Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Ideas Powered for Business SME Fund 2022

Покана за представяне на предложения — GR/001/22 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Финансирането чрез покани за представяне на предложения се подкрепя от Европейската комисия и EUIPO под формата на ваучери за ИС за съвместно финансиране на свързани с ИС дейности (IP Scan, защита на марки и дизайни във и извън ЕС) и дейности, свързани с патенти.

На тази страница ще откриете:

  • поканата за представяне на предложения и приложенията;
  • графика за подаване на заявления, оценка и съобщаване на резултатите;
  • достъп до въпроси и отговори;
  • връзката за достъп до уебсайта на Фонда за МСП, където е налична подробна информация и има достъп до формуляра за кандидатстване.

 

Покана за представяне на предложения

Настоятелно препоръчваме да прочетете официалната информация за настоящата покана за представяне на предложения, преди да изпратите формуляра си за кандидатстване. Формуляра за кандидатстване можете да изтеглите в карето по-долу. Не забравяйте, че за да кандидатствате по тази схема, вашата дейност трябва да отговаря на официалното определение за малко и средно предприятие.

Ако имате съмнения, направете справка с Ръководството на потребителя на Европейската комисия относно дефиницията за МСП (достъпно на всички езици на ЕС).

 

Изтегляне на PDF

Обърнете внимание, че авторитетният източник на информация е версията на английски език. Ако има несъответствие между преводите на версиите и версията на английски език, последната има предимство

 

Изменение

Изменението е свързано с увеличението на бюджета, свързан с Ваучер 1, с 10 000 000 EUR до максимална сума от 25 000 000 EUR.

Изменението съдържа корекциите в поканата за представяне на предложения.

Изтегляне на PDF

Приложения към поканата за представяне на предложения

Списък на максимални суми по държава от ЕС за IP SCAN Покажи Скрий

Изтегляне на PDF

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Положения, налагащи отстраняване Покажи Скрий

Списък на положенията, налагащи отстраняване съгласно член 136, параграф 1, букви а)—з) от Финансовия регламент.

Изтегляне на PDF

 

Декларация на представителите Покажи Скрий

Представител: Всяко трето лице, физическо или юридическо лице, което е надлежно упълномощено от МСП да го представлява законно в настоящата процедура и което попълва електронния формуляр и го подава от името на заявителя.

Ако МСП възнамерява да използва външен представител за подаване на заявлението, тази декларация трябва да бъде попълнена, подписана и предоставена на представителя, който да я качи заедно със заявлението и да го подаде от името на кандидата.

Изтегляне на DOCX

 

Модел на решениe за предоставяне на безвъзмездни средства (Ваучер) Покажи Скрий

Договорът за ваучер се сключва чрез решение на съответната служба (решение за безвъзмездна помощ) и за тази цел е предоставен образец за информация за кандидата.

Решениe за предоставяне на безвъзмездни средства — ВАУЧЕР 1

Изтегляне на PDF

 

Решениe за предоставяне на безвъзмездни средства — ВАУЧЕР 2

Изтегляне на PDF

 

Общи условия

Изтегляне на PDF

 

 


График и правила

Поканата за представяне на предложения ще бъде отворена съобразно предварителния график по-долу:

Период за предоставяне на предложения:

от 10.1.2022 г. до 16.12.2022 г.

Оценка на изпратените предложения през периода:

Седмично актуализиране: всеки петък

Период на оценка и уведомяване:

10 работни дни след актуализирането

 

Седмичното актуализиране означава, че всички заявления, подадени предходната седмица, ще преминат през етапа на оценка.

В случай че Службата се свърже с кандидата по време на оценката, за да поиска допълнителна информация, временното спиране на периода на оценка и уведомяване започва от датата, на която Службата е изпратила искането. Периодът започва да тече отново от датата, на която са получени поисканата информация или преработените документи.

Кандидатите ще бъдат уведомени индивидуално за резултатите от процеса на оценяване чрез електронно писмо до лицето за контакт, посочено в електронния формуляр. Следователно, отговорност на кандидата е да посочи правилния електронен адрес на лицето(ата) за контакт.

Уведомлението ще съдържа следното:

  • за неодобрените кандидати — мотиви за отрицателното решение;
  • За одобрените кандидати — потвърждение на одобрението за предоставяне на безвъзмездни средства (ВАУЧЕРА) като прикрепен файл. В случай че сте кандидатствали за Ваучер 1 и Ваучер 2, ще получите две отделни решения за предоставяне на безвъзмездни средства — по едно за всеки ваучер.

Имайте предвид, че ваучерите не са с обратен ефект — разходи за дейности, извършени преди получаване на решение за предоставяне на безвъзмездни средства, не се възстановяват.

Ако всички средства бъдат изразходвани преди края на периода за предоставяне на предложения, системата за кандидатстване онлайн (eForm) ще бъде затворена и кандидатите ще бъдат съответно уведомени чрез уебсайта на Фонд МСП.

Въпроси и отговори

Всички конкретни въпроси, свързани с настоящата покана, трябва да бъдат адресирани до Информационния център на EUIPO на:

information@euipo.europa.eu

Разгледайте първо раздела с ЧЗВ, тъй като Службата ще го използва редовно за публикуване на отговори на изпратени въпроси, за да гарантира еднакво отношение към всички потенциални кандидати.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.