Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

SME Fund 2022

Фондът за МСП за 2022 г. вече е затворен. Въпреки това все още можете да поискате възстановяване на вашите активни ваучери.

В момента подготвяме Фонда за МСП (SME Fund) за 2023 г. Запишете се за повече информация.

 

Фондът за МСП (SME Fund) предоставя финансово подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) от ЕС за защита на техните права на интелектуална собственост (ИС). МСП могат да кандидатстват за ваучери, чрез които ще могат да получат частично възстановяване на средства. Предложението включва следните няколко опции:
 
 • Възстановяване на 90 % от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan). 
 • Възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването, на равнището на ЕС. 
 • Възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване и отлагане на публикуването, на национално и регионално равнище. 
 • Възстановяване на 50 % от разходите за основните такси за заявки за марки и/или дизайни, такси за посочване, както и такси за последващо посочване, извън ЕС. Не са включени такси за посочване, с произход от държави от ЕС, както и такси за обработка, които се начисляват от службата на произход. 
 • Възстановяване на 50 % от разходите за такси по време на етапа преди предоставянето на патент (напр. подаване, търсене и проверка), за предоставянето на патент и за публикуване, на национално равнище. 
Максимален размер на разходите, които могат да бъдат възстановени за едно МСП е:
 
750 EUR за дейности, свързани с патенти и 1500 EUR за други дейности.


Можете да кандидатствате от 10 януари 2022 г. до 16 декември 2022 г. Фондът за МСП за 2022 г. разполага с ограничени средства. Ако средствата бъдат изчерпани, приемът на заявления ще приключи предсрочно.


Всички МСП, установени в ЕС, имат право да кандидатстват за безвъзмездни средства. Могат да кандидатстват собственици, упълномощени служители или представители. „Представител“ означава всяка трета страна, независимо дали е физическо или юридическо лице, което е надлежно упълномощено от МСП да бъде законен представител. Всички суми по възстановяване на безвъзмездни средства обаче се депозират по банковата сметка на МСП, посочена в заявлението.


Вашето дружество трябва да бъде МСП, установено в рамките на ЕС, което отговаря на критериите за допустимост. Моля, проверете официалното определение на ЕС за МСП, за да се уверите, че вашето дружество отговаря на условията. Като цяло категориите МСП от ЕС са следните:

 
Категория предприятие Численост на персонала Годишен оборот Годишен баланс — общо
Средно предприятие <250 ≤ 50 млн. евро ≤ 43 млн. евро
Малко предприятие <50 ≤ 10 млн. евро ≤ 10 млн. евро
Микро предприятие <10 ≤ 2 млн. евро ≤ 2 млн. евро


Не, освен ако не извършват икономическа дейност. За повече информация направете справка с определението за МСП на Европейската комисия.


Да, но единствено МСП могат да се възползват от безвъзмездните средства, ако бъдат отпуснати.
 
В случай че вашето МСП използва услугите на представител или вие сте представител, действащ от името на МСП, трябва да попълните документа „Клетвена декларация“ (образец). Тази декларация трябва да бъде подписана от упълномощен член на МСП и запазена в PDF файл. Ще трябва да прикачите този файл по време на процеса на кандидатстване. Не се възразява относно това МСП да назначи юридическо лице за свой представител пред Фонда за МСП, при условие че името и подписът на физическото лице, принадлежащо към това юридическо лице, са включени в клетвената декларация.


Да, представителят може да направи регистрация и да заплати такса за заявка за марка, дизайн и патент от името на вашето МСП.

 След това представителят може също така да подаде „искане за възстановяване на разходи“. Възстановяването обаче ще бъде изплатено директно по банковата сметка на МСП в качеството му на бенефициент по Решението за отпускане на безвъзмездни средства.


Да. Дори да сте получили безвъзмездни средства за дейност в областта на ИС от Фонда за МСП за 2021 г., можете да кандидатствате за отпускане на безвъзмездни средства от Фонда за МСП за 2022 г., без значение дали сте ангажирали изпълнител на услуга, или разходите ви са вече възстановени. Тези действия са независими едно от друго. МСП от ЕС могат да кандидатстват всяка година за помощ от Фонда за МСП, при условие че отговарят на условията в поканата за представяне на предложения, дори ако заявленията им за помощ по предишни покани са били одобрявани или отхвърляни. По време на етапа на кандидатстване бенефициерите трябва също да декларират дали са кандидатствали или са получавали друго финансиране от ЕС през същата финансова година за същите дейности.


Прочетете внимателно следния контролен списък, преди да кандидатствате, за да се уверите, че разполагате с необходимата документация, която трябва да бъде приложена.
 
КОНТРОЛЕН СПИСЪК
 


Безвъзмездните средства се разпределят под формата на ваучери, които могат да се използват за различни дейности, свързани с интелектуалната собственост.
 
 1. Ваучер 1 (максимум 1500 EUR) може да бъде използван за услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), както и за регистриране на марки и/или дизайни. 
 2. Ваучер 2 (максимум 750 EUR) може да бъде използван за регистриране на патенти. 
Разгледайте списъка с таксите, които се покриват.
 
Поради това вашето МСП може да има право да получи не повече от 2250 EUR.


Вашето МСП може да поиска възстановяване на разходите в качеството си на бенефициент на безвъзмездните средства или представител може да направи това от името на вашето МСП. Възстановяването ще бъде изплатено директно по банковата сметка на вашето МСП.


Не, вашето МСП трябва първо да кандидатства за безвъзмездни средства и да изчака EUIPO да отговори с решение за отпускане на безвъзмездни средства.


Не, трябва да изчакате да получите успешно решение за отпускане на безвъзмездни средства и съответния(те) ваучер или ваучери.


Да, Фондът за МСП разполага с 25 млн. евро за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) и за заявки за марки или дизайни, и с 1 милион евро — за регистрации на патенти. Безвъзмездните средства ще бъдат налични през цялата 2022 г. на принципа „обслужване по реда на кандидатстване“, докато бъдат изразходвани всички налични средства.Това зависи от потребностите на МСП. За повече информация, кандидатствайте за услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan).
 
Първо, трябва да определите къде искате да продавате, разпространявате, предоставяте или лицензирате вашите продукти или услуги. Вашето предприятие извършва ли трансгранична дейност или се ограничава до един регион или държава? Извършвате ли дейност онлайн? Имайте предвид, че регистрираните права на интелектуалната собственост са териториално ограничени. Това означава, че трябва да регистрирате правата си в определена територия. Можете да регистрирате правата си на национално равнище, регионално равнище или на равнище ЕС.
 
Имайте предвид, че можете също така да изберете да регистрирате вашата марка или дизайн в няколко държави членки. Например, ако трябва да извършвате дейност в две държави, можете да регистрирате правата си в тези две държави чрез две различни процедури.
 
Ако вашият продукт или услуга ще бъдат продавани, разпространявани, предоставяни или лицензирани в много държави членки, тогава можете да потърсите закрила на равнището на ЕС, като използвате системата за марката на Европейския съюз или на регистрирания дизайн на Общността (РДО).
 
Освен това, ако трябва да посочите държава извън ЕС, можете да използвате Мадридската или Хагската система, достъпни чрез Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
 
Във всички случаи не се колебайте да се възползвате от pro bono услугата и/или услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan).


Подробна информация за Ideas Powered for business SME Fund можете да намерите в поканата за представяне на предложения.

Ако имате въпроси, можете да прегледате нашите често задавани въпроси или да ги зададете в нашия чат онлайн на английски, френски, немски, италиански или испански език. На ваше разположение сме от понеделник до петък от 8:30 до 18:30 ч. (GMT+1).

Запитване можете да ни изпратите по електронна поща на всеки от официалните езици на ЕС: information@euipo.europa.eu.


 

ВКЛЮЧЕНИ ДЕЙНОСТИ

 

Услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan)


 
Предварителната диагностика на ИС е ключова при изграждането на стратегията за ИС на вашето МСП. Експерти по ИС, определени от националните служби за интелектуална собственост анализират бизнес модела, продуктите и/или услугите на вашето МСП, за да формулират стратегия за ИС, конкретно предназначена за потребностите на вашето МСП.
 
Тази услуга може да ви помогне да определите за кои ПИС да кандидатствате, как да разработите вашето портфолио за ИС и как да планират своята бъдеща стратегия, ако вече имате регистрирани ПИС.
 
МСП, които искат да кандидатстват за услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), трябва да са установени в държавата, в която е наличен отговарящ на условията доставчик на предварителна диагностика на ИС, така, както е обявено в поканата за представяне на предложения.
 
IP Scan не представлява правна услуга, нито е предварително подаване, нова или съвременна функция за търсене. За по-подробна информация относно услугата IP Scan и ползите от нея посетете страницата на IP Scan.


IP Scan включва всички права на ИС: патенти, марки, дизайни, полезни модели, сортове растения, географски указания, както и нерегистрирани/неподлежащи на регистрация активи, като например търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, както и фирмени наименования, имена на домейни и др.


В рамките на Фонда за МСП, услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) не се предлага във всички държави членки на ЕС. За да проверите дали тази услуга се предлага във вашата държава от националната служба за ИС или от упълномощен външен партньор, проверете следния списък.
 
Имайте предвид, че някои национални служби за ИС може да предлагат подобни услуги за предварителна диагностика на ИС извън обхвата на дейността на Фонда за МСП. Ако проявявате интерес към услугата за предварителна диагностика на ИС, свържете се с вашата национална служба за ИС за допълнителна информация.
 
За да проверите дали тази дейност се предлага във вашата държава и дали се покрива от Фонда за МСП, разгледайте следната таблица.

 
Национални служби за интелектуална собственост, предлагащи услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), която се покрива от Фонда за МСП Национални служби за интелектуална собственост, предлагащи дейност, сходна на услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), която не се покрива от Фонда за МСП
Белгия Австрия
България Дания
Швеция Франция
Чешка република Унгария
Финландия Люксембург 1
Германия Люксембург 2
Ирландия Полша
Латвия Словакия
Литва Словения
Кипър Хърватия
Португалия Испания
   
   

 
За подробна информация относно услугите, които се предлагат в конкретни държави, посетете началната страница на Фонда за МСП и изберете държава от опцията „избиране на държава“.


Националната служба за ИС ще Ви възложи експерт по ИС. Първо, от Вас ще бъде поискано да попълните анкета за самооценка. След това експертът по ИС ще проведе интервюта с Вас, за да определи най-подходящата бизнес стратегия за ИС за вашето дружество. След това докладът, изготвен от експерта по ИС, ще премине „проверка на качеството“, извършена от националната служба за ИС. Националната служба за интелектуална собственост ще Ви предостави документ „Доказателство за плащане“, за да можете да поискате възстановяване на таксите от Вашия профил във Фонда за МСП.
 
Имайте предвид, че времето, необходимо за извършване на услуга за IP Scan, е различно в зависимост от случая. Извършването на услугата може да отнеме от няколко седмици до няколко месеца.


След като получите безвъзмездни средства и съответния ваучер, можете да се свържете с националната служба за интелектуална собственост и да заявите услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan).
 
IP Scan не се предлага във всички държави–членки на ЕС, които участват във Фонда за МСП. Някои национални служби за интелектуална собственост предлагат подобни услуги за предварителна диагностика на ИС извън обхвата на дейността на Фонда за МСП. За да проверите дали тази дейност е достъпна във вашата страна, вижте въпроса „Кой извършва IP Scan?“.


 

Регистрация на марка, промишлен дизайн, патент и сорт растение на Общността


 
Не, подновяванията не подлежат на възстановяване.


Вашето МСП може да подаде искане за:
 
 • Възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване и отлагане на публикуването, на равнище ЕС, на национално и регионално равнище. 
 • Възстановяване на 50 % от разходите за основните такси за заявки за марки и/или дизайни, такси за посочване, както и такси за последващо посочване, извън ЕС. Не са включени такси за посочване, с произход от държави от ЕС, както и такси за обработка, които се начисляват от службата на произход. 
 • Възстановяване на 50 % от разходите за такси по време на етапа преди предоставянето на патент (напр. подаване, търсене и проверка), за предоставянето на патент и за публикуване, на национално равнище. 
Разгледайте горните граници и списъка с такси, които се покриват, в поканата за представяне на предложения.
 
Избраното териториално ниво на защита ще зависи от бизнес стратегията и плановете за растеж на МСП. Ако МСП не е сигурно за какво или къде да кандидатства, услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) може да подпомогне вземането на правилно решение.
 
На разположение е и pro bono услуга (безплатна консултация) за МСП, които се нуждаят от насоки в това отношение.


Да, но преди да подадете искането, трябва да гарантирате, че притежавате данъчен номер по ДДС или идентификационен номер на данъкоплатеца.


Не, таксите за регистрация на полезен модел не подлежат на възстановяване. Можете да подадете искане за възстановяване на такси, свързани с регистрацията на марки, дизайни или патенти, както е посочено в поканата за представяне на предложения.


Не, Фондът за МСП не покрива патентни заявки по ДПК.


Не, за да отговаряте на условията за възстановяване на такси, трябва да регистрирате вашия патент в държава–членка на ЕС.


Не, Фондът за МСП не покрива регистрации в ЕПВ.


Фондът за МСП за 2022 г. възстановява само таксите за търсене, които са част от процедурата за подаване на заявка за патент. Таксите за проучвания, извършени преди процедурата по подаване на заявка, са изключени от възстановяването.


Не, Фондът за МСП не покрива такси, свързани със заявки по Договора за патентно коопериране (ДПК) или за европейски патент. За да бъдат частично възстановени, трябва да подадете заявка за национален патент в службата за интелектуална собственост в една или няколко от държавите – членки на ЕС. Таксите за международни заявки не се възстановяват.


Броят на ПИС (марки, дизайни и патенти), които вашето МСП може да регистрира, не е ограничен. Общият размер на евентуалните безвъзмездни средства обаче е ограничен до максимум 2250 EUR.
 
 • 1500 EUR за частично покриване на разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), както и на разходи за такси за марки и дизайни.
 • 750 EUR за частично покриване на разходите за такси за национални патенти. 
Разгледайте горните граници и списъка с такси, които се покриват, в поканата за представяне на предложения.


Националните марки и дизайни могат да бъдат регистрирани във всяка една от националните служби за интелектуална собственост на ЕС (предлагащи закрила на национално равнище), в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (предлагаща закрила на регионално равнище в Белгия, Нидерландия и Люксембург) или в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ( EUIPO, предлагаща закрила във всички държави членки на ЕС).
 
Извън ЕС, марки и дизайни могат да бъдат регистрирани в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).
 
Заявки за патенти могат да се подават във всяка една от националните служби за интелектуална собственост на ЕС.


Световната организация за интелектуална собственост предлага две решения за регистриране на търговски марки и промишлени дизайни онлайн. За търговски марки можете да видите Често задаваните въпроси относно Мадридската система за международна регистрация на марките. За промишлен дизайн се консултирайте с често задаваните въпроси относно Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.


Таксите, които подлежат на възстановяване, са тези, които се начисляват за заявки (включително основни такси, такси за посочване и последващи такси за посочване съгласно системата за международни търговски марки (Мадридската система) или международната система за дизайн (Хагската спогодба). Таксите за посочване на страните от ЕС не са включени. Таксите за обработка, начислени от службата на произход, също не са включени.


Не, Фондът за МСП не възстановява такива такси.


Такси за посочване са дължими, когато е посочена договаряща страна. Те се налагат от страната, в която се кандидатства за международна закрила.
 
Такси за последващо посочване се използват, за добавяне на държави/региони към вашата съществуваща международна регистрация на марка (напр. разширяване на нейния географски обхват на закрила).
 
Да, такси за посочване и последващо посочване са допустими за възстановяване.


Не, таксите за посочване на държави от ЕС не са включени. Можете да подадете заявка в национална и регионална служба за интелектуална собственост в ЕС или в EUIPO, ако желаете вашата марка или дизайн да бъдат защитени в целия Европейски съюз.


Не, таксата за посочване на ЕС не е включена. Ако искате вашата марка или дизайн да бъдат защитени в целия Европейски съюз, трябва да подадете заявка в EUIPO.


 

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ


 
Процедурата за кандидатстване за безвъзмездни средства е представена по-долу. Предполага се, че собственикът на МСП, служителят или представителят е прочел поканата за представяне на предложения на уебстраницата за безвъзмездни средства.
 
СТЪПКА 1
 
Трябва първо да създадете свой профил на уебсайта на Фонда за МСП и да влезете в него. Трябва да разполагате с цялата необходима документация, включително удостоверение за ДДС, банково извлечение от сметката на дружеството, както и подписана клетвена декларация (ако сте представител). Попълнете и подайте онлайн формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства. При подаване на формуляра ще можете да заявите два ваучера, в зависимост от дейностите, които избирате:
 
Ваучер 1 (1500 EUR) може да бъде използван за услуга за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), както и за регистриране на марки и дизайни. 
Ваучер 2 (750 EUR) може да бъде използван за регистриране на патенти. 
Решението за отпускане на безвъзмездни средства се издава в срок до 15 работни дни. След като пристигне то ще бъде подписано от EUIPO, заедно с ваучера или ваучерите, които ще можете да използвате за посочените дейности, свързани с интелектуална собственост. Не кандидатствайте за дейности, преди да получите положително решение за отпускане на безвъзмездни средства; в противен случай платените такси няма да бъдат възстановени. Разполагате с до 4 месеца, за да подадете заявление за дадени дейности, въпреки че този срок може да бъде удължен с още 2 месеца, ако това бъде поискано през последните 30 дни от първоначалния 4-месечен срок. За повече информация вж. раздел „Използване на ваучера“.
 
СТЪПКА 2
 
Подайте искане и заплатете за заявените дейности:
 
Възстановяване на 90 % от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan). 
Възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването, на равнище ЕС. 
Възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване и отлагане на публикуването, на национално и регионално равнище. 
Възстановяване на 50 % от разходите за основните такси за заявки за марки и/или дизайни, такси за посочване, както и такси за последващо посочване, извън ЕС. Не са включени такси за посочване, с произход от държави от ЕС, както и такси за обработка, които се начисляват от службата на произход. 
Възстановяване на 50 % от разходите за такси по време на етапа преди предоставянето на патент (напр. подаване, търсене и проверка), за предоставянето на патент и за публикуване, на национално равнище. 
Разгледайте горните граници и списъка с такси, които се покриват, в поканата за представяне на предложения.
 
 
СТЪПКА 3
 
След като заплатите за вашите дейности, влезте в профила си. След това попълнете и подайте онлайн формуляра на „Искането за възстановяване на разходи“. Ако искането бъде одобрено, пълният размер на възстановяването ще бъде приспаднат от ваучера или ваучерите. Плащането от EUIPO ще бъде извършено в срок от един месец и ще бъде депозирано по банковата сметка на дружеството, посочена във вашето заявление. Вж. раздел „Използване на ваучера“за повече информация относно датите на изтичане на сроковете на валидност, сроковете за изпълнение и др.


От профила си в уебсайта на Фонда за МСП потребителите могат да:
 • кандидатстват за конкретни дейности, които се покриват от Фонда за МСП за 2022 г., като попълнят формуляра за кандидатстване
 • попълват формуляра за възстановяване на разходи, за да поискат частично възстановяване на разходи за дейности, за които е извършено плащане
 • проверяват баланса по своите ваучери
 • проверяват сроковете за активиране на ваучери и сроковете за изпълнение


Много е важно в полето „Наименование на дружеството“ да се посочи същата информация, която се съдържа в документа за ДДС/ДИН и във вашето банково извлечение. Уверете се, че цялата информация съвпада.
 
Трябва да сте сигурни, че сте посочили пълния международен номер на банковата сметка (IBAN) на вашето дружество, точно както фигурира в банковото извлечение на вашето дружество (включително и кода на държавата).
 
Всички документи трябва да бъдат ясно четливи. Ако трябва да сканирате физически документ, използвайте скенер и го запазете в PDF файл. Не се допускат снимки на документи, направени със смартфон или цифров фотоапарат.


Можете да посочите повече от един адрес на електронна поща, за да се гарантира получаването на всички съобщения. В случай че не получавате електронни писма от екипа на Фонда за МСП скоро след като сте подали вашето заявление, моля, проверете в папката със спам или се свържете с EUIPO.


Трябва да посочите наименованието на дружеството точно както фигурира в удостоверението за ДДС/ДИН на вашето МСП и във вашето банково извлечение.


Прегледайте този документ, за да видите каква е правилната структура на ДДС номера за държавите от ЕС, включително кода на държавата.
 
От заявители, считани за освободени от данъчно облагане от компетентния национален орган в тяхната държава и притежаващи данъчен идентификационен номер (ДИН) като еквивалент, ще се изисква да представят съответното удостоверение, издадено от компетентния национален орган, доказващо правното съществуване на тяхното дружество. Ако данъчният идентификационен номер е образуван по различен начин от номера по ДДС, следвайте следните указания при кодирането на информацията.
 
 • Ако данъчният идентификационен номер има същия брой цифри, но липсва код на държавата, кодът на държавата трябва да бъде поставен преди номера.Пример: номерът по ДДС е образуван по следния начин: EU12345678, а данъчният идентификационен номер е: 12345678. Заявителят трябва да въведе: EU12345678.
 • Ако данъчният идентификационен номер включва кода на държавата, но няма същия брой цифри, след него трябва да бъде поставена буквата „Х“ толкова пъти, колкото е необходимо за достигане на необходимия брой цифри.Пример: номерът по ДДС е образуван по следния начин: EU12345678, а данъчният идентификационен номер е: EU123456. Заявителят трябва да въведе: EU123456XX.
 • Ако данъчният идентификационен номер не включва кода на държавата и няма същия брой цифри, преди него трябва да бъде поставен кодът на държавата, а след него — буквата „Х“ толкова пъти, колкото е необходимо за достигане на необходимия брой цифри.Пример: номерът по ДДС е образуван по следния начин: EU12345678, а данъчният идентификационен номер е: 123456. Заявителят трябва да въведе: EU123456XX.


В банковото извлечение или банковото удостоверение трябва да бъде посочен „титулярът на сметката“ (той трябва да бъде същият като „наименованието на дружеството“), „наименованието на банката“, пълният „IBAN номер на сметката“ (включително кодът на държавата) и „BIC/SWIFT кодът“. Не се изискват печат от банката и подпис на представителя на банката (вж. пример тук).


 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА


 
 1. За получаването на електронно писмо с такова потвърждение може да са необходими до 60 минути. 
 2. Ако не получите електронно писмо в рамките на 60 минути, проверете дали сте посочили правилен адрес на електронна поща. Съветваме ви да предоставите повече от един адрес на електронна поща, когато изготвяте заявлението. 
 3. Проверете папката със спам/ненужна/нежелана поща. Съветваме ви да добавите съобщенията от нас към вашия списък с познати изпращачи, за да избегнете този проблем в бъдеще. 
 4. Ако след като извършите горепосочените проверки, все още не сте получили потвърждение, свържете се с information@euipo.europa.eu за помощ. 

Това електронно писмо не следва да се приема като потвърждение, че заявлението е одобрено, а само че е било подадено. Кандидатите ще бъдат уведомени индивидуално с отделно електронно писмо относно резултатите от процеса на оценяване, както е посочено в поканата за представяне на предложения.


EUIPO разглежда всички заявления. Ако комисията има нужда от разяснения относно документи или информация, ще получите нотификация по електронна поща.


Ако след като изпратите заявлението си, решите да НЕ продължите, изпратете електронно писмо на grants.smefund@euipo.europa.eu, като приложите потвърждението за получаване на заявлението и посочите: „Желая да оттегля заявлението си за безвъзмездни средства от Фонда за МСП“.


Просто следвайте указанията в полученото електронно писмо, с което се изисква предоставянето на разяснения. Уверете се, че сте предоставили необходимата информация и приложете съответните документи, ако е необходимо. Ще актуализираме вашето заявление по надлежен начин.


 
След като разгледа вашето заявление, комисията за оценка ще ви информира за резултата, който може да бъде: решение за отпускане на безвъзмездни средства; искане за допълнителна информация или уведомление за неуспех. Тези нотификации ще бъдат изпратени по електронна поща и чрез кратко текстово съобщение (SMS). Може също така


 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРА


 
След като получите решението за отпускане на безвъзмездни средства и съответните ваучери, трябва да кандидатствате и да заплатите за поне една дейност преди изтичането на срока на валидност на ваучера или ваучерите (ваучерите са валидни за срок до 4 месеца, въпреки че този срок може да бъде удължен с още 2 месеца, ако това бъде поискано през последните 30 дни от първоначалния 4-месечен срок).
 
След като получите безвъзмездните средства, заплатили сте за поне една от избраните от вас дейности, и подадете формуляра за възстановяване на разходи (като прикачите необходимия документ за извършено плащане), вашите ваучери ще бъдат активирани. След като бъдат активирани, ще разполагате с:
 
 • За Ваучер 1: 6-месечен срок за изпълнение от момента, в който ваучерът е активиран, за да платите и да подадете искане за възстановяване на разходи за допълнителните такси, които се покриват от ваучер 1 (това може да бъдат последващи такси или нови ПИС). 
 • За Ваучер 2: 12-месечен срок за изпълнение от момента, в който ваучерът е активиран, за да платите и да подадете искане за възстановяване на разходи за допълнителните такси, свързани с дейности, за които е подадено заявление по-рано. В рамките на същия срок можете да кандидатствате за допълнителни дейности, да заплатите съответните такси и да поискате възстановяване на разходите. 
Заявителите разполагат също така с гратисен период от 30 дни, за да поискат възстановяване на разходите за заплатените такси след приключване на срока за изпълнение.


Да, срокът на валидност на ваучерите е 4 месеца, въпреки че може да бъде удължен с още 2 месеца, ако това бъде поискано през последните 30 дни от първоначалния 4-месечен срок. Трябва да кандидатствате за поне една дейност и да поискате възстановяване на разходите за нея в рамките на този срок на валидност, в противен случай ваучерът ще изтече и няма да имате право на възстановяване на разходите.


Ако бенефициерът на безвъзмездните средства не използва ваучера, заделеният бюджет се освобождава и средствата се предоставят на новите кандидати.


Не, на всеки участник се издава само един ваучер годишно. Издаването на ваучера не е свързано с използването (или изтичането) му. Можете обаче да кандидатствате пак през 2023 г.


Първоначално срокът на валидност на ваучерите е 4-месечен, като може да бъде удължен с 2 месеца, ако се нуждаете от повече време, за да ги използвате. За да удължите срока на валидност на ваучера, трябва да посетите своя профил на уебсайта на Фонда за МСП, за да поискате удължаване на срока. Това е възможно само през последните 30 дни от първоначалния 4-месечен срок.


На всеки участник може да бъде издадено само едно решение за отпускане на безвъзмездни средства по един ваучер годишно. Ако ваучерът ви е изтекъл, не можете да кандидатствате за същия ваучер от Фонда за МСП за 2022 г. Можете обаче да кандидатствате пак през 2023 г.


Не, в рамките на посочените по-горе срокове, по всяко време можете да подадете заявления за дейности и за съответното възстановяване на разходите. Разгледайте съответните ЧЗВ по-горе.


Ваучер 1 и Ваучер 2 са независими един от друг и могат да се подават по едно и също време или по различно време в рамките на Фонда за МСП за 2022 г. (между 10 януари 2022 г. и 16 декември 2022 г.). За всеки ваучер може да се подаде заявление само веднъж.


Ще получите възстановяване на разходите. Що се отнася до процеса на отпускане на безвъзмездни средства, не се прави разлика между одобрени и неодобрени заявки.


Националната служба за интелектуална собственост ще уведоми EUIPO, че вашето МСП е започнало диагностика на ИС (IP Scan). С това се активира ваучерът. Ще получите съобщение, което потвърждава активирането на ваучера.


 

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ


 

След като бъде подадено искане за плащане, EUIPO извършва своята оценка, която включва следните елементи:

 • оценка на извършените дейности (за да се провери дали съответстват на дейностите, определени в поканата за представяне на предложения и посочени в решението за отпускане на безвъзмездни средства);
 • оценка на допустимостта на декларираните такси, включително проверка на подкрепящите документи.

Поради това е важно при подаването на искания за плащане да се предостави точна информация и подкрепящи документи (както е обяснено по-горе).

Ако искането е непълно или се нуждае от пояснение, EUIPO ще се свърже с бенефициера и ще го информира за това, което трябва да бъде представено, за да се окомплектова искането.

След като искането за плащане и придружаващите документи са одобрени, дължимата сума ще бъде изплатена по банковата сметка на бенефициера (посочена в заявлението за финансиране от Фонда за МСП или изменена в искането за плащане). EUIPO уведомява бенефициера по електронен път (на електронния адрес за връзка, посочен в заявлението за финансиране от Фонда за МСП и посочен в решението за отпускане на безвъзмездни средства), че плащането е извършено. Ако искането за плащане включва разходи, които не са допустими за възстановяване, основанията за това ще бъдат надлежно обяснени в съответното уведомление.Първо, отидете на началната страница на Фонда за МСП (https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund) и влезте в профила си за Фонда за МСП, като използвате вашите данни.

След това в менюто вляво кликнете върху формуляр „Възстановяване“ за ваучерите, които сте получили, и изберете референтния номер на ваучера, за който искате да подадете заявление.

Накрая изберете всички дейности, за които искате възстановяване на разходите, и попълнете необходимата информация. • За възстановяване на разходите, свързано с IP Scan:

Трябва да попълните датата, на която сте поискали услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) от вашата национална служба за интелектуална собственост, платената сума и датата на плащане.

Трябва също така да представите доказателство за плащане за доклад от IP Scan, което ще бъде предоставено от националната служба за интелектуална собственост в потвърждение, че услугата е извършена, като ще бъдат посочени и платената сума и датата на плащане.

 • За възстановяване на разходите във връзка с регистрация на марка и/или дизайн на ЕС:

Трябва да попълните номера на заявката за регистрация, датата на подаване (дата на заявката) и разбивката на таксите (основни и други такси), свързани с регистрацията. Използвайте бутона „Добавяне“ за всяка заявена регистрация.

