Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

SME Fund

 Ideas Powered for Business SME Fund е инициатива на Европейската комисия, осъществена от Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за финансово подпомагане на европейски малки и средни предприятия (МСП) с ваучери за ИС за защита на техните права върху интелектуалната собственост (ИС), а именно марки и дизайни. Фондът ще предостави 20 милиона EUR под формата на безвъзмездни средства, разпределени на шестте етапа (времеви прозорци) – от януари до декември 2021 г.
 
Бенефициерите ще получат частично възстановяване на разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) и по заявките за марки и дизайни.
 
Услуга 1: Покрива 75% от услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), предлагани от участващите национални служби за ИС. 

Услуга 2: Покрива 50% от основните такси за заявки за национални и регионални марки и дизайни, както и за марки и дизайни на ЕС. 

На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум до 1500 EUR.

Не. МСП първо трябва да кандидатства за отпускане на безвъзмездни средства (ваучер за ИС) и да изчака решението за отпускането им. След като получи решението за отпускане на безвъзмездни средства, МСП може да кандидатства за услугите (прилагане на марки и/или дизайни и/или услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) или комбинация от двете), които е посочило във формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства (eForm1). На последно място МСП може да кандидатства за съответното възстановяване на разходи.

Упълномощен служител или Главен изпълнителен директор на МСП в ЕС може да попълни формуляр за кандидатстване за безвъзмездни средства от Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Всички малки и средни предприятия (МСП) със седалище в Европейския съюз имат право да кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства под формата на ваучер за ИС. МСП, които искат да кандидатстват за услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), трябва да са регистрирани в държавата, в която е наличен отговарящ на условията доставчик на предварителна диагностика на ИС, така, както е обявено в поканата за представяне на предложения.
 
Моля, проверете официалното определение на ЕС за МСП, за да се уверите, че Вашата фирма отговаря на условията.

МСП трябва да е със седалище в Европейския съюз.
 
Факторите, определящи дали дадено предприятие е МСП, както е дефинирано в Препоръка 2003/361 на ЕС, са посочени по-долу.


Не, освен ако не извършват икономическа дейност. Направете справка с определението за МСП на Европейската комисия.

Да. От друга страна, ако искането е одобрено, само МСП могат да се възползват от безвъзмездните средства.

Първият от шестте времеви прозореца за кандидатстване ще е от 11 януари 2021 г. съгласно следния график:МСП може да кандидатства за отпускане на безвъзмездни средства под формата на ваучер за ИС само по време на отворен времеви прозорец и само чрез използване на предоставения онлайн формуляр. Заявления, подадени извън всеки от шестте определени времеви периода, няма да бъдат разглеждани.

 

Да. Ако МСП поиска една услуга в един времеви прозорец, то може да кандидатства за друга услуга при следващ времеви прозорец.

На всяко МСП може да бъдат възстановени разходи до максимум 1500 EUR общо за услуга 1 или услуга 2, или за комбинация от двете услуги:
 
Услуга 1: Покрива 75 % от услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), предлагани от участващите национални служби за ИС.
Услуга 2: Покрива 50% от основните такси за заявки за национални и регионални марки и дизайни, както и за марки и дизайни на ЕС. 

Пример 1. Услуга 1: МСП първо трябва да плати общите разходи за услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan). Ако струва 1000 EUR, 75% възстановяване на разходите ще е равно на 750 EUR. В този случай на МСП ще му бъдат възстановени разходи в размер на 750 EUR.Пример 2. Услуга 2: МСП първо трябва да плати общите разходи за основните такси за заявки за марки и дизайни. Ако МСП иска да регистрира два национални дизайна, като всеки един струва 250 EUR, и същевременно иска да регистрира две марки на ЕС, като всяка една струва 850 EUR, общите разходи за всички заявки ще са 2200 EUR. 50% възстановяване на разходите ще е равно на 1100 EUR. В този случай на МСП плаща 2200 EUR и ще му бъдат възстановени разходи в размер на 1100 EUR.Пример 3. Комбинирани услуга 1 и услуга 2: Ако МСП иска и двете услуги, споменати в пример 1 и пример 2, разходите ще са 1000 EUR за услуга 1 и 2200 EUR за услуга 2, с което общите разходи стават 3200 EUR. В този случай на МСП ще му бъдат възстановени разходи в размер на определената максимална сума за безвъзмездни средства – 1500 EUR.

На всяко МСП могат да бъдат възстановени разходи в размер до 1 500 EUR за услуга 2 или за комбинация от услуги 1 и 2: Когато се кандидатства за подкрепа за услуга 1, максималното възстановяване от 75 % за допустимите разходи ще бъде, както следва:Може да бъде подадено само едно заявление за услуга 1 или услуга 2 или за комбинация от двете, като максималният размер на възстановените разходи е 1 500 EUR на кандидат.
Ако кандидатствате за подкрепа за едната услуга в един времеви прозорец, можете да кандидатствате за другата услуга в следващ времеви прозорец.

 

Ако кандидатите отговарят на условията за кандидатстване, принципът „обслужване по реда на кандидатстване“ ще се прилага при всеки времеви прозорец за заявления, на база дата и час на подаване на заявлението.

Това са стъпките, които МСП трябва да следват, за да кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства:
 
1. След прочитане на поканата за представяне на предложения на нашата Уеб страница за безвъзмездни средства, попълнете и изпратете онлайн формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства (eForm1) заедно с необходимата документация. Прочетете внимателно нашия контролен списък при въпрос 9 преди да кандидатствате. Ако сте одобрен/-на, ще получите решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от EUIPO. Запазете го, понеже ще Ви трябва по-късно! Неуспелите кандидати ще бъдат информирани за причините за решението за отказ.
 
2. След това подайте заявка и заплатете за своята марка и/или дизайн и/или услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) до 30 дни от получаване на решението за отпускане на безвъзмездни средства. 
Заявки за марки и дизайни могат да се подават във всяка една от националните служби за ИС на ЕС (национално ниво), в службата за ИС на Бенелюкс (обхващаща Белгия, Нидерландия и Люксембург; регионално ниво) или при нас, в EUIPO (която обхваща всички държави членки на ЕС).
 
Услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) са налични в националните служби, които предлагат тази услуга (вж. списъка по-долу).
  
3. И на последно място след като платите за услугите, подайте искането си за плащане (eForm2) преди 31 май 2022 г., като използвате връзката, включена във Вашето решение за отпускане на безвъзмездни средства. Плащането, подлежащо на одобрението на подадената информация и документация, ще бъде извършено в рамките на един месец.

Кандидатът следва да прочете внимателно следния контролен списък преди кандидатстване, за да се увери, че необходимата документация може да бъде изготвена.
 
КОНТРОЛЕН СПИСЪК
 • Моята фирма/предприятие е установено в ЕС малко или средно предприятие (МСП).
 • Прочетох поканата за представяне на предложения преди попълването на формуляра за кандидатстване.
 • Знам банковите данни на моята фирма и разполагам с банково извлечение, на което има следните подробни данни: име на фирмата, като титуляр на сметката, IBAN код и BIC/SWIFT код.
 • Разполагам с Удостоверение за ДДС за моята фирма.
 • Знам за каква/какви услуга(-и) планирам да кандидатствам (услуга 1, услуга 2 или и двете), така, както е посочено във Въпрос 1 по-горе и в поканата за представяне на предложения.
 • Знам за кои ПИС (марки и/или дизайни) планирам да кандидатствам (услуга 2).
 • Разбирам, че не мога да поискам услуги, ако вече съм получил национално или европейско финансиране за същите услуги или за част от същите услуги.

Много е важно в полето „Наименование на дружеството“ да се посочи същата информация, която се съдържа в приложения документ за ДДС/данък и в банковото извлечение.

Друга обща грешка е да не се посочи пълният IBAN номер в електронния формуляр, който трябва да съвпада напълно с този в банковото извлечение (и да включва кода на държавата).

Уверете се, че всички приложени документи са четливи.
 

Можете да посочите повече от един електронен адрес, за да се гарантира получаването на всички съобщения.

Уверете се, че посочвате същото име като това, което фигурира в удостоверението за ДДС, което следва да бъде същото като това на титуляра на приложеното банково удостоверение.

Прегледайте този документ и се съобразете с примерната структура за вашата държава, когато попълвате полето за ДДС в онлайн формуляра на заявление (вкл. кода на държавата).
От заявители, считани за освободени от данъци от компетентния национален орган и притежаващи данъчен идентификационен номер като еквивалент, ще се изисква да представят съответното удостоверение, издадено от компетентния национален орган, доказващо правното съществуване на тяхното дружество.
Ако данъчният идентификационен номер е образуван по различен начин от номера по ДДС, следвайте следните указания при кодирането на информацията.
 • Ако данъчният идентификационен номер има същия брой цифри, но липсва код на държавата, кодът на държавата трябва да бъде поставен преди номера.Пример: номерът по ДДС е образуван по следния начин: EU12345678, а данъчния идентификационен номер е: 12345678. Заявителят трябва да въведе: EU12345678.
 • Ако данъчният идентификационен номер включва кода на държавата, но няма същия брой цифри, след него трябва да бъде поставена буквата „Х“ толкова пъти, колкото е необходимо за достигане на необходимия брой цифри.Пример: номерът по ДДС е образуван по следния начин: EU12345678, а данъчния идентификационен номер е: 123456. Заявителят трябва да въведе: EU123456XX.
 • Ако данъчният идентификационен номер не включва кода на държавата и няма същия брой цифри, преди него трябва да бъде поставен кодът на държавата, а след него — буквата „Х“ толкова пъти, колкото е необходимо за достигане на необходимия брой цифри.Пример: номерът по ДДС е образуван по следния начин: EU12345678, а данъчния идентификационен номер е: 123456. Заявителят трябва да въведе: EU123456XX.

Банковото извлечение или банковото удостоверение трябва да посочват „титуляр на сметката“ (той трябва да бъде същият като „Име на дружеството“), „Наименование на банката“, „IBAN номер на сметката“ и „BIC/SWIFT код“. Не се изискват печат от банката и подпис на представителя на банката. Образец можете да намерите тук.

 1. Обърнете внимание, че това може да отнеме до 60 минути.
 2. Проверете дали сте посочили правилния адрес на електронна поща. Съветваме ви да предоставите повече от един адрес.
 3. Проверете папката със спам/ненужна/нежелана поща.
 4. Ако и там не сте го получили, свържете се със information@euipo.europa.eu.
Това електронно писмо не следва да се приема като потвърждение, че заявлението е допустимо, а само че е било подадено. Кандидатите ще бъдат уведомени индивидуално с отделно електронно писмо относно резултатите от процеса на оценяване, както е посочено в точка 4.5 от поканата за представяне на предложения.

След като прозорецът бъде затворен, комисията за оценка ще разгледа всички кандидатури и ако има нужда от допълнителна информация, ще бъде изпратено уведомление по електронна поща.

Ако след като изпратите заявлението си, решите да НЕ продължите, трябва да изпратите електронно писмо на grants.smefund@euipo.europa.eu, като приложите потвърждението за получаване на заявлението и посочите: „Желая да оттегля заявлението си за безвъзмездните средства от Фонда за МСП“.
 

Да. Имате 30 дни от деня, в който получите решението за отпускане на безвъзмездни средства, за да кандидатствате за услугите, които сте посочили в заявлението. В противен случай няма да имате право да поискате съответното възстановяване на разходите.

Услуга 1: Услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan)

Предварителната диагностика на ИС е ключова при изграждането на стратегията за ИС на МСП. Експерти по ИС разглеждат бизнес модела, продуктите и/или услугите и плановете за растеж на МСП, за да формулират стратегия за ИС за тях.
 
Тази услуга може да помогне на МСП, за да определят за кои ПИС да кандидатстват, как да разработят тяхното портфолио за ИС, ако вече имат регистрирани права, и как да планират своята бъдеща стратегия.

 Услугата „IP Scan“ не представлява правна услуга.

Всички права върху ИС (патенти, търговски марки, дизайни, полезни модели, растителни сортове, географски указания) са обхванати от услугата за предварителна диагностика на ИС (IP scan), включително нерегистрирани/неподлежащи на регистрация права (напр. търговски тайни, ©, нерегистрирани дизайни) и фирмени наименования, имена на домейни и др.

В рамките на Фонда за МСП, услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) не се предлагат във всички държави членки. За да проверите дали тази услуга се предлага във вашата държава членка от националната служба за ИС или от неин външен партньор на вашата национална служба за ИС, проверете следния СПИСЪК.

Свържете се с вашата национална служба за интелектуална собственост за допълнителна информация.

След като получите безвъзмездните средства, можете да се свържете с вашата национална служба за ИС и да заявите Услуга 1 за предварителна диагностика на ИС (IP scan).
 След като сте платили за услугите, можете да подадете искането си за възстановяване на разходите, като използвате връзката в приложение IV към решението за безвъзмездни средства.


Услуга 2: Заявления за марки и дизайни

МСП може да кандидатства за 50% възстановяване на разходите за основните такси за заявки за марка и/или дизайн (национални, регионални и/или ЕС).
 
Заявки за марки и дизайни могат да се подават във всяка една от националните служби за ИС на ЕС (национално ниво), в службата за ИС на Бенелюкс (обхващаща Белгия, Нидерландия и Люксембург; регионално ниво) или при нас, в EUIPO (която обхваща всички държави членки на ЕС).
 
Избраното териториално ниво на защита ще зависи от бизнес стратегията и плановете за растеж на МСП. Ако МСП не е сигурно за какво и къде да кандидатства, услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) може да подпомогне това решение.

МСП или представителят от името на МСП

 • За заявки за марки: основната такса, която се плаща в момента на подаване на заявката, с изключение на допълнителните класове стоки и услуги;
 • За заявки за дизайни: основната такса за регистрация по електронен път, без да се включват допълнителни такси за публикуване или отлагане на публикуването.

Основната такса се заплаща, когато подавате заявка за РДО. Тя не включва никакви допълнителни такси за публикуване или отлагане. При една заявка таксата е в размер на 230 EUR, 50 % от които могат да бъдат възстановени по схемата за отпускане на безвъзмездни средства от SME Fund. Така че ако кандидатствате за възстановяване на разходите за един РДО, ще получите 115 EUR. Всякакви други направени разходи не подлежат на възстановяване.


Да, представителят може да подаде искане и да заплати за заявка за марка и/или дизайн(и) от името на МСП. След това представителят може също така да подаде искане за възстановяване на разходи от името на МСП. Възстановяването обаче се извършва по банковата сметка на МСП (т.е. бенефициера на решението за безвъзмездни средства).

Да. Ако заявлението за безвъзмездни средства е одобрено, ще бъдат възстановени 50% от разходите за основните такси за заявка за марка, независимо дали марката е регистрирана или не. Не се прави разлика между одобрени и неодобрени заявки за марки.

Тъй като е разрешено само едно приложение за услуга, всички права на ИС трябва да бъдат включени в едно и също заявление.

Да, след като получите решението за отпускане на безвъзмездни средства, разполагате с 30 дни, за да кандидатствате за услугите. За да се възползвате от отпусканата помощ, трябва да поискате едновременно възстановяване на всички средства за марки и/или дизайни.

Не, трябва да изчакате да получите успешно решение за отпускане на безвъзмездни средства. След като го получите , можете да подадете заявка и да платите за вашата марка и/или дизайн и/или услуга за предварителна диагностика на ИС (IP scan) в рамките на 30  календарни дни.

