страните обикновено подписват споразумение относно медиацията и го изпращат на медиатора във възможно най-кратък срок.
В повечето случаи медиацията се провежда в помещенията на EUIPO в Аликанте и страните пристигат сами или поотделно със законните си представители. Медиацията обикновено продължава един  ден и включва редуване на съвместни заседания (т.е. такива, на които присъстват медиаторът и страните) и индивидуални заседания (т.е. такива, на които медиаторът се среща с всяка от страните поотделно и поверително). Идеята на съвместното заседание е да се направи опит за съставяне на списък на въпросите, които следва да бъдат решени, докато при индивидуалните заседанията тези въпроси се проучват допълнително и се търсят възможни решения или компромиси.
Всичко, което се разкрива пред медиатора по време на отделните заседания, е поверително и не може да се разкрива пред другата страна без предварително, изрично разрешение. Процедурата обикновено приключва с допълнителни съвместни заседания и изготвяне на проект на споразумение. След това делото се връща в апелативния състав, на който е било първоначално разпределено, за официално решение, отбелязващо приключването на производството по обжалване.

За допълнителна информация, направете справка с Апелативни състави на EUIPO, Медиация, Указания за страните.


EUIPO насърчава страните и техните професионални представители да дойдат в Аликанте. Можете обаче да проведете процедура по медиация и в помещенията на EUIPO в Брюксел срещу заплащане на такса.

За допълнителна информация, направете справка с Правилата за медиация.


Страните са свободни да се оттеглят от процедурата по медиация по всяко време и не могат да бъдат принуждавани да постигнат споразумение. Въпреки това те трябва да положат всички усилия да постигнат споразумение. Ако една от страните се оттегли, медиацията се прекратява незабавно. Медиаторът също може да сложи край на медиацията, когато се стигне до задънена улица или до безизходица. В тези случаи производството по обжалване се подновява от точката, до която е стигнало преди медиацията. Медиаторът не участва никога в производството по обжалване и е длъжен да запази поверителна същността на медиацията. В EUIPO не се съхраняват документи или материали за медиацията.

За допълнителна информация, направете справка с Апелативни състави на EUIPO, Медиация, Указания за страните.


Това е така в много случаи и ако страните успеят да постигнат споразумение самостоятелно, те нямат нужда от медиатор. Опитът обаче показва, че притежателите на права са по-склонни да уреждат споровете доброволно, когато те са събрани заедно, за да се съсредоточат върху деликатните моменти в споразумението въз основа на реалните им бизнес интереси. Както изглежда, това става твърде късно в процеса на разглеждане на голяма част от жалбите.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в бележката относно защитата на личните данни.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.