Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Международна регистрация

 

Хагската спогодба управлява система за международна регистрация на промишлени дизайни. Тя се управлява от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), което се намира в Женева, Швейцария.
Системата предоставя на притежателя на промишлен дизайн възможността дизайнът му да бъде защитен на териториите на всички договарящи страни, като подаде една заявка в Международното бюро на СОИС на един език и с един набор от такси в една валута (швейцарски франкове).
Хагската спогодба се състои от два различни „акта“: Хагския акт от 1960 г. и Женевския акт от 1999 г. И двата акта съдържат различен набор от правни разпоредби. По принцип всяка държава е свободна да избере акта, по който желае да стане договаряща страна. Международните междуправителствени организации, например EUIPO, обаче могат да станат договаряща страна само по Женевския акт. Женевският акт влиза в сила на 1.4.2004 г. Европейският съюз се присъединява към Женевския акт на 24.9.2007 г., като актът влиза в сила по отношение на ЕС на 1.1.2008 г.

За повече информация посетете уебсайта на СОИС относно договарящите страни по Женевския акт.


Присъединяването на ЕС към Женевския акт означава, че заявителите, които имат право да подават международни заявки, или защото имат гражданство в държава — членка на ЕС, или защото имат постоянен адрес, основно място на стопанска дейност или реално и действащо промишлено или търговско предприятие, или обичайно местопребиваване на територията на държава — членка на ЕС, могат да подават заявки за регистрация на индустриален дизайн, като използват Хагската система.
Друга последица е, че ЕС може да бъде посочен в международната регистрация. Ако EUIPO не издаде отказ във връзка с такава международна регистрация, тя има същото действие в рамките на територията на ЕС, каквото и дизайнът на Общността.


EUIPO не участва в първоначалната процедура по международна регистрация. Това означава, че заявките за международни регистрации се подават директно в СОИС, където и се разглеждат. Освен това и за разлика от Мадридския протокол, не е необходимо да има заявка или регистрация на национално или общностно равнище, въз основа на която да се представи заявка за международна регистрация.
Ако заявката за регистрация е подадена неправилно в EUIPO, EUIPO не я препраща на СОИС, нито я връща на изпращача.


Всяко лице, което е гражданин на държава, която е договаряща страна, или на държава членка на междуправителствена организация, която е договаряща държава, или който има постоянен адрес, основно място на стопанска дейност или реално и действащо промишлено или търговско предприятие на територията на договаряща страна, може да подава заявки за международна регистрация.


За заявка за международна регистрация в допълнение към основната такса и таксата за публикуване трябва да се плати такса за всяка договаряща страна, посочена в международната регистрация. Таксата зависи от конкретната договаряща страна. Всички такси се заплащат на СОИС в швейцарски франкове. За повече информация направете справка с безплатния калкулатор на СОИС.

За допълнителна информация относно подаването на заявка вижте Насоки за проверка на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


Не. Заявителите могат да подават пряко международна заявка. Заявителят обаче може да назначи представител, който да действа от негово име.


Заявката за международна регистрация може да бъде подадена на английски, френски или испански език (считано от 1.4.2010 г.) по избор на заявителя.
 
За допълнителна информация относно подаването на заявка вижте Насоки за проверка на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


В зависимост от договарящите страни, посочени в международната регистрация, публикуването може да бъде отложено. Някои договарящи страни са представили декларации, в смисъл че ако бъдат посочени, не се разрешава отлагане или периодът на отлагане се съкращава на 6 месеца. Максималният период на отлагане съгласно Женевския акт е 30 месеца, считано от датата на заявяване, или при предявяване на претенция за приоритет — от датата на приоритета, което съвпада и с периода, разрешен от ЕС. За допълнителна информация относно отлагането направете справка в уебсайта на СОИС.

За допълнителна информация относно подаването на заявка вижте Насоки за проверка на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


Не. Международни регистрации с посочване на Европейския съюз се публикуват от СОИС в бюлетина Hague Express Bulletin.
Този международен бюлетин е наличен на уебсайта на СОИС , който се актуализира всяка седмица.


Не, EUIPO не публикува (повторно) международни регистрации. Единствено СОИС публикува международни регистрации на своя уебсайт в Международния бюлетин на дизайните.


Да, в заявката за международна регистрация може да се предяви претенция за приоритет на заявка за регистрация на дизайн на Общността, и обратното. Срокът за приоритет е 6 месеца.


За да отменят или анулират действието на дадена международна регистрация на територията на ЕС, трети страни могат да открият производство за недействителност по същите правила, както при обявяването на недействителност на регистриран дизайн на Общността, а именно третите страни могат да подадат искане за недействителност до EUIPO или да заведат насрещен иск пред съд, произнасящ се по дизайни на Общността.


СОИС извършва проверка само на необходимите формалности. Проверката по същество, ако има такава, се извършва от ведомствата на посочените договарящи страни. Ако има нередности по формата, на заявителя се предоставят 3 месеца да ги отстрани.


Съгласно член 106г от Регламента относно регистрирания промишлен дизайн на Общността (въведен с Регламент 1891/2006 за изменение) международната регистрация на дизайн с посочване на ЕС има от датата на регистрацията същото действие като регистрирания дизайн на Общността, ако не е произнесен отказ или ако е оттеглен такъв отказ.
 
Допълнителна информация относно регистрацията.


Не по-късно от 6 месеца от публикуването на международна регистрация с посочване на ЕС EUIPO извършва проверка на основания за отказ, а именно дали обектът на международната регистрация отговаря на (i) определението за дизайн в съответствие с обществения ред и морала съгласно член 9 от Регламента за промишления дизайн на Общността.
Ако установи основание за отказ, EUIPO изпраща нотификация за отказ до СОИС, с което предотвратява влизането в действие на международната регистрация на територията на ЕС. СОИС препраща нотификацията за отказ до притежателя на международната регистрация, който може да отговори, като представи възражения директно на EUIPO.
Ако установи, че възраженията на притежателя надделяват над основанията за отказ, EUIPO оттегля отказа и уведомява за това СОИС. В този случай международната регистрация има същото действие на територията на ЕС, каквото и регистрираният промишлен дизайн на Общността.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в бележката относно защитата на личните данни.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.