Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Недействителност

 

Искането за обявяване на недействителност може да бъде подадено в EUIPO от всяко физическо или юридическо лице, както и от публичен орган, оправомощен да направи това. При подаване на такова искане се изисква определена такса.
 
Повече информация относно исканията за обявяване на недействителност може да бъде намерена в Насоки за проверка на искания за заличаване на дизайни.

За повече информация относно таксата за подаване на искане за обявяване на недействителност направете справка в раздела относно таксите и плащанията.

Що се отнася до производството по обявяване на недействителност на дизайн на Общността, заявителите, които имат постоянен адрес, основно място на стопанска дейност или реално и действащо промишлено или търговско предприятие в ЕИП ( Европейско икономическо пространство), трябва да бъдат представлявани пред Службата. За да получите достъп до списъка с представители на Службата, направете справка в eSearch plus.

Езиковият режим в производството по обявяване на недействителност на дизайн не е същият като този, който се прилага по отношение на процедурите в областта на марките.
Искането за обявяване на недействителност трябва да бъде подадено на езика на производството, който е езикът, използван за подаване на заявката за регистрация на оспорвания промишлен дизайн на Общността (език на заявката), при условие че езикът за подаване на заявката е един от петте езика на Службата (член 98 от РДО, член 29 от Регламента за прилагане на РПДО).
Ако езикът на заявката не е един от петте езика на Службата, езикът на производството е вторият език, посочен в заявката за оспорвания промишлен дизайн на Общността (член 98, параграф 4 от РДО, член 29, параграф 1 от Регламента за прилагане на РПДО).
За повече информация направете справка в Насоките за проверка на искания за обявяване на недействителност на дизайни.

Исканията за обявяване на недействителност се получават от EUIPO, като Службата е компетентна, заедно със съдилищата за дизайни на Общността, да решава конфликти, възникнали във връзка с регистрирани дизайни на Общността. От друга страна, конфликтите във връзка с нерегистрирани дизайни на Общността се решават единствено от съдилищата за дизайни на Общността.
След като бъдат взети определен брой решения по тези въпроси от EUIPO и компетентните национални съдилища (съдилищата за дизайни на Общността) или от европейските съдилища, постепенно и естествено ще бъде съставен сборник със съдебна практика. Сборникът ще съдържа документи и тълкувания и ще е общодостъпен.
За справка със съдебната практика използвайте eSearch Case Law.

Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация