Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Недействителност

 

Искането за обявяване на недействителност може да бъде подадено в EUIPO от всяко физическо или юридическо лице, както и от публичен орган, оправомощен да направи това. При подаване на такова искане се изисква определена такса.
 
Повече информация относно исканията за обявяване на недействителност може да бъде намерена в Насоки за проверка на искания за заличаване на дизайни.


За повече информация относно таксата за подаване на искане за обявяване на недействителност направете справка в раздела относно таксите и плащанията.


Що се отнася до производството по обявяване на недействителност на дизайн на Общността, заявителите, които имат постоянен адрес, основно място на стопанска дейност или реално и действащо промишлено или търговско предприятие в ЕИП ( Европейско икономическо пространство), трябва да бъдат представлявани пред Службата. За да получите достъп до списъка с представители на Службата, направете справка в eSearch plus.


Езиковият режим в производството по обявяване на недействителност на дизайн не е същият като този, който се прилага по отношение на процедурите в областта на марките.
Искането за обявяване на недействителност трябва да бъде подадено на езика на производството, който е езикът, използван за подаване на заявката за регистрация на оспорвания промишлен дизайн на Общността (език на заявката), при условие че езикът за подаване на заявката е един от петте езика на Службата (член 98 от РДО, член 29 от Регламента за прилагане на РПДО).
Ако езикът на заявката не е един от петте езика на Службата, езикът на производството е вторият език, посочен в заявката за оспорвания промишлен дизайн на Общността (член 98, параграф 4 от РДО, член 29, параграф 1 от Регламента за прилагане на РПДО).
За повече информация направете справка в Насоките за проверка на искания за обявяване на недействителност на дизайни.


Исканията за обявяване на недействителност се получават от EUIPO, като Службата е компетентна, заедно със съдилищата за дизайни на Общността, да решава конфликти, възникнали във връзка с регистрирани дизайни на Общността. От друга страна, конфликтите във връзка с нерегистрирани дизайни на Общността се решават единствено от съдилищата за дизайни на Общността.
След като бъдат взети определен брой решения по тези въпроси от EUIPO и компетентните национални съдилища (съдилищата за дизайни на Общността) или от европейските съдилища, постепенно и естествено ще бъде съставен сборник със съдебна практика. Сборникът ще съдържа документи и тълкувания и ще е общодостъпен.
За справка със съдебната практика използвайте eSearch Case Law.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.