Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Подаване на жалба онлайн

Електронният формуляр за жалба дава възможност на регистрираните потребители да подадат жалба по електронен път на всички езици на ЕС. Имайте предвид, че трябва да сте  влезли в системата, за да използвате тази възможност, и че освен това за тези действия се дължи такса.

Забележка: кореспонденцията във връзка с конкретно досие трябва да се осъществява чрез Вашия профил в User Area, пощенски услуги, връчване на ръка или специална куриерска служба. Винаги посочвайте номера на досието.

Къде мога да намеря електронния формуляр за подаване на жалба?

За достъп до електронен формуляр за подаване на жалба следвайте една от следните пътеки на уебсайта:

 • „Свържете се с нас“ — потърсете надолу, докато стигнете до „Подаване на жалба и подаване на документи при нас“ и ще видите линка към „Формуляри и подаване на формуляри“. Тогава от падащото меню кликнете върху „Жалба“.
 • Влезте във вашата „User Area“. Кликнете върху „Онлайн услуги”. Изберете „Подаване на жалба“.
 • От „User Area“ кликнете върху „Табло“, след това върху „Онлайн услуги“ и „Подаване на жалба“.
 • От портала „Начало“ идете на „Право и практика“ и след това на страница „Жалба“.
 • От портала „Начало“ идете на „Онлайн услуги“.
 • От „User Area“ идете на модула „Онлайн формуляри“.

Кой може да подаде жалба?

В процеса на подаване на жалба със системата са свързани двама участници:

 • Жалбоподател — е лицето или правният субект, идентифициран(о) като притежател на дадено право на ИС и получил(о) конкретен идентификационен номер (ІD) на притежател. Само страна, която е неблагоприятно засегната от решение не ЕUIPO, може да подаде жалба.
 • Представител — е субект, оправомощен да действа от името на притежател на права на ИС. Обърнете внимание, че представителството е задължително за жалбоподатели от държави, които не са членки на ЕИП, в случаи когато се касае както за марки на ЕС, така и за РДО.

Стъпки за подаване на жалба.

Ако вече ви е даден идентификационен номер от ЕUIPO като притежател или представител, вашата информация ще бъде включена автоматично и в съответния раздел „Жалбоподатели“ или „Представители“.

Ако имате личен референтен номер за проверка, можете да го въведете в раздел „Референтен номер“.

Обърнете внимание, че информационните етикети имат за цел да улеснят работния процес и да ви помогнат да разберете по-добре процеса на електронно подаване и неговите особености.

 

 • Идентификация на оспорваното решение

  Можете да попълните електронен формуляр за жалба срещу решения за марка или решения за дизайн.

  И в двата случая изберете вид на „Обжалвано решение“ от падащото меню и въведете номера на решението.

  Забележка: номерът на решението за вашето предприятие е с различни формати в зависимост от вида на решението. Във всички случаи системата ще ви предостави пример, който да следвате.

 • Добавяне на нов жалбоподател

  Има два начина да въведете жалбоподател.

  Въвеждане на съществуващ жалбоподател:

  Попълнете името на заявителя — показва се списък на съществуващите заявители — изберете и кликнете върху бутона „Въведете“. Данните за жалбоподателя ще бъдат показани; кликнете върху бутона „Добавете“, за да продължите.

  Въвеждане на нов жалбоподател:

  1. Кликнете върху бутона „Създайте нов“ и въведете данните ръчно.
  2. Изберете вида жалбоподател от падащото меню.
  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка*).
  4. Кликнете върху бутона „Добавете“, за да продължите.

  Забележка: жалбоподателят може да бъде физическо лице или дружество в ЕИП. Съгласно член 92 от РМЕС представителството е задължително в случаите на МЕС и за заявители от държави извън ЕИП. В случаите на РДО представителството е задължително за заявители от държави извън ЕИП.

 • Добавяне на нов представител

  Има два начина да въведете представител.

  Добавяне на съществуващ представител:

  Попълнете името на представителя — показва се списък на съществуващите представители — изберете и кликнете върху „Въведете“. Данните за представителя ще бъдат показани; кликнете върху бутона „Добавете“, за да продължите.

  Добавяне на нов представител:

  1. Кликнете върху бутона „Създайте нов“ и въведете данните ръчно.
  2. Изберете вида представител от падащото меню.
  3. Попълнете останалата част от формуляра (задължителните полета са отбелязани със звездичка*).
  4. Кликнете върху бутона „Добавете“, за да продължите.

  Изборът на „Представляващ служител“ ще доведе до показването на полето за отметка „Икономически връзки“. Ако поставите в него отметка, трябва да попълните още две полета — едното описва вида на икономическата връзка, която имате с жалбоподателя (напр. служител или бизнес партньор), а другото е с наименованието на вашия работодател. Служители, които действат от името на физически или юридически лица, трябва да подадат подписано пълномощно за добавяне към досието.

  Представителят може да бъде служител, практикуващ юрист или представител на ЕUIPO.

  В зависимост от вида на представителя от вас ще бъде поискано да попълните някои допълнителни данни, както следва.

  • Ако сте служител, след като сте въвели личните си данни, системата ще поиска пълномощно.

   Можете да изберете или бутона „Приложете“, след като сте попълнили данните, или да кликнете върху „По-късно“ и да ги приложите на по-късна дата.

  Трябва също да отбележите дали вашето дружество е различно от това на жалбоподателя (напр. със специфични икономически връзки) и да уточните естеството на разликата(ите) и наименованието на работодателя.

  • Ако сте практикуващ юрист или представител на EUIPO, ще имате също възможност да създадете — „Създайте“, профил на сдружение, за което ще ви бъде поискано да попълните още няколко задължителни полета, напр. „Наименование на сдружението“ и „Държава на регистрация“.

 • Език на производството

  В повечето случаи езикът на производството ще бъде въведен автоматично от системата. Въпреки това в някои изключителни случаи, когато това не стане, системата ще поиска да изберете един език.

 • Решенията могат да се обжалват изцяло или частично

  Ако изберете опцията „частично“, трябва да въведете текст в задължителното текстово поле, като използвате езика на производството.

 • Изложение на мотиви и приложения

  Тук потребителят следва да избере и да качи документите, които са в „Изложение на мотиви“.

  Можете да кликнете върху „Приложете“ документите, когато попълните формуляра, или върху „По-късно“, ако искате да ги приложите след това.

  Обърнете внимание, че изложението на мотивите трябва да бъде подадено на езика на производството и че ако не подадете писмено изложение на мотивите в срок от четири месеца, жалбата няма да бъде допусната за разглеждане.

  Забележка: документи с нетекстово съдържание ще забавят производството.

  Можете също да прикачите файлове към „Приложения към изложението на мотивите“.

 • Подпис

  Попълвайки полето „Собствено име и презиме“, вие потвърждавате, че сте проверили информацията и желаете да подпишете и потвърдите подаването на формуляра за жалба.

 • Запазване, отпечатване и изчистване

  Можете да „запазите“ електронния формуляр за жалба във вашата „User Area“. Докато попълвате формуляра за жалба, можете да запазвате промените по всяко време под формата на проект. Кликнете върху „Запазване на жалбата“ в дясната колона на жалбата. Достъп до проекта можете да получите от раздел „Проекти“ във вашия профил в User Area

  Можете да разпечатате формуляра за жалба във всеки момент, докато трае процесът на изготвяне на жалбата.

  Ако желаете да започнете попълването на жалбата отново, кликнете върху бутона „Изчистване на жалбата“ и всички попълнени преди това полета ще бъдат изчистени, а информацията — заличена.

 • Проверете вашата жалба преди подаването

  Имате възможност за преглед на вашата „Жалба“ преди „Подаване“ и „Плащане“.

  На същата страница можете да запазите — „Запазете“ „Жалба“ като PDF документ, без да пристъпвате засега към плащане.

 • Начин на плащане и потвърждение

  Може да платите таксите за електронна жалба чрез кредитна карта, с банков превод или чрез разплащателна сметка в EUIPO. Службата предоставя онлайн обслужване на титулярите на разплащателни сметки, като им осигурява достъп до всички операции и цялата информация, свързани с техните разплащателни сметки.

  Обърнете внимание, че ако плащате с банков превод, ви препоръчваме да си отбележите кода на платежната транзакция, тъй като това ще помогне за идентифицирането на плащането ви.

  След като кликнете върху бутона „Потвърждаване на плащането“ в следващия прозорец, жалбата ви ще бъде подадена.

 • След като подадете формуляра за жалба

  След приключване на процеса на подаване ще получите потвърждение, че жалбата е правилно подадена, както и официален номер на жалбата. Можете да използвате номера на жалбата за всички комуникации със Службата във връзка с вашата жалба.

  Необходимо е да изтеглите официалната разписка и потвърждението в един РDF файл. Обърнете внимание, че Службата не издава копия на разписки.

 • Обяснение на видовете решения

  Видове обжалвани решения: МЕС/Международни регистрации

  • Проверка на МЕС: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Отдела по проверките за отказ да регистрира заявката ви за МЕС.
  • Възражение: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Отдела по споровете.
  • Отмяна: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Отдела по отмяна.
  • Проверка на международна регистрация: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на проверителя за отказ да предостави защита на вашето наименование на ЕС съгласно Мадридската система. Това включва, по-конкретно, решения за отказ на закрила на абсолютни основания, решения, свързани с формални недостатъци във връзка с колективни марки, липса на втори език, претенции за предходност и назначаването на представител.
  • Международна заявка: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение, взето от Службата, когато тя действа като служба на произход съгласно Мадридската система. Това включва, по-конкретно, решения за отказ да се препрати международната ви заявка на СОИС, решения във връзка с плащане на таксата за препращане, претенции за приоритет, формалности като правомощия, описание, липса на яснота в спецификацията на стоките и услугите, неизпълнение на задължението за транслитерация на марката и проблеми с превода.
  • Последващо посочване на МЕС: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Службата, когато тя действа като служба на произход във връзка с искане за разширение на териториалния обхват на закрила на вашата международна регистрация. Това включва, по-конкретно, решения, свързани с формални недостатъци, например в използвания формуляр, непосочване на регистрацията, на която се основава искането, проблеми в списъка на стоките и услугите, проблеми с правомощията, недаване на разрешение за превод, неизползване на същия език, какъвто е използван в първоначалната международна заявка.
  • Вписване: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение, в което по-конкретно са били отказани някои от следните искания — пълно или частично прехвърляне; разделение на заявки, направено съгласно член 44 от РМЕС; претенция за предходност след регистрация; отмяна на претенция за предходност; вписване на вещно право; отмяна на вещно право; промяна на марката; вписване на принудително изпълнение; вписване на лиценз; преобразуване; подновяване и др.
  • Генерално пълномощно: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Службата за отказ да приеме генерално пълномощно, подадено за служител с цел да представлява своя работодател по въпрос относно МЕС.
  • Искане за проверка: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Службата за отказ на искане за проверка на досиета във връзка с регистъра на МЕС.
  • Представител: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Службата за отказ на вписване в списъка на професионални представители на МЕС.

  Видове обжалвани решения: РДО

  • Проверка на РДО/Изцяло отхвърлена: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Отдела по дизайните, в което се отказва регистрацията на заявката ви за РДО в нейната цялост.
  • Проверка на РДО/Частично отхвърлена множествена заявка: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Отдела по дизайните, в което се отказва регистрацията на някои части, но не цялата ви множествена заявка за РДО.
  • Недействителност на РДО: изберете тази опция, ако искате да обжалвате решение на Отдела по обявяване на недействителност.
  • РДО/Международна регистрация: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Отдела по дизайните за отказ да предостави защита на вашето наименование на ЕС съгласно Хагската система.
  • Вписване на РДО: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Службата, в което са отказани, по-конкретно, следните искания: цялостно прехвърляне; частично прехвърляне; запис на вещно право; отмяна на вещно право; запис на принудително изпълнение; запис на лиценз; подновяване и пр.
  • Генерално пълномощно за РДО: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Службата да не приеме генерално пълномощно, подадено за служител с цел да представлява своя работодател по въпрос относно РДО.
  • Искане за проверка на РДО: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Службата за отказ на ваше искане за проверка на досиета във връзка с регистъра на РДО.
  • Представител на РДО: изберете тази опция, ако желаете да обжалвате решение на Службата за отказ на вписване в списъка на професионални представители на РДО.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.