Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Представителство пред Службата

 

Всеки може да подаде заявка за марка на Европейския съюз (марка на ЕС) и дизайн (РДО). Въпреки това, след подаването на заявлението за марка на ЕС, всеки заявител, чието местожителство, място на стопанска дейност или действително и сериозно промишлено или търговско предприятие е извън територията на ЕИП (Европейското икономическо пространство) трябва да назначи представител преди или след като получи официално писмо за липсата на представителство пред Службата.

За да намерите професионален представител, направете справка с безплатната база данни eSearch plus на Службата.

За допълнителна информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.


Европейското икономическо пространство (ЕИП) включва държавите — членки на ЕС, и трите държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Целта на ЕИП е вътрешният пазар на ЕС да се разшири до държавите в ЕАСТ.
 
Допълнителна информация и списък на държавите от ЕИП.


Да, професионалният представител на EUIPO от ЕИП може да действа пред EUIPO както в производства за търговски марки (EUTM), така и за промишлени дизайни на Общността/РДО. Можете да търсите представители в онлайн инструмента на Службата.
За повече информация направете справка с раздела ни за формуляри и подаване .

За допълнителна информация вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.


Изразът „действително и сериозно промишлено или търговско предприятие“ е взет от член 3 от Парижката конвенция. Създало се е впечатлението, че първоначалната разпоредба, в която се говори просто за „предприятие“, е твърде широка и се нуждае от ограничаване. Намерението е било, като се използва френският термин „sérieux“ („real“ на английски език), да бъдат изключени измамните или фиктивните предприятия.
С термина „действително“ се уточнява, че въпреки че предприятието трябва да осъществява промишлена или търговска дейност (за разлика от обикновен склад), не е задължително то да е основното място на стопанска дейност. Физическите или юридическите лица, които имат подобни предприятия на територията на ЕИП (Европейското икономическо пространство), могат да бъдат представлявани пред Службата от свой служител.


Служителите на юридически лица могат да представляват други юридически лица, при условие че двете юридически лица са икономически свързани помежду си. Икономически връзки в този смисъл съществуват, когато съществува икономическа зависимост между двете юридически лица или в смисъла, че страната по производството е зависима от работодателя на въпросния служител, или обратното. Тази икономическа зависимост може да съществува:
  • поради това, че двете юридически лица са членове на една и съща група; или
  • поради механизми за контрол на управлението (T-512/15, § 33 и следв.).
За наличието на икономическа връзка обаче не е достатъчно само следното:
  • връзка по силата на лицензионен договор за марка;
  • договорни отношения между две предприятия с цел взаимно представителство или правно съдействие;
  • стандартни отношения между доставчик и клиент, например въз основа на споразумение за изключителна дистрибуция или франчайзинг.
Когато представляващ служител желае да се позове на икономическа връзка, той трябва да отбележи съответното поле в официалния формуляр и да посочи своето име, както и името, и адреса на своя работодател. Препоръчва се да се посочи характерът на икономическата връзка, освен ако той не е виден от подадените документи.

За допълнителна и по-подробна информация относно икономическата връзка вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство, параграф 2.4.2, Представителство от служители на юридическо лице с икономическа връзка.
 


Всяко физическо лице, отговарящо на следните условия:
  • гражданин на една от държавите — членки на ЕИП (Европейското икономическо пространство); с място на стопанска дейност или месторабота в ЕИП; и с право да представлява физически или юридически лица по въпросите на търговските марки/дизайна пред централната служба за индустриална собственост на държава — членка на ЕИП. (Забележка: не е задължително централното ведомство в областта на индустриалната собственост да съвпада с мястото на стопанска дейност или местоработата. То обаче трябва да бъде на територията на ЕИП.


За да бъдете включени в списъка на професионалните представители, попълнете, подпишете и поставете дата на формуляра за кандидатстване и ни го изпратете. Трябва да приложите удостоверение, издадено от национална служба, или да посочите препратка към групово удостоверение, в което е посочено името ви като квалифициран представител.

За повече информация относно професионалните представители по въпросите на дизайна вж. Бележките относно формуляра за заявка за вписване в специалния списък на професионалните представители.

За допълнителна информация относно професионалните представители вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.Можете да търсите представители с местожителство на територията на ЕИП (Европейското икономическо пространство) в обществената ни база данни eSearch plus.  Базата данни осигурява лесен достъп до информация за всички видове представители (колегии, служители, адвокати или професионални представители на EUIPO), и се актуализира ежедневно.


Ако бъде определен нов представител, той или тя трябва да уведоми Службата в писмен вид, че предишният представител вече няма да действа от името на клиента. Не е необходимо разрешение, освен ако новият представител не е служител, действащ като представител. Промяната се потвърждава от Службата в писмена форма, след което се публикува.

Допълнителна информация за управление на моя РДО.

Допълнителна информация за управление на моята марка на ЕС.

Допълнителна информация за начина на промяна на лични данни за собственици.

Като алтернатива вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство.Идентификационен номер е номерът, определен за всеки представител, който подава заявка в EUIPO.
Всички заявки са включени в eSearch plus.
Службата не уведомява автоматично своите клиенти за този номер (освен когато се отнася до решение за вписване в списъка с професионални представители), но го предоставя при поискване.
Номерът може да се намери също, като направите справка с вашите файлове в eSearch plus. За да помогнете на Службата да ви идентифицира бързо като клиент, използвайте идентификационния си номер при всичките си контакти с EUIPO.
Обърнете внимание, че в User Area можете да създадете уеб профил, а след това можете да подадете заявка на следния адрес, като използвате Разширен формуляр.
След като заявката ви бъде потвърдена, системата ще създаде за вас идентификационен номер.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в бележката относно защитата на личните данни.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.