Не, безвъзмездните средства се отпускат само за нови заявки за марки и/или дизайни.

Не се прави разлика между одобрени и неодобрени заявки за марки.  Ако заявлението за безвъзмездни средства (ваучер за ИС) е одобрено, след прилагане и заплащане на марката, МСП може да поиска възстановяване на 50% от разходите за таксата за заявка.

Можете да продължите и да кандидатствате само за търсените от вас услуги при условие че са включени в обхвата на безвъзмездните средства, които отговарят на всички изисквания.

Да, безвъзмездните средства могат да се използват за кандидатстване за РДО от множествена заявка, но имайте предвид, че ще бъде възстановена само основната такса. Намалени и допълнителни такси не са включени.
Структурата на таксите за множествена заявка за дизайни е следната:
 
 • Основна такса за един дизайн или за първия дизайн от множествена заявка (включена в безвъзмездните средства);
 • Намалена такса за втория и всички следващи дизайни в заявката (не е включена в безвъзмездните средства);
 • Такса за публикация за всеки дизайн (не e включена в безвъзмездните средства);
 • Такса за отлагане на публикация за всеки дизайн, по избор (не e включена в безвъзмездните средства).

Възстановяване на разходи

 • Ще получите потвърждение за одобрение на решението за отпускане на безвъзмездни средства по електронна поща.
 • След датата на това уведомление разполагате с 30 дни, за да кандидатствате и да заплатите за услугите.
 • За да изпратите искане за плащане, използвайте връзката, предоставена в решението за отпускане на безвъзмездни средства.
 • Ще получите електронно писмо, потвърждаващо получаването на искането. Обърнете внимание, че това може да отнеме до 60 минути.
 • При одобрение на подадената информация и документи, сумата ще ви бъде преведена по банков път в срок от един месец.
Ще получите уведомление по електронна поща.

Като бенефициер МСП може да поиска възстановяване на разходите. Представителят също може да го направи от името на МСП. Възстановяването обаче винаги се извършва по банковата сметка на МСП.

Всички формуляри за искания за плащане (eForm2) трябва да бъдат подадени до 31 май 2022 г. Искания за плащане, подадени след тази дата, няма да бъдат приети и възстановяването на разходите няма да бъде възможно.

Безвъзмездните средства ще бъдат изплатени по банковата сметка на фирмата, указана във формуляра за кандидатстване (eForm1).

При попълване на полетата за марката(ите) и/или дизайна(ите), за които се подава заявката, сумата се изчислява автоматично.

Нотификации

МСП ще получи имейл, потвърждаващ получаването на неговото заявление.
 
Ако е одобрено, МСП ще получи решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от EUIPO. Неуспелите кандидати ще бъдат информирани за причините за решението за отказ.

След като разгледа Вашето заявление, комисията за оценка задължително ще изпрати един от следните варианти: решение за отпускане на безвъзмездни средства; искане на допълнителна информация; или уведомяване за неуспех.

Само изпратете отговор на посочения електронен адрес в полученото от Вас искане за допълнителна информация. Въведете информацията и/или приложете поисканите документи и ние ще актуализираме заявлението Ви.

Представената информация ще бъде оценена от комисията за оценка и ще получите уведомление за резултата.

След като получите решението за отпускане на безвъзмездни средства, можете да подадете заявка и да заплатите вашата марка и/или дизайн в рамките на 30 календарни дни.
 
След като сте платили за услугите, можете да подадете искането си за възстановяване на разходите, като използвате връзката в приложение IV към решението за безвъзмездни средства. След изпращането ще получите електронно писмо, с което се потвърждава получаването на искането за възстановяване. Обърнете внимание, че това може да отнеме до 60 минути. След одобрение на подадената информация и документи, плащането ще бъде извършено в рамките на 1 месец, за което бенефициерите ще бъдат надлежно уведомени по електронна поща.


На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация