Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Такси и плащания

 За регистрация на марка на ЕС е необходимо да бъде подадена заявка. За подаването на заявка се заплаща еднократна такса.
Размерът на таксата зависи от следното:
  • дали заявката се подава по електронен път;
  • дали става дума за индивидуална марка на ЕС, колективна марка на ЕС или сертификатна марка на ЕС;
  • колко класа стоки и/или услуги са обхванати от заявката (обикновено се дължат две такси: основна такса и такса за клас).
Повече информация относно структурата на таксите можете да намерите в раздела „Такси и плащания“ на уебсайта. Освен това можете да изчислите точния размер на таксата в зависимост от броя на класовете и начина на подаване на заявката, като използвате калкулатора на таксите.
Основната такса и, когато е приложимо, таксите за класове, трябва да бъдат платени в срок от 1  месец от датата на подаване на заявката, за да бъде запазена условната дата на подаване. В случай че таксата не бъде платена в срок от 1  месец, условната дата на подаване се обезсилва.

Датата на подаване се регистрира, когато заявката отговаря на следните изисквания:
  • таксата за подаване на заявка е платена;
  • заявката е искане за регистрация на марка на ЕС;
  • заявката съдържа данни, идентифициращи заявителя;
  • заявката съдържа изображение на марката;
  • заявката съдържа списък на стоките/услугите.
В случай че някое от горните изисквания не е изпълнено, се изпраща писмо за пропуските с искане заявителят да предостави липсващия елемент в срок до 2 месеца от уведомяването за изпратеното писмо за пропуски. Този срок не може да бъде удължаван. Датата на подаване ще стане датата, на която е предоставена цялата задължителна информация, което включва извършването на плащането.

По-подробна информация можете да намерите в Насоки, част  A „Общи правила“, раздел  3 „Плащане на такси, разходи и ставки“.

Допустимите начини на плащане в повечето случаи са банкови преводи, изтегляне на плащане от разплащателни сметки, открити в Службата, и (само за определени онлайн услуги) дебитни или кредитни карти.
За заявки, подадени по електронен път, на повечето потребители се препоръчва да платят с кредитна или дебитна карта, освен ако са редовни потребители на системата за марки на ЕС, като в този случай се препоръчва откриване на разплащателна сметка.
Ако предпочитате да платите с банков превод, използвайте банковия код на операцията, посочен в документа, потвърждаващ подаването. Можете също така да използвате подготвения формуляр, който следва да подадете във вашата банка.
Запознайте се с начините на плащане в раздела „Такси и плащания“ на нашия уебсайт.

Можете да си откриете разплащателна сметка онлайн или да изтеглите и да попълните съответния формуляр.

Минималният размер за депозит е 1 000 EUR. Запознайте се с предимствата, които ви дава регистрацията за участие в Програмата за ключови потребители; информация за процедурата ще намерите в Раздела за потребители.
 
Прегледайте също Решение №  EX‑21-5 на изпълнителния директор на Службата от 18 септември 2017 г. относно начини за плащане на такси и налози и определяне на незначителни такси и налози.

Основното предимство, свързано с използването на разплащателна сметка, е че можете да подавате заявки и искания, които имат крайни срокове, като например възражения или обжалвания, в последния ден от срока. В резултат на това плащането ще се счита за извършено през този ден, ако в разплащателната ви сметка има достатъчно средства.
По принцип се приема, че плащането е направено на датата, на която е получено искането за изтегляне на плащането, дори ако то е изтеглено от разплащателната сметка на по-късна дата.
Службата настоятелно препоръчва на редовните потребители да си открият разплащателна сметка в EUIPO.

Прегледайте информацията за това какви предимства ви носи регистрацията за участие в Програмата за ключови потребители.

Ако имате разплащателна сметка, по подразбиране плащането ще бъде изтеглено от вашата сметка незабавно чрез функцията „Изтегли плащането сега“. Ако предпочитате да не плащате преди изтичането на едномесечния срок, следва да поставите отметка в полето „Изтегли плащането по-късно“. Ако вече сте подали заявката, използвайте функцията „Искане за незабавно изтегляне на плащането“ (само за потребители с разплащателна сметка) в електронните съобщения, като посочите номера на заявката и заявите незабавно изтегляне на плащането от вашата разплащателна сметка.

Не, но датата на подаване няма да бъде вече датата на получаване на вашата заявка, а датата на получаване на плащането.

Не. Досието се приключва и трябва да подадете нова заявка.

Не. Таксата за марка на ЕС става дължима при подаване на заявката, а такса, която е станала дължима, не се връща.
Повече информация относно възстановяването на такси можете да намерите Насоки, част  A „Общи правила“, раздел  3, „Плащане на такси, разходи и ставки“.

Не. Таксата за марка на ЕС става дължима при подаване на заявката, а такса, която е станала дължима, не се връща.
Повече информация относно възстановяването на такси можете да намерите в Насоки, част  A, „Общи правила“, раздел  3, „Плащане на такси, разходи и ставки“.

Ако включите допълнителен списък, независимо дали като прикачен файл към онлайн заявката или по факс, изпратен същия ден, ще получите писмено уведомление за заплащане на такса за регистрация с формуляр на хартиен носител (+150 EUR ). Допълнителният списък със стоки и услуги се счита за подаден едва след заплащането на „таксата за регистрация с формуляр на хартиен носител“. Това е особено важно за заявители, които не избират или не добавят стоки и услуги в онлайн заявката си, тъй като по този начин те могат да загубят датата на подаване на заявката за регистрация на тяхната марка.
Ако плащането на „таксата за регистрация с формуляр на хартиен носител“ (+150 EUR ) се направи в рамките на 1  месец от подаването на заявката, първоначалната дата на подаване се запазва. Ако обаче плащането бъде извършено по-късно, но в рамките на двумесечния срок, определен с уведомлението, датата на подаване се сменя и новата дата на подаване е датата, на която таксата е платена изцяло.
EUIPO препоръчва настоятелно на заявителите да посочват стоките и услугите си в определеното за целта поле в онлайн формуляра. Неизпълнението на това изискване ще доведе до допълнителни разходи, както и до установяване на пропуск, което ще забави обработката на вашата марка. Възможна е промяна на датата на подаване на заявката. Инструментът за съставяне на списъци може да ви помогне да съставите вашия списък.

По-подробна информация относно таксите за регистрация на марки можете да намерите в раздела „Такси и плащания“.

Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

Последна актуализация на страницата 14-03-2019
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация