Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Ideas Powered for Business SME Fund

Покана за представяне на предложения — GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Настоящата покана за представяне на предложения се подкрепя от Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Услуга 1 — услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan): Тази услуга може да ви помогне да решите за какви ПИС да кандидатствате, как да разработите вашия портфейл от ПИС, ако вече имате регистрирани права, и как да планирате стратегията си за бъдещето;

Услуга 2 — такси за заявки за марка на ЕС и за дизайн: Ако обмисляте да регистрирате търговска марка или дизайн на ниво ЕС, на регионално (в Бенелюкс) или национално ниво.

 

На всяко малко или средно предприятие (МСП) може да бъде възстановена сума с максимален размер до 1500 EUR като безвъзмездна помощ в подкрепа на тези услуги.

Това е инициатива на програмата Ideas Powered for Business към EUIPO, подкрепена от Европейската комисия и в сътрудничество с националните и регионалните служби за интелектуална собственост на ЕС.

На тази страница ще можете:

 

Покана за представяне на предложения

Силно препоръчваме да прочетете официалната информация за настоящата покана за представяне на предложения, преди да изпратите формуляра си за кандидатстване. Формуляра за кандидатстване можете да изтеглите в карето по-долу. Не забравяйте, че за да кандидатствате по тази схема, вашата дейност трябва да отговаря на официалното определение за малко и средно предприятие.

Ако имате съмнения, направете справка с Ръководството на потребителя на Европейската комисия относно дефиницията за МСП (достъпно на всички езици на ЕС).

 

Download PDF

Обърнете внимание, че авторитетният източник на информация е версията на английски език. Ако има несъответствие между преводите на версиите и версията на английски език, последната има предимство

 

ПОПРАВКА 

Поправката е свързана с добавянето на нов времеви прозорец за подаване на заявления, който ще бъде активиран през октомври — от 1.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

Поправката съдържа подробности за корекциите в поканата за представяне на предложения.

 

Изтегляне на PDF

Обърнете внимание, че авторитетният източник на информация е версията на английски език. Ако има несъответствие между преводите на версиите и версията на английски език, последната има предимство

 

Също така препоръчваме да се запознаете с документите по-долу, преди да подадете заявление за кандидатстване във Фонда за МСП, преди да започнете процеса на кандидатстване:

 

 

Клетвена декларация Покажи Скрий

Тази декларация гарантира, че всички бенефициери спазват правилата и не се намират в положение, при което следва да бъдат изключени от получаване на финансиране от ЕС (например несъстоятелност).

Download PDF

 

Списък с фиксирани суми/такси за всяка държава от ЕС за двете услуги Покажи Скрий

Този списък може да е различен за различните времеви прозорци. Актуализацията на този списък ще бъде обявена тук, така че е много важно кандидатите да правят справка с този списък редовно.

Download PDF

 

Образец на решение за отпускане на безвъзмездни средства Покажи Скрий

Договорите за отпускане на безвъзмездни средства ще бъдат сключени чрез решение на съответната служба (решение за безвъзмездна помощ) и за тази цел е предоставен образец за информация за кандидата.

Download PDF

 

 

Освен това, ако възнамерявате да използвате представител (трето лице), за да подадете заявлението си, трябва да качите декларацията по-долу, да я попълните, подпишете и след това да я предоставите на Вашия представител, за да може той/тя да я качи заедно със заявлението и да го подаде от Ваше име.

 

Клетвена декларация — представители от името на заявителя Показване Скриване

Представител: Всяко трето лице, физическо или юридическо лице, което е надлежно упълномощено от МСП да го представлява законно в настоящата процедура и което попълва електронния формуляр и го подава от името на заявителя.

Изтегляне на PDF

 

 


График и правила

Можете да кандидатствате за субсидия само по време на отворен времеви прозорец, като използвате електронния формуляр за кандидатстване (eForm). Заявления, подадени извън всеки от петте определени периода, няма да бъдат разглеждани.

 

  ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 1 ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 2 ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 3 ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 4 ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 5 ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 6
Бюджет, отпуснат за етап ПРИКЛЮЧЕН ПРИКЛЮЧЕН ПРИКЛЮЧЕН ПРИКЛЮЧЕН ПРИКЛЮЧЕН ПРИКЛЮЧЕН
Начало на периода за подаване на заявления 11.1.2021 г. 1.3.2021 г. 1.5.2021 г. 1.7.2021 г. 1.9.2021 г. 1.10.2021 г.
Краен срок за подаване на заявления 31.1.2021 г. 31.3.2021 г. 31.5.2021 г. 31.7.2021 г. 30.9.2021 г. 31.10.2021 г.

Кандидатите получават писмено уведомление за резултатите и уведомление за решения за безвъзмездни средства в случай на присъждане

февруари — март 2021 г. април — май 2021 г. юни — юли 2021 г. август — септември 2021 г. октомври — ноември 2021 г. ноември 2021 г.

 

Както е посочено в точка 1.5 от поканата за представяне на предложения, за всеки времеви прозорец е определен индикативен бюджет. Ако не бъдат изразходвани всички средства в рамките на даден времеви прозорец, те могат да бъдат прехвърлени в някой от следващите прозорци.

Ако прогнозният бюджет, предвиден за всеки времеви прозорец, бъде достигнат преди крайния срок, прозорецът може да бъде затворен по-рано от посочените тук дати. Таблицата ще се актуализира така, че да отразява всички промени, затова ви препоръчваме редовно да я преглеждате.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: COVID-19 Временният график и прогнозите за бюджета могат да бъдат преразгледани в съответствие с изискванията предвид съществуващите обстоятелства, свързани с епидемичния взрив от COVID-19.

 

Правила за подаване

Можете да подадете само едно заявление в един времеви прозорец за услуга 1 (услуги за предварителна диагностика на ИС) или услуга 2 (регистрация на марка и/или дизайн) или комбинация от двете.

Ако получите услуга в един времеви прозорец и искате да кандидатствате отново, когато се отвори следващ прозорец, не можете да кандидатствате за същата услуга. Така че, ако преди това сте получили услуга 1, имате право да поискате само услуга 2. Не можете да поискате една и съща услуга два пъти.

Ако получите отказ в един времеви прозорец, все пак можете да кандидатствате в друг, когато се отвори. Но ако подадете повече от едно заявление в рамките на един времеви прозорец, ще вземем предвид само първата версия на вашата кандидатура. Всички други версии, които изпратите, автоматично ще се считат за недопустими.

 

Въпроси и отговори

Ако имате въпроси относно процеса за подаване, правилата, графика или друг проблем, свързан с тази схема, можете да се свържете с нас чрез Информационния център.

Уведомяваме ви, че ще публикуваме в раздела ЧЗВ всички отговори на въпроси, изпратени до нас от потенциални кандидати. Ние публикуваме тези въпроси и отговори, за да гарантираме, че всички кандидати получават справедливо отношение и имат достъп до една и съща информация.

 

Начин на кандидатстване

Силно препоръчваме на кандидатите да не чакат до последния момент, за да ни изпратят формуляра, тъй като първите получени заявления ще получат приоритет.

 

  

 

 

Резултати, уведомления и как да поискате плащане

Ще бъдете индивидуално уведомени за резултатите от процеса на оценяване, след като бъде прието решение за възлагане на договор за съответния времеви прозорец.

Официалното уведомление за нашето решение ще бъде изпратено по електронна поща на лицата за контакт, посочени в електронния формуляр. Ето защо е ваша отговорност да изпратите правилния адрес/и на електронната поща на вашето(ите) лице(а) за контакт.

  • Ако заявлението ви не е одобрено, ще бъдете уведомени за причините за нашето отрицателно решение в електронното съобщение за уведомяване.
  • Ако заявлението ви е одобрено, ще получите потвърждение за положителното решение и прикачен файл, съдържащ надлежно подписаното от EUIPO решение за предоставяне на безвъзмездни средства.

Ако получите положително решение, ставате бенефициер по схемата (Фондът за МСП). Положителното решение влиза в сила от датата, на която сме ви уведомили, и в него ще бъдат посочени всичките ви задължения по схемата.

 

След като получите уведомление за положително решение, имате 30 дни, за да:

  • да кандидатствате за предварителна диагностика в областта на ИС. Услугите за предварителна диагностика в областта на ИС се предлагат чрез национални бюра, които предлагат тези услуги.
  • Кандидатствайте и платете вашата марка и/или дизайн. Заявките за регистрация на търговски марки и дизайни могат да се подават в националните служби за интелектуална собственост (национално ниво), в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (обхващаща Белгия, Нидерландия и Люксембург; регионално ниво) или при нас в EUIPO (обхващаща всички държави — членки на ЕС).

 

Искане на плащане от нас

След като услугата(услугите) бъде(бъдат) изпълнена(изпълнени) бенефициерите ще трябва да подадат електронна заявка за формуляр за плащане, като използват връзката в решението за предоставяне на безвъзмездни средства.

След като бъдат одобрени информацията и документацията, предоставени в искането, плащането ще бъде извършено в рамките на един месец и бенефициерите ще бъдат съответно уведомени по електронна поща.

 

Контролен списък за кандидати

Преди да кандидатствате, моля, уверете се, че можете да отговорите с „да“ на всички от следните въпроси:

Да Не

Представлява ли вашето дружество малко или средно предприятие със седалище в Европейския съюз?
 
Прочетохте ли поканата за представяне на предложения, преди да попълните формуляра за кандидатстване?
 
Знаете ли банковите данни на вашето дружество и имате ли банково извлечение (пример) със следните данни: име на дружеството като притежател на сметката; IBAN номер (примери); и BIC/SWIFT код?
 
Имате ли удостоверение за ДДС на вашето дружество?
 
Знаете ли за коя услуга/и планирате да кандидатствате (услуга 1/услуга 2 или и двете), както е посочено в поканата за представяне на предложения?
 
Знаете ли за какви ПИС (търговски марки и/или дизайни) планирате да кандидатствате (услуга 2)
 
Разбирате ли напълно, че не можете да заявите тези услуги, ако вече сте получили национално или европейско финансиране за същите услуги или част от тях?
 

Ако можете да отговорите с „да“ на всички тези въпроси, преминете към формуляра за кандидатстване (в рамките на прозорците за подаване на заявления):

Последна актуализация на страницата 16-12-2021
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация