Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Помогнете на бизнеса със
своя опит на експерт по интелектуална собственост

Това е добра възможност за вас да подкрепите МСП по време на тази криза, да допринесете значително за оптимизиране на познаването и използването на ИС от МСП и в същото време да помогнете за по-доброто разбиране на нуждите на МСП.

Желаете да се регистрирате като доставящ pro bono услуги или се интересувате да научите повече? Вижте поканата за изразяване на интерес, как действа и формуляра за кандидатстване по-долу.

Важна забележка: прочетете поканата за изразяване на интерес за предоставяне на безплатни услуги Pro Bono в областта на интелектуалната собственост за малките и средните предприятия (МСП).

а) Клетвена декларация за лица, които отговарят на изискванията за допустимост:

Само за физически лица Само за юридически лица

(„лицето“)

а) декларирам, че посоченото лице:

1 Юридическите лица трябва да бъдат регистрирани в държава — членка на ЕС/ЕИП, а физическите лица трябва да имат адрес на дейност или месторабота в държава — членка на ЕС/ЕИП.

2 Отнася се със същата сила за всяка държава — членка на ЕС/ЕИП.

Долуподписаният(ата) декларира, че горепосоченото лице е в състояние да предостави, при поискване и без забавяне, необходимите подкрепящи документи в доказателство на горните твърдения.
Ако декларацията е подадена от името на юридическо лице, подписващият декларира, че притежава необходимите правомощия за представителство.
Участието на горепосоченото лице може да бъде отхвърлено, ако някоя от декларациите или информацията, предоставени като условие за участие в настоящата процедура, се окажат неверни или неточни.


Имайте предвид, че: за представители, включени в списъците съгласно член 120, параграф 1, буква б) от РМЕС или член 78, параграф 4 от РДО се счита, че отговарят на горепосочените изисквания и следователно не се изисква да представят клетвена декларация.

б) Формуляр за участие

Можете да изберете повече от една позиция

3 Услугите pro bono в областта на ИС не трябва да се бъркат с услугата за алтернативно разрешаване на спорове (АРС). EUIPO предлага на МСП специална неюридическа услуга във връзка с COVID-19, за да имат възможност да вземат информирано решение кои механизми за разрешаване на спорове да изберат за уреждане на евентуални спорове пред EUIPO. Тази специална неюридическа услуга се нарича „алтернативно разрешаване на спорове“ (АРС) и може да бъде поискана от МСП в следните производства пред EUIPO: производство по възражение (след периода на помиряване) за МСП, които нямат представител; производство по заличаване; производство за недействителност; производство по обжалване. АРС е извън обхвата на настоящата инициатива за безплатни услуги pro bono в областта на ИС.
Функцията на услугата за АРС е да се информират МСП за следните механизми за уреждане на спорове, които са на разположение в EUIPO или другаде: медиация, помирение, подпомогнати преговори, ранна неутрална оценка и (необвързваща) експертна констатация. Ако имате въпроси относно АРС, изпратете електронно съобщение на адрес ADR-Info@euipo.europa.eu. Един от възможните резултати от АРС е МСП да бъде посъветвано да потърси pro bono услуга по отношение на ИС или да потърси правен съвет.
Все пак безплатните услуги pro bono в областта на ИС могат да включват професионално представителство на МСП в рамките на всеки един от горепосочените механизми за уреждане на спорове и могат също така да включват съвет за възможни механизми за уреждане на спорове по време на периода на помиряване (в производства по възражение) и където страните са представлявани.


Можете да изберете повече от една позиция

Можете да изберете повече от една позиция

Можете да изберете повече от една позиция

Можете да изберете повече от една позиция

Можете да изберете повече от една позиция

Данни за връзка:








С настоящото потвърждавам, че съм чел(а) и приемам общите условия (вж. поканата за изразяване на интерес)

Потвърждавам, че информацията, предоставена в настоящия формуляр, е вярна, точна и пълна, доколкото ми е известно, и се предоставя добросъвестно. Аз съм единствено отговорен(а) за всяка грешка, пропуск или невярно изявление и за информацията, предоставена в този формуляр, и се съгласявам, че EUIPO по никакъв начин не може да носи отговорност за това. Ако има промяна в предоставената информация, нося отговорност да информирам EUIPO незабавно. Разбирам и се съгласявам, че EUIPO не може да носи отговорност за загуби или щети, причинени от доставящия pro bono услуги. По същия начин се съгласявам, че EUIPO не може да носи отговорност за вреди, причинени от доставящия услуги на трети страни, по време или като резултат от изпълнението на pro bono услугата. Разбирам, че мога да бъда изключен(а) от инициативата за безплатни услуги Pro Bono в областта на ИС, ако някоя от декларациите или информацията, предоставени като условие за участие в настоящата процедура, се окажат неверни или неточни.

Потвърждавам, че включването в списъка на доставящите услуги Pro Bono в областта на ИС не означава признаване или сертифициране за качество на EUIPO.

Информацията, съдържаща се на този уебсайт, не трябва да се счита за реклама на правни услуги съгласно законите и правилата на професионалната етика на която и да е от държавите — членки на ЕС/ЕИП.

Съгласявам се да предлагам безплатни pro bono услуги в областта на ИС, както това е посочено в поканата за изразяване на интерес и в условията, предвидени в настоящия формуляр. След като МСП получи услугата pro bono, то единствено носи отговорност да поиска и договори евентуални допълнителни услуги срещу възнаграждение директно с доставящия услугата pro bono. (Вж. определението за МСП основано на Препоръка 2003/361/ЕО) на Комисията.

Приемам с мен да се свързват с цел информация и удовлетвореност на клиентите.

Приемам публикуването на анонимизираните резултати и подробни получени отзиви.

Приемам моето собствено и фамилно име, или където е приложимо, името на моята адвокатска кантора, да бъдат публикувани в списъка на доставящите pro bono услуги на уебсайтовете на EUIPO, за да бъдат информирани ползвателите за списъка на доставящите pro bono услуги, участващи в настоящата инициатива. Това съгласие не поражда задължение за EUIPO да съхранява данните на своя уебсайт.

Обърнете внимание, че след като този формуляр бъде валидиран/подаден, всички данни, съдържащи се в него, ще бъдат управлявани съгласно условията, съдържащи се в декларацията за поверителност при обработката на лични данни.



 
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация