Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Представяне на регистрирани дизайни на Общността

Какво може да бъде регистриран дизайн на Общността

Примери за заявки за дизайни

Прахосмукачка, пример за заявки за дизайн

Прахосмукачка

Номер на дизайна: 003305929-0002

Градинска къщичка, пример за заявки за дизайн

Градински къщички

Номер на дизайна: 002068585-0003


Преди да подадете заявка за дизайн, трябва да обмислите три неща.


Отговаря ли дизайнът на условията за регистрация?

Дизайнът защитава външния вид на даден продукт и по същество е свързан с продукта. Ако няма продукт, няма какво да се защитава.

Всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително опаковка, графични символи и шрифтове, попада в определението за продукт. Части от продукти, които могат да се отделят и сглобяват повторно, също могат да бъдат обект на закрила.

Цветовете сами по себе си, отделните словни елементи и звуци са примери за неща, които не отговарят на условията за регистрация, тъй като не представляват част от външния вид на продукта. Те обаче може да отговарят на условията за закрила на марка.

По същата причина на тези условия не отговарят живите организми и концепциите, които освен това не са годни и за закрила на марка.

Освен това вашият дизайн трябва да не представлява заплаха за обществения ред и определени нравствени стандарти. Дизайни, изобразяващи или насърчаващи насилие и дискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или вярвания, възраст или сексуална ориентация, ще бъдат отхвърлени.

Нов ли е дизайнът?

Съгласно регламента за дизайните се изисква вашият дизайн, независимо дали е РДО или НДО, да бъде нов и оригинален.

Новост

Един дизайн се смята за нов, ако няма идентичен дизайн, който е разгласен преди него. Ако два дизайна се различават само в несъществени детайли, те се считат за идентични.

Оригиналност

Един дизайн е оригинален, ако общото впечатление, създадено у информирания потребител, се различава от впечатлението, създадено от всеки друг предходен дизайн.

Правилно и точно ли е представен дизайнът?

Целта на графичното представяне е да изобрази всички особености на дизайна, за който подавате заявка. Единствено вие носите отговорност за това особеностите на вашия дизайн да бъдат изобразени възможно най-изчерпателно.

Поради това е важно да подготвите представянето на дизайна си внимателно и изчерпателно. Качеството на представянето е от първостепенно значение за закрилата на дизайна.

На практика, за вписване в регистъра на дизайните на Общността и за публикуване в Бюлетина на дизайните на Общността качеството на графичното представяне трябва да позволява намаляването или увеличаването на дизайна до размер не повече от 8 на 16 см.

Изгледи

Може да подадете до десет изгледа, за да представите дизайна — седем защитени и три незащитени. Можете да прикачите различни видове изгледи, напр. общ, надлъжен, сечение, в перспектива или в разглобен вид. Нашата онлайн заявка за дизайн ви дава възможност да прикачвате триизмерни и статични изображения с функцията за плъзгане и пускане. Уверете се, че изгледите, които подавате, са свързани с един и същ дизайн и представят видима част от него.

Ако подавате заявка за съставен продукт, т.е. за продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заместват, позволявайки продуктът да бъде разглобен и сглобен повторно, най-малко един от изгледите трябва да показва съставния продукт в сглобена форма. Същото важи и за комплект от изделия, напр. дъска за шах с фигури или комплект прибори за хранене.

Цветове

Наборът от представяния на дизайна може да бъде или черно-бял, или цветен. Не е разрешено смесването на видове цветове, напр. подаване на три черно-бели изгледа и четири цветни изгледа на един и същ дизайн.

Фон

Дизайнът трябва да бъде представен на неутрален фон. Дизайнът следва да се различава ясно от средата.

Идентификатори

Ако искате да насочите вниманието към определени части от дизайна — независимо дали за да покажете, че предявявате искане само за тази конкретна част, или изрично не предявявате искане за определена част от дизайна, можете да използвате един от следните идентификатори:

 • прекъснати линии за посочване на елементи, за които не се изисква закрила
 • граници за очертаване на особености на дизайна, за които искате закрила
 • оцветяване и замъгляване за изключване на определен брой особености от искането за закрила
 • разделения за посочване, че не се иска закрила за точната дължина на дизайна

Изгледите на дизайна не трябва да съдържат обяснителен текст, надписи или допълнителни символи.

Дефиниция за дизайн

Закрилата на дизайните е важно търговско преимущество не само за големи дружества, но и за такива с различна големина.

Изследвания на EUIPO показват, че приходите на служител на малките и средните предприятия (МСП), които притежават дизайни, надвишават със 17 % тези на МСП без собствени права върху интелектуална собственост.

Дизайните са ясно дефинирани в Европейския съюз:

„„Промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му“.

Член 3 от регламента за дизайните

 

Примери за дизайни

Почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да отговаря на изискванията за закрила на дизайн (с изключение на компютърни програми)

Търсене на примери за опаковки на продукти

Опаковки на продукти

RCD 002710731-0001
Търсене на примери за продукт/набор от продукти

Продукт/набор от продукти

RCD 002490193-0001
Търсене на примери за съставни продукти

Съставни продукти

RCD 000408166-0001
Търсене на примери за части от продукти

Части от продукти

RCD 229752-0001
 
Търсене на примери за знаци на лого

Знаци на лого

RCD 000754098-0001
Търсене на примери за компютърни икони

Компютърни икони

RCD 003001494-0002
Търсене на примери за шрифтове

Шрифтове

RCD 004007441-0016
Търсене на примери за рисунки и произведения на изкуството

Графични дизайни

RCD 004547370-0002
 
Търсене на примери за оформления

Оформления

RCD 002213793-0001
Търсене на примери за украса

Украса

RCD 001446066-0009
Търсене на примери за уеб дизайн

Уеб дизайн

RCD 003465632-0001
Търсене на примери за карти

Карти

003567155-0001
 

Малко теория

Интелектуална собственост

Концепцията за интелектуалната собственост (ИС) е ясна и се прилага от дълго време. Навсякъде, където отидем, ние сме заобиколени от интелектуална собственост.

Мислите и идеите сами по себе си не попадат в обхвата на това понятие; интелектуалната собственост определя и защитава иновациите и творенията, създадени от човека

 • Марките са знак за произход за потребителите
 • Дизайните определят външния вид на продуктите
 • Авторските права са свързани с авторски творби, като книги, музика, картини, скулптури и филми
 • Патентите осигуряват закрила на техническите изобретения във всички области на техниката

Интелектуалната собственост е отплата за новаторите и дава възможност на всички да се ползват от техните постижения.

 

Мрежа на ИС: дизайнерите често пресъздават идеи, за да създадат нещо ново, полезно и уникално. Изтеглете картата — тя ще ви помогне да регистрирате правата си.


Един от вариантите за карта на мрежата показва сроковете за различните процеси на регистриране на интелектуална собственост

 

Допълнителни ресурси във връзка с ИС

 

Начин за регистриране

Собствеността върху регистриран дизайн ясно указва на вас и на конкурентите ви какъв дизайн е създаден и кога е създаден. Правото може да бъде подновено за срок до 25 години и да стане запазената марка на вашето дружество. Дизайнът е вашата отличителна интелектуална собственост.

 

Добрият дизайн носи добавена стойност. Регистрираният дизайн на Общността я гарантира.

 

Формулярът за заявка трябва да съдържа три основи вида информация


Подаване на заявка за дизайн на Общността онлайн при минимално заплащане от 350 EUR

Регистрирайте дизайн
бързо и лесно

Подаване на заявка онлайн 

* Настоятелно ви препоръчваме да подадете заявката за вашия дизайн онлайн, като използвате инструмента за електронно подаване на заявки за РДО. Онлайн инструментът има много предимства. Подаването на заявка по факс не се препоръчва, тъй като качеството на представянето на дизайна(ите) може да се влоши при изпращане или получаване на факса в Службата.
Обърнете внимание, че освен това обработването на заявки, изпратени по факс, отнема до един месец повече. Това се дължи на факта, че изчакваме един месец (от датата на получаване на факса) да получим копие за потвърждение, преди да пристъпим към обработване на заявката. След изтичането на този период пристъпваме към проверка въз основа на документите в досието.

Можете да се възползвате от по-ниските ни тарифи, ако в една заявка включите няколко дизайна на еднакви или сходни продукти.

Подайте заявка сега

Регистрираният дизайн на Общността (РДО) ви дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация, подадена по електронен път. Валидността му е 5 години и може да бъде продължавана до 25 години, като всяко подновяване е за срок от 5 години.

Преди да подадете заявка, можете да направите справка и със съвети и най-добри практики за подаване на заявка за дизайн, за да избегнете грешки при подаването на заявката.

 

Подайте заявка без грешки

Препоръката ни за избягване на проблеми.

 

Повече информация за таксите

 

Подайте заявка за регистриран дизайн на Общността чрез процедурата в четири стъпки

Нашата опция Fast Track (ускорена процедура) за регистриране на дизайн

Лого на процедурата Fast Trackackackack
 
 
 • Създаването и подаването на заявка може да отнеме само 10 минути.
 • Ние ще ви насочваме стъпка по стъпка в процедурата за подаване на заявка.
 • Научете повече за Fast Track
 • Плащането е възможно само с кредитна карта или от текуща сметка. Не се приемат банкови преводи.

 

Разширен формуляр

Използвайте разширения формуляр, за да заявите собствено означение на продукт, да предявите по-късно претенция за приоритет, да подадете документите за приоритет по-късно или да добавите претенция за изложбен приоритет. Имайте предвид, че този формуляр е несъвместим с Fast Track.

Процедура по регистрация

Подали сте заявка за дизайн. Какво следва? Необходимо ли е да правите нещо?

След като в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се получи заявката ви, тя ще бъде проверена от нашите експерти. Ако сте подали заявка за дизайн онлайн, процедурата за регистрация ще бъде опростена. Повечето заявки, подадени онлайн, се регистрират в рамките на няколко дни.

Текстът по-долу се отнася за заявки, подадени директно в EUIPO. Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) извършва повечето проверки на формалностите за международни регистрации с посочване на ЕС, подадени в WIPO.


Критерии за проверка

Формални изисквания

Всички заявления се подлагат на проверка на формалностите. Когато проверителят открие проблем, за него се съобщава на вас или на вашия представител (ако е определен такъв), за да бъде отстранен. Обикновено разполагате с два месеца, за да отговорите на възражението на проверителя (или на писмото с искане за допълнителна информация, както го наричаме). Ако този срок не е достатъчен, може да поискате удължаване. По принцип EUIPO удовлетворява автоматично първото искане за удължаване. За да получите второ удължаване обаче, ще трябва да представите достатъчна и подходяща обосновка.


Ето някои примери за възможни проблеми:

Решение

Представянето, което сте предоставили, не е подходящо за възпроизвеждане, т.е. от него не става ясно за какво се иска закрила. Решение Скриване

От вас се иска да изпратите (по пощата) ясно представяне на дизайна, за който искате закрила. Датата, на която представянето бъде получено от EUIPO, се приема за датата на заявяване.

Изгледите, които сте предоставили, не съвпадат. Решение Скриване

От вас се иска:

 • да премахнете несъвпадащия изглед(и) от вашата заявка или
 • да преобразувате заявката си в множествена заявка за различни дизайни и да заплатите съответните такси.
Вие сте дружество без място на стопанска дейност или реално и действащо предприятие в Европейския съюз или лице, чийто постоянен адрес е извън Европейския съюз, и нямате определен представител. Решение Скриване

От вас се иска да определите представител.

Таксите, които сте платили, не покриват всички дизайни, за които сте подали заявка. Решение Скриване

От вас се иска да доплатите останалата сума или да премахнете някои от вашите дизайни.

Не сте посочили продукт или посоченият продукт е неправилен. Решение Скриване

От вас се иска да посочите продукта или да определите характера и целта на продуктите, за да се способства за правилната класификация. Настоятелно ви препоръчваме да използвате инструмента за класификация Eurolocarno.


Ако отговорът ви не разреши проблема, проверителят ще откаже вашата заявка за регистриране на дизайн изцяло или за някои от дизайните в случай на множествена заявка. Проверителят ще издаде решение, което може да бъде обжалвано, ако не сте съгласни с него.

Какво проверяваме

Проверката по същество на EUIPO се ограничава до два въпроса:

 1. Вашият дизайн представлява ли дизайн?
  Вашият дизайн представлява ли представяне на вида на цялостен продукт или на част от него? Проверителят ще издаде уведомление, ако счете, че това не е така. Така например за дизайн, представящ живо растение, ще бъде изпратено такова уведомление.
 2. Съдържа ли дизайнът елемент, който противоречи на обществения ред или добрите нрави?
  Схващанията за обществен ред и добри нрави може да се различават в отделните държави. Като се има предвид единният характер на РДО обаче, достатъчно е да се сметне, че един дизайн е в противоречие с обществения ред в поне една част на Европейския съюз, за да бъде издаден отказ за този дизайн.

Ако проверителят счете, че дизайнът нарушава което и да е от тези две правила, ще ви изпрати писмо с искане за допълнителна информация, чрез което ви се дава възможност да оттеглите или да промените представянето на дизайна. Може също така да представите становища. Ако решите да предоставите изменена версия на представянето на дизайна, представянето ще бъде допустимо, при условие че е запазена „идентичността на дизайна". По разбираеми причини не може да предоставите напълно различен дизайн. Допустимо е единствено да премахнете или да се откажете от незначителни елементи, т.е. онези, които вероятно няма да бъдат забелязани от информирания потребител.

Ако изобщо не отговорите или ако не разрешите проблема, посочен от проверителя, той ще ви изпрати уведомление, че за дизайна е издаден отказ. Това решение също може да се обжалва.

Изключване от обхвата на проверката

Службата няма да проверява по своя инициатива дали дизайнът е нов, нито дали е оригинален. Трети страни може да поискат дизайнът да бъде обявен за недействителен. Процедурата по обявяване на недействителност може да бъде започната срещу дизайн само след като той вече e регистриран, но не и докато процедурата за регистрация е в ход.

Доказателство за регистрация

Ако не бъде открит проблем или ако разрешите всички възникнали проблеми, вашият дизайн ще бъде регистриран. Освен това той ще бъде публикуван в Бюлетина за дизайните на Общността. Ако сте поискали отлагане на публикацията на вашия дизайн, ще бъдат публикувани само номерът на дизайна, датата на заявяване, датите на регистрация и имената на заявителя и на представителя. Представянето на самия дизайн няма да бъде публикувано.

Сертификат за регистрация се издава онлайн след пълното публикуване на регистрирания дизайн на Общността. Можете да изтеглите сертификата в деня след публикуването. Не се издава копие на сертификата за регистрация на хартиен носител. Може обаче да бъдат поискани несертифицирани или сертифицирани копия на регистрацията.

Как да оспорите решение на Службата

Неблагоприятно засегнатите от окончателното решение страни може да подадат жалба. Ако желаете да подадете жалба, може да използвате нашия хартиен формуляр. При нужда може също да направите справка в обяснителните бележки. Това може да сторите и онлайн чрез Раздела за потребители.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.