Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Формуляри за международни заявки

От 1 октомври 2004 г. е възможно да подавате международна заявка или последващо посочване въз основа на марка на Европейския съюз (марка на ЕС) или заявка за марка на ЕС.

 

Формулярът за международната заявка

Използването на официалния формуляр (членове 183 и 184 от РМЕС, член 65 от ДРМЕС и член 28 от РПРМЕС), предоставен от Службата или от Международното бюро, е задължително. Международна заявка може да бъде подадена онлайн:

Подайте международна заявка онлайн

За да подадете международна заявка за марка, трябва да заплатите на EUIPO такса за препращане в размер на 300 EUR. Всички други такси във връзка с международните заявки се заплащат на СОИС. Плащания за международни заявки, изпратени до EUIPO, ще бъдат върнати на заявителите. Допълнителна информация за плащанията можете да намерите в раздела „Плащане на такси“ на уебсайта на СОИС.

За допълнителна информация относно подаването на международни заявки, когато службата на произход е Службата на EUIPO, позоваване се прави на Насоки, част M, Международни марки

 

 

Формулярът за последващо посочване

Задължително е да се използва официалният формуляр, а именно:

Таблицата за изчисляване на таксите (PDF, Word) е важна част от последващото посочване. Ако не е попълнена на правилния език (т.е. на езика, на който международната заявка ще бъде изпратена в СОИС) и не е приложена към образец EM 4, СОИС приема, че заявката не е редовна.

 

Формуляри за международна заявка и последващо посочване, когато е посочен ЕС (посочената служба е EUIPO)

От 1 октомври 2004 г. е възможно да се посочва Европейският съюз, като се използват образците на СОИС

  • ММ2 (Заявка за международна регистрация (МР) по реда на Мадридския протокол)

  • ММ4 (Посочване вследствие на МР)

Формулярите са изменени от СОИС с цел да се разреши посочване на втори език, различен от първия и който е един от другите четири езика на EUIPO, за случаите, когато е посочен ЕС.

Що се отнася до предявена в международната заявка предходност, разработен е отделен формуляр, който следва да бъде приложен към международната заявка, посочваща Европейския съюз, или към последващото посочване на Европейския съюз.

  • ММ17 (Претенция за предходност — Европейски съюз)

 

Заявка за преобразуване на международна регистрация („МР“), посочваща ЕС

При всички видове преобразуване попълненият формуляр (бележки) трябва да бъде изпратен директно до EUIPO в Аликанте.

Като се има предвид, че СОИС разглежда вида преобразуване, наречено „връщане“, като последващо преобразуване, при този вид преобразуване всички такси, свързани с последващото(щите) посочване(я), трябва да бъдат платени директно на СОИС.

Затова трябва да се приложи таблицата за изчисляване на таксите на СОИС (PDF, Word) на езика на МР.

 

Заявка за разделяне на международна регистрация („МР“), посочваща ЕС

От 1 февруари 2019 г. е възможно да се поиска разделяне на посочването на ЕС в международна регистрация.
Трябва задължително да се използва официалният формуляр на СОИС MM22 (вкл. съответната таблица за изчисляване на таксите), достъпен на английски езикфренски езикиспански език.

Формулярът трябва да се подаде пред EUIPO на езика на МР. Тъй като формулярът на СОИС не предвижда посочване на стоките и услугите, които следва да бъдат запазени в оригиналната регистрация, към формуляра трябва да се приложи допълнителна страница, където това се посочва в съответствие с членове 8 и 11 от РПРМЕС.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.