Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Представяне на марки

Стратегия

Закрилата на марки на Европейския съюз ви предоставя огромен потенциал за изграждане и защита на вашия бранд, както и достъп до много от възможностите, предлагани от правата на интелектуална собственост. Този потенциал обаче трябва да се приложи на практика: колкото повече влагате, толкова повече постигате.

 

Стратегията, която ще възприемете за вашата марка, ще бъде единствено и само ваша. Тя ще отразява по-широките интереси на вашето дружество и неговото портфолио за интелектуална собственост. При преследването на тези интереси следва да обърнете внимание на три неща:

 

Как да използвате вашата марка

Както вече изяснихме, няма права без задължения. Правото, което сте получили, е мощно средство, което може да ви бъде полезно, когато създавате разпознаваемост на вашия бранд на пазара. Притежаването на монопол обаче трябва да бъде с определена цел, иначе може да ви бъде отнет. Целта на марката е да отличите вашите стоки и/или услуги от тези на вашите конкуренти на пазара. Затова марката ви трябва да се използва. Ако не я използвате, трети страни могат да я оспорят за неизползване. Законът постановява, че марката на ЕС трябва да бъде въведена в действителна употреба в Европейския съюз в рамките на пет години след регистрацията.

Вашата марка може да бъде отменена заради начина, по който я използвате, ако стане обичайно наименование на стока или услуга или ако стане подвеждаща по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките и услугите, за които е регистрирана.

Как да защитавате вашата марка

Фактът, че притежавате марка, не означава, че трети страни няма да я оспорят. Нещо повече, третите страни, които не са успели да спазят сроковете за внасяне на съображения или възражения, имат втори шанс да се опитат да поискат отмяна на вашето право.

Може би смятате, че това не е справедливо, но ако си размените местата, ще видите нещата под друг ъгъл: представете си, че не сте успели да спазите срока за внасяне на възражение срещу марка на ваш конкурент.

Подаването на искане за отмяна може да стартира процедура, по време на която засегнатите страни представят аргументи. Ако не се стигне до споразумение, ние ще вземем решение.

Таксата за отмяна е 630 EUR. Има два формуляра, които можете да използвате: формуляр за искане за обявяване на недействителност и формуляр за отмяна. Разликата между тях е, че в първия случай марката става недействителна със задна дата (премахва се изцяло от регистъра на марките), а отмяната важи от датата, на която искането е подадено пред Службата.

Развивайте вашия бранд

През годините вашата стратегия за интелектуална собственост ще се развива и вие трябва да се променяте заедно с нея. Ако амбициите ви се простират отвъд Европейския съюз (ЕС), трябва да търсите разширяване на марката извън ЕС.

Има няколко възможности да направите това. Можете или да подадете отделни заявки директно във всяка една служба за интелектуална собственост извън ЕС, или да подадете заявка за международна регистрация по Мадридския протокол.

Мадридският протокол е важно средство за закрила на марки в световен мащаб. Той представлява международна система за регистрация, която се управлява от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева, и е ратифициран от много държави по света, включително почти всички европейски държави, САЩ, Япония, Австралия, Китай, Русия, а от октомври 2004 г. — и от Европейския съюз.

Мадридският протокол изисква базова марка, която след това се разширява за другите държави — страни по Мадридското споразумение и/или протокола. Важно е да знаете, че от правна гледна точка, за да заявите „разширяване“ на вашата марка извън ЕС, не е необходимо да чакате, докато вашата заявка за марка на ЕС бъде регистрирана. Същевременно, между базовата марка на ЕС и международната регистрация съществува отношение на зависимост за период от пет години. Следователно, ако по някаква причина заявката ви за марка на ЕС не бъде регистрирана, международната регистрация също губи сила.

Заявката за международна регистрация трябва да бъде подадена до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). За да може да посочи EUIPO като „служба на произход“, притежателят/заявителят за марка на ЕС трябва да е гражданин на държава — членка на ЕС, или да има действително и сериозно промишлено или търговско предприятие или постоянен адрес в Европейския съюз. С други думи, не всички притежатели/заявители за марки на ЕС могат да подадат заявки за международна регистрация (МР) въз основа на марка на ЕС.

За да подадете заявка за международна регистрация, трябва задължително да попълните официалните формуляри: заявителите не могат да използват други формуляри или да променят тяхното съдържание или формат.

 • EUIPO предоставя инструмент за електронно подаване (e-filing), наличен на всички официални езици, който има същия формат като формуляра EM 2 на EUIPO. EUIPO настоятелно препоръчва да се използва инструментът за електронно подаване, тъй като в него са включени инструкции за заявителя. По този начин се намалява броят на евентуалните пропуски и се ускорява процесът на проверка. Инструментът за електронно подаване е наличен на всички официални езици на ЕС, но трябва да се посочи и език по Мадридския протокол (френски, английски или испански език), тъй като заявката ще бъде препратена на СОИС на този език.
   
 • формуляр EM 2 на EUIPO на хартиен носител (приспособена от EUIPO версия на формуляра MM2 на СОИС), който е наличен на всички официални езици на ЕС
   
 • формуляр MM2 на СОИС на английски, френски или испански език

При подаване на заявка за международна регистрация трябва да заплатите на EUIPO такса за обработка на стойност 300 EUR , а международните такси се плащат директно на СОИС. Всяко плащане, дължимо на СОИС, което е изпратено до EUIPO, ще бъде върнато на заявителя.

След проверка на съдържанието и пълнотата на заявката, EUIPO изпраща заявката за международна регистрация в СОИС. EUIPO следва да уведоми СОИС за всички съответни промени, които засягат марката на ЕС през периода на зависимост (пет години след датата на заявяване за международна регистрация).

След като СОИС е регистрирал заявката ви за международна регистрация, можете да добавите повече държави в нея. Въпреки че можете да направите това чрез EUIPO като „служба на произход“, много по-лесно е да подадете допълнителни указания директно в международното бюро на СОИС.

Какво може да бъде марка на ЕС

Марката на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи (включително лични имена) или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката, нейната опаковка или звуци.

На 1 октомври 2017 г., съгласно регламента за изменение Регламент (ЕС) 2015/2424, формулировката „изискване за графично представяне“ беше премахната.

На практика това означава, че при условие че вашата марка попада в една от категориите за марки, одобрени от Службата, и може да бъде представена в одобрен формат, можете да подадете заявка за нея, без да я представяте графично.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Какъв вид марка желаете да защитите?

В зависимост от това какво желаете да защитите (дума, число, цвят и т.н.), имате различни възможности във връзка с тази марка. Вижте възможностите.

Знаците, които съставляват дадена марка, трябва да позволяват отличаване на стоките и услугите на едно предприятие от тези на друго предприятие.

За да изпълнява изискванията за регистрация, вашата марка трябва да е отличителна и да не описва какво продавате.

 
 

Марката трябва да има отличителен характер

Потребителите трябва да могат да разпознаят вашия знак като такъв, напр. като указание за произход. Той трябва да ви отличава от другите фирми на пазара, а чрез него вие следва да можете да защитавате и изграждате идентичността и стойността на вашия бранд.

Марката не трябва да описва какво продавате

Вашата марка не трябва да монополизира знак, който просто описва стоките и/или услугите, които предлагате. Тези знаци трябва да са достъпни за всички: за вас и за конкурентите ви.

 

Все още не ви е ясно? Следният пример би трябвало да разсее всички неясноти

Не е отличителна
Един потребител не би възприел тази бутилка, по начина, по който е представена тук, като знак, годен да отличи

Вино

Tвърде описателна
В този случай потребителите няма да възприемат бутилката като отличителна, а думата „вино“ описва само съдържанието на бутилката. Те ще я възприемат като описание на продукта.

Пример как вашата марка трябва да е с отличителен характер, но да не е твърде описателна

Joe
Bloggs

Марка, която може да бъде регистрирана
В този пример, въпреки че бутилката сама по себе си няма отличителен характер, добавянето на етикет с отличително име ще накара потребителите да я възприемат като марка, обозначаваща конкретен продукт.

 

EUIPO отхвърля заявки за марки, за които смята, че не отговарят на тези и определени други изисквания. Ако желаете, можете да проверите по какви други причини може да ви бъде отказана регистрация на марка (или „абсолютни основания“).

Ако имате някакви съмнения, потърсете консултация от специалист Ние не предоставяме такива консултации.

 

Какви видове марки мога да регистрирам?

Има три вида марки, които можете да регистрирате: индивидуални марки, сертификатни марки и колективни марки.

Индивидуалната марка отличава стоките и услугите на една фирма от стоките и услугите на друга.

Това не означава, че индивидуалната марка може да бъде собственост само на едно лице: индивидуалните марки могат да са притежание на едно или повече юридически или физически лица. Това означава, че има повече от един заявители.

Минималната основна такса за подаване на заявка за индивидуална марка е 850 EUR (по електронен път)

Колективните марки отличават стоките и услугите на група фирми или на членове на сдружение от стоките и услугите на техните конкуренти. Колективните марки могат да се използват за изграждане на доверието на потребителите в продуктите или услугите, предлагани под съответната колективна марка. Много често такива марки се използват за обозначаване на продукти, които имат определена обща характеристика.

Само сдружения на фабриканти, производители, доставчици на услуги или търговци, както и публичноправни юридически лица могат да подават заявки за регистрация на колективни марки.

Таксата за подаване на заявка за регистрация на колективна марка е 1500 EUR (по електронен път).

Сертификатните марки бяха въведени в EUIPO на 1 октомври, 2017 г. Това е нов вид марка на равнище ЕС, въпреки че съществува от много години в националните системи. Сертификатните марки се използват за означаване на това, че стоките или услугите са в съответствие с изискванията за сертифициране на сертифициращата институция или организация. Те са знак за контролирано качество.

Всяко физическо или юридическо лице, включително институции, органи и публичноправни образувания могат да подават заявки за сертификатни марки на ЕС, при условие че не извършват стопанска дейност, включваща доставката на стоки или услуги от сертифицирания вид.

Таксата за подаване на заявка за регистрация на сертификатна марка е 1500 EUR (по електронен път).

Пълен списък на таксите за марки 

 

 

Примери за марки

Словна марка

 

 

Фигуративна марка

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Фигуративна марка, съдържаща словни елементи *

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Триизмерна марка

Службата приема файлове в следните формати: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Триизмерна марка, съдържаща словни елементи*

Службата приема файлове в следните формати: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Позиционна марка

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Марка с мотиви

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Марка, съставена от един цвят

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Марка, съставена от комбинация от цветове

Службата приема файлове в следния формат: JPEG

 

Звукова марка

С премахването на изискването за графично представяне, считано от 1 октомври 2017 г., заявките за марка на ЕС в случая на звукови марки могат да се представят единствено чрез аудиофайл, в който се възпроизвежда звукът, или чрез точно представяне на звука с музикални ноти.

Службата приема файлове в следните формати: JPEG, MP3 (макс. 2 Mb)

 

Марка на движение

Службата приема файлове в следния формат: MP4 (видео), JPEG (за поредица от последователни неподвижни изображения).

 

Мултимедийна марка

Това представлява нова категория марки (от 1 октомври 2017 г.).

Службата приема файлове в следния формат: MP4 (макс. 20 Mb)

 

Холограмна марка

Службата приема файлове в следните формати: JPEG, MP3 (макс. 20 Mb)

 

* Бележка: Видовете марки, отбелязани със звездичка, не представляват отделни категории съгласно Регламента за изпълнение на Регламента за марките на ЕС. Въпреки това по практически и технически причини те се разграничават при електронното подаване.


 

Стоки и услуги

Вашата заявка за марка на Европейския съюз трябва да съдържа представяне на марката, която искате да регистрирате, и списък на стоките и/или услугите, които тя да обхване.

Има определени правила за представяне на списъка на стоки и услуги:

 • Стоките и услугите трябва да са възможно най-точно и ясно описани
 • Те трябва да са класифицирани съгласно един от класовете по Класификацията от