Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Грижа за правата на ИС

Съгласно член 9 от Регламента за марките на ЕС „регистрацията на марка на ЕС предоставя на притежателя ѝ изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие същия знак за стоки и/или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката на ЕС (...)“

Упражняването на правата върху вашата марка е също толкова важно, колкото изграждането на бранд. Ако не го сторите, валидността на марката ви може да бъде оспорена, а брандът ще загуби от стойността си.

Вие носите отговорността за упражняването на правата, свързани с регистрирана от вас марка. За целта трябва да направите следното:

  • Уверете се, че вашата марка е правилно регистрирана за стоките и услугите, с които търгувате.
  • Бъдете бдителни. Регистрираната марка ще служи като предупреждение за конкурентите, че имате права, но ако някой използва марката ви или сходна на нея без разрешение, от вас зависи да предприемете действия, за да спрете нарушителя.

EUIPO отговаря за регистрирането на марки на ЕС и дизайни на Общността.

EUIPO не е правоприлагаща агенция и поради това не можем да ви предоставим правна консултация относно упражняването на правата върху марки или дизайни.

 

Регистрите

Уверете се, че никой не предприема опити да защити идентична или сходна марка.

Проверете в регистрите на марки за заявки за марки, които са идентични или сходни с вашата.

Предлагаме инструмент за търсене на заявки и регистрации на марки на ЕС, наречен eSearch plus. Регистрираните потребители могат да зададат настройка за автоматични предупреждения и да получават уведомления всеки път, когато в Службата постъпват заявки за потенциално конфликтни марки.

TMview е комплексен инструмент за търсене на марки, който предоставя данни за марки директно от близо 60 служби за интелектуална собственост, включително всички национални и регионални служби за интелектуална собственост в ЕС. Безплатен достъп до над 40 милиона марки онлайн може да се намери на: www.tmdn.org

Ако нямате възможност сами да извършвате тези търсения, юристи предлагат професионални услуги за наблюдение на регистрацията на марки.

Ако установите, че ваш конкурент е подал заявка за регистрация или е регистрирал марка, която е сходна или идентична с вашата, можете да наложите спазване на вашето по-ранно право и да внесете възражение или да отмените регистрацията на марката.

Пазарът

Уверете се, че никой не използва вашата марка на пазара.

Наблюдавайте пазара, като проверявате в пресата, професионални издания и интернет за дружества, които използват вашата марка без разрешение. Възможно е да се продават незаконни копия на ваши продукти или конкурентите ви да използват марки, които са сходни, но не идентични на вашата марка на ЕС.

EUIPO работи с редица пазари за електронна търговия за събиране на информация относно техните инструменти за защита на интелектуалната собственост, за да ви улесни в предприемането на действия и използването на ресурсите, които предоставя. Повече информация можете да намерите тук

Обмислете подаването на искане за защита срещу нарушения до националните митнически органи във вашата страна. Служителите от граничен контрол използват тези бази данни за идентифициране на потенциални нарушения и изземване на фалшифицираните стоки.

Може също да въведете информация за вашите продукти и брандове в IP Enforcement Portal. Тя е предназначена да подпомага правоприлагащите органи при разпознаването на фалшифицирани стоки. Ползването ѝ е безплатно, като можете да въвеждате информация, напр. опаковка, етикети или данни за контакт. Правоприлагащите органи ще използват въведената информация, за да разграничават фалшифицираните от автентичните стоки.

От вас зависи да предприемете действия.

Пред EUIPO и националните регистри

Подайте възражение срещу заявка или отменете регистрацията на идентични или сходни марки.

 

Възражение

След като сте получили дата на заявяване за вашата заявка за марка на ЕС, можете да внасяте възражения срещу регистрации на марки на ЕС и национални регистрации в Европейския съюз, подадени след тази дата.
За да защитите правата си, проверявайте редовно заявките за регистрация на марки на ЕС и националните регистрации и търсете онлайн за доказателства от пазара. Юристи, работещи в областта на марките, и службите за наблюдение могат да ви помогнат чрез извършване на търсения и предоставяне на консултации.

 

Отмяна

Регистрираните марки на ЕС и националните марки в Европейския съюз подлежат на отмяна. Ако считате, че съществуваща регистрация не е била използвана, въпреки че следва да отговаря на изискването за използване, можете да поискате нейната отмяна. Ако считате, че съществуваща регистрация е в противоречие с ваше по-ранно право или че регистрацията е невалидна, можете да поискате обявяване на нейната недействителност. Вместо обявяване на недействителността на марка на ЕС, друг вариант е притежателят да поиска прехвърляне на марката в своя полза, при условие че тя е била регистрирана на името на агента или на представителя на притежателя на марката без разрешение.

Таксата за искане за отмяна е 630 EUR. При обявяване на недействителност марката става недействителна със задна дата (премахва се изцяло от Регистъра на марките), а отмяната важи от датата, на която искането е подадено пред Службата.

В съда и на пазара

Предприемете действия срещу нарушителя

Препоръчваме ви да се свържете с юрист, преди да предприемете действие при възникване на спор.

 

Уведомете предполагаемия нарушител (писма за преустановяване на нарушението)

След откриването на нарушение обмислете изпращане на писмо за преустановяване на нарушението, с което да уведомите вашия конкурент за конфликта. По този начин конкурентът е официално уведомен за вашите права, както и че ако продължи да ги нарушава, срещу него може да се предприемат допълнителни действия.

 

Преговори

В някои случаи може да успеете да постигнете споразумение чрез медиация и арбитраж. Такива услуги са подходящи при спорове между законни стопански оператори, при които и двете страни търсят икономически изгодни и практични решения.

 

Гражданскоправни мерки

При неуспешни опити да предупредите или да преговаряте с предполагаемия нарушител има други правни мерки за борба срещу нарушенията, например предварителни съдебни разпореждания и предохранителни конфискации с цел предотвратяване на незаконното използване на вашата марка. Във всички случаи действията по принудително изпълнение съгласно гражданското право трябва да се предприемат на национално равнище в съответните юрисдикции на ЕС. От друга страна, едно от предимствата на марката на ЕС е, че един съд е компетентен да разпореди гражданскоправна мярка във всички държави членки.

 

Наказателноправни мерки

Наказателноправните мерки са приложими, когато са налице дейности по фалшифициране и пиратство. В такива случаи трябва да се свържете с националните правоприлагащи органи и с прокуратурата в съответната юрисдикция на ЕС.

Имайте предвид, че правилата за наказателно правоприлагане във връзка с интелектуалната собственост не са хармонизирани в Европейския съюз. Правоприлагащите действия съгласно наказателното право се прилагат на национално равнище по силата на съответното национално законодателство. В резултат на това, възможностите за наказателно правоприлагане на равнище ЕС се различават значително и невинаги е възможно мерките за наказателно правоприлагане да бъдат приложени еднакво във всяка страна.

Ако се налага да докажете съществуването на вашата марка на ЕС в съдебно производство, може да получите заверено или незаверено копие от своята регистрация чрез eSearch plus или онлайн формуляра за проверка на досие.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.