Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Snow

Безплатна персонализирана

 

подкрепа в областта на интелектуалната собственост

Експерти от цяла Европа са готови да отговорят на въпросите ви относно интелектуалната собственост.

Нуждаете ли се от помощ при подготовката на заявка за марка, дизайн или друга заявка във връзка с право на интелектуална собственост?

  • Има ли вероятност заявката ви за марка или дизайн да бъде приета?
  • Използва ли някой без позволение вашата марка, дизайн или патент?
  • Обвиняват ли ви в нарушаване на чужди права върху интелектуална собственост?
  • Имате ли възражение или искате да обжалвате решение по заявката си, но се нуждаете от насоки?

Кандидатствайте и ние ще ви помогнем да намерите експерт по ИС, който да ви помогне на вашия език Попълнете формуляра.

заглавна част за предоставящ подкрепа за МСП 1

Попълнете и подайте формуляра Попълнете исканата информация във формуляра

заглавна част за предоставящ подкрепа за МСП 2

Ние анализираме информацията Предоставената от вас информация ще ни помогне да намерим решение според вашите нужди

заглавна част за предоставящ подкрепа за МСП 3

Подбира се най-доброто решение за вашия случайС вас ще се свърже служител от EUIPO по решаване на спорове или ще получите по електронна поща списък с предоставящи безплатно подкрепа във връзка с интелектуална собственост

EUIPO редовно проверява точността на предоставената от кандидатите информация.
Безплатната персонализирана подкрепа от EUIPO в областта на интелектуалната собственост е ограничена до една услуга на МСП.

Не можем да гарантираме, че поисканата консултация може да бъде осъществена.

Тази услуга е достъпна за МСП, които отговарят на определението, основаващо се на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Преди кандидатстване за услугата, проверете дали отговаряте на определението за МСП, като попълните въпросника, основан на препоръката на Европейската комисия. Достоверността на предоставената информация е ваша отговорност.

 
  • Допустимост
  • Подробна информация
  • Контакт
  • Условия

Допустимост за услугата

Задължително поле Избраният отговор не е допустим за това искане
Забележка1 — В тази безплатна персонализирана консултация в областта на ИС могат да участват при равни условия всички юридически лица, попадащи в приложното поле на Договорите Покажи Скрий

1 В тази безплатна персонализирана консултация в областта на ИС могат да участват при равни условия всички юридически лица, попадащи в приложното поле на Договорите. Това включва всички МСП, регистрирани в ЕС. МСП, регистрирани в Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, имат пълно право на достъп до единния пазар съгласно Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) и следователно имат равен достъп до настоящата инициатива. Тъй като Обединеното кралство вече не е държава — членка на ЕС, граждани/МСП с местожителство или място на установяване в Обединеното кралство не могат да кандидатстват.


Задължително поле Избраният отговор не е допустим за това искане
Задължително поле Избраният отговор не е допустим за това искане

Информация за подкрепата

Задължително поле
Задължително поле
Забележка2 — Безплатната персонализирана подкрепа в областта на ИС не трябва да се бърка с услугата по алтернативно разрешаване на спорове (АРС) Покажи Скрий

2 Безплатната персонализирана подкрепа в областта на ИС не трябва да се бърка с услугата за алтернативно разрешаване на спорове (АРС). EUIPO предлага по отношение на COVID-19 специална услуга извън областта на правото, за да даде възможност на МСП да вземат информирано решение относно избора на механизми за решаване на спорове при решаването на всякакви спорове пред EUIPO. Тази специална неюридическа услуга се нарича „алтернативно разрешаване на спорове“ (АРС) и може да бъде поискана от МСП в следните производства пред EUIPO: производство по възражение (след периода на помиряване) за МСП, които нямат представител; производство по заличаване; производство за недействителност; производство по обжалване. Услугата за АРС е извън безплатната персонализирана подкрепа в областта на ИС
Услугата за АРС информира МСП за следните механизми за уреждане на спорове, които са на разположение в EUIPO или другаде: медиация, помирение, подпомогнати преговори, ранна неутрална оценка и (необвързваща) експертна констатация.
Ако имате въпроси относно АРС, изпратете електронно съобщение на адрес ADR-Info@euipo.europa.eu. Един от възможните резултати от АРС е МСП да бъде посъветвано да потърси pro bono услуга по отношение на ИС или да потърси правен съвет.
Безплатната персонализирана подкрепа в областта на ИС може да включва професионално представителство на МСП във всеки от горепосочените механизми за уреждане на спорове и може също така да включва съвет за възможни механизми за уреждане на спорове по време на периода на помиряване (в производства по възражение) и където страните са представлявани.

Задължително поле

Можете да изберете повече от една позиция

Задължително поле
Задължително поле
Задължително поле

Можете да изберете повече от една позиция

* Това е държавата/географската област, в която се нуждаете от подкрепа по отношение на ИС

Задължително поле

* Безплатната персонализирана консултация в областта на ИС (която не включва алтернативно разрешаване на спорове) помага на МСП в условията на кризата, причинена от COVID-19. Не препоръчваме да кандидатствате за тази услуга, ако вашето предприятие вече се представлява от адвокат в областта на интелектуалната собственост.

Данни за контакт с фирмата

Задължително поле Задължително поле
Задължително поле
Задължително поле Задължително поле
Задължително поле Посочете валиден адрес на електронна поща.

Условия за предоставяне на услугата

Потвърждавам, че съм прочел и приемам условията за предоставяне на услугата по-долу. Задължително поле

По отношение на pro bono услугите EUIPO съставя списък на доставчиците на услуги въз основа на заявленията, получени след публикуването на покана за изразяване на интерес. EUIPO се ангажира да събира и класифицира доставчиците и да подпомага МСП чрез предоставяне на данни за връзка с тези от тях, които съответстват на нуждите на МСП.

Списъкът не е изчерпателен и pro bono услуги в областта на ИС могат да се търсят и извън инициативата на EUIPO.

Услугите, предлагани и предоставяни от pro bono доставчиците в областта на ИС, не са услуги на EUIPO. Отговорност за точността на предоставената информация носят изключително само pro bono доставчиците.

EUIPO не гарантира наличността, нивото на обслужване, нито действителното предоставяне на услугите по ускорено разрешаване на спорове или pro bono услугите в областта на ИС.

В контекста на тази инициатива за безплатна персонализирана консултация в областта на ИС EUIPO не предлага правни съвети и не носи отговорност, включително за евентуални вреди, причинени на МСП или на трети страни от доставчика на услуги или от услугите по ускорено разрешаване на спорове по време на или вследствие на изпълнението на услугата.

EUIPO не възстановява и не поема разходи, направени от МСП във връзка с услуги, предоставени от трети страни.

Информацията, съдържаща се на този уебсайт, не трябва да се счита за реклама на правни услуги съгласно законите и правилата на професионалната етика на която и да е от държавите — членки на ЕС/ЕИП.

След подаване на заявка и въз основа на информацията, попълнена във формуляра, EUIPO ще се свърже с МСП и ще предложи подкрепа или като определи служител по случая във връзка с ускорено разрешаване на спора, или като предостави списък с наличните доставчици на pro bono услуги в областта на ИС, които отговарят на посочените критерии. Изборът и връзката с доставчика на pro bono услуги в областта на ИС стават изключително само по инициатива на МСП. Безплатната персонализирана консултация в областта на ИС на EUIPO е ограничена до една услуга на МСП. След като МСП получи услугата pro bono, то единствено носи отговорност да поиска и договори евентуални допълнителни услуги срещу възнаграждение директно с доставящия услугата pro bono.

Приемам с мен да се свързват с цел информация и въпроси за удовлетвореност на клиентите. Задължително поле

Приемам публикуването на анонимизираните резултати и подробности от предоставените отзиви. Задължително поле

Вярност и точност на информацията. Задължително поле

Декларирам, че предоставената тук информация е точна и пълна, и предоставена добросъвестно. Поемам отговорност за евентуални грешки или пропуски, които могат да възникнат. Запознат/а съм с факта, че ако някоя от направените тук декларации се окаже невярна или неправилна, мога да бъда изключен/а от безплатната персонализирана консултация в областта на ИС.

Обърнете внимание, че след като този формуляр бъде валидиран/подаден, всички данни, съдържащи се в него, ще бъдат управлявани съгласно условията, съдържащи се в декларацията за поверителност при обработката на лични данни.

Защита на данните: Личните данни, събрани за целите на настоящата процедура, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Службата ще обработва тези лични данни както е посочено в декларацията за поверителност, публикувана на уебсайта на Службата (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) и в края на формулярите. Всяко искане, свързано с вашите лични данни, следва да бъде адресирано до длъжностното лице по защитата на данните на Службата на адрес: DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Жалби: В случаи, когато конфликтът не бъде разрешен от администратора на данни и/или от длъжностното лице по защитата на данните, можете да се обърнете по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page