Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Такси и плащания

 

Информация за структурата на таксите можете да намерите в раздела „Такси и плащания“ на уебсайта. На тази страница има и калкулатор на таксите, с чиято помощ можете да изчислите размера им в зависимост от броя на дизайните и от това дали ще поискате отлагане.

Повече информация относно таксите можете да намерите в Насоки, част  A „Общи правила“, раздел  3 Плащане на такси, разходи и ставки“.


Таксите за регистриран дизайн на Общността могат да бъдат платени с банков превод или чрез разплащателна сметка. Освен това, когато подавате заявка онлайн, можете да платите с кредитна или дебитна карта.

Повече информация относно таксите и плащанията.


Таксите за публикуване на регистрацията трябва да се заплатят едновременно с подаването на заявката.
Когато в заявката е включено искане за отлагане, вместо таксата за публикуване се плаща такса за отлагане на публикуването. Трябва да платите тази такса при изтичането на срока на отлагане. Ако притежателят поиска по-ранно публикуване, таксата трябва да бъде платена преди изтичането на този срок.

EUIPO не изпраща искане за плащане. Ако е необходимо потвърждение за получаване на плащането, следва да го поискате по електронната поща на адрес information@euipo.europa.eu.

Ако вече е заведена дата на подаване на заявката, такси не се възстановяват, освен ако сумата на заплатените от заявителя такси е недостатъчна за покриване на таксите за регистрация и публикуване (или отлагането на публикуването, ако е поискано) на дизайна или на поне един дизайн, включен в множествена заявка.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.