Не е необходимо да се качват документи, тъй като информацията е налична в инструмента на EUIPO за ИС.

 • За възстановяване на разходите във връзка с национални регистрации или заявки за марки, дизайни и/или патенти:

Трябва да попълните датата на заявката за регистрация, номера на заявката и разбивката на таксите (основни и други такси), свързани с регистрацията.

Трябва също така да представите документа, предоставен от националната служба за интелектуална собственост, потвърждаващ изпълнението, изплатената сума и разбивката на таксите (основни и други такси), свързани със заявката за регистрация. Използвайте бутона „Добавяне“ за всяка заявена регистрация.

 • За възстановяване на разходите във връзка с международна регистрация на марки/дизайни в Световната служба за интелектуална собственост (СОИС):

Трябва да попълните датата на подаване на заявката, номера на заявката, определената(ите) държава(и) извън ЕС и таксите (в CHF), свързани със заявката за регистрация.

Трябва също така да представите документа, предоставен от СОИС, с който се потвърждава изпълнението, платената сума, датата на плащане и доказателството за плащане.

Таксите, подлежащи на възстановяване, са тези, които са регистрирани по управляваните от СОИС системи:

 • международната система за търговските марки (Мадридска система);
 • международната система за дизайните (Хагската система).


Не, трябва да изчакате да получите успешно решение за отпускане на безвъзмездни средства и вашия ваучер или ваучери. МСП трябва да изчакат положително решение за отпускане на безвъзмездни средства, преди да стартират дейност, свързана с интелектуалната собственост (ИС). При започване на дейност, свързана с ИС, преди уведомление за положително решение за отпускане на безвъзмездни средства, няма да бъдат възстановявани такси (вкл. последващи такси).


Всички плащания се извършват по банковата сметка на бенефициера, посочена в заявлението или изменена в искането за плащане.

Банковата сметка трябва да принадлежи на бенефициера, т.е. на МСП, а не на който и да е представител.

Ако банковата сметка не е дадена точно при подаването на заявлението за ваучера(ите), бенефициерът ще бъде надлежно информиран в уведомлението за резултата, включително писмо(а) и ваучер(и). Поради това бенефициерът трябва да представи точна банкова сметка, когато подава заявление за възстановяване. В противен случай EUIPO няма да може да извърши плащането.Срокът, в който EUIPO трябва да извърши плащанията, е 30 дни от подаването на искането за възстановяване.

EUIPO прекъсва временно срока за плащане, когато бъде изпратено искане за допълнителна информация. Спирането влиза в сила на датата, на която EUIPO изпрати уведомлението. Оставащият срок за плащане започва да тече отново от датата, на която се получи поисканата информация или преработените документи.

Ако искането включва такси, свързани със защитата на марки и дизайни извън ЕС, срокът от 30 дни може да не бъде спазен. Това се дължи на факта, че проверените по време на оценката елементи също трябва да бъдат потвърдени с подкрепата на СОИС.Да, но само ако ваучерът ви не е изтекъл. Ако искането ви за възстановяване на разходи бъде прието, ваучерът ще бъде активиран и ще започне да тече периодът на изпълнение. През периода на изпълнение можете да поискате възстановяване на други допустими такси.


 • разходи, направени преди МСП да получат уведомление за безвъзмездни средства;
 • хонорари на адвокат (или представител);
 • разходи по ДДС, както е посочено в член 4.5 от решението за отпускане на безвъзмездни средства (по-специално разходите, свързани с услуги за IP Scan);
 • несъответстващ ваучер: разходи за дейности, свързани с ваучер 1, не могат да се възстановяват с ваучер 2 и обратно (т.е. марка на ЕС не може да се възстанови, ако е отпуснат само ваучер 2 за патент);
 • регистрационни такси на ведомството на произход за международни заявки за марка или дизайн. Таксите са допустими само когато се подават, като се използва национална служба за интелектуална собственост, а не СОИС (т.е. италианска марка/дизайн не може да бъдат възстановявани, ако са регистрирани в СОИС);
 • международни регистрации на марки или дизайни, които не използват системата на СОИС. Таксите са допустими само когато се подават чрез управляваните от СОИС системи, а не чрез ведомствата за интелектуална собственост извън ЕС (т.е. международна търговска марка/дизайн в Колумбия не може да бъдат възстановявани, ако са регистрирани чрез използване на колумбийската национална служба за интелектуална собственост);
 • такси за полезни модели.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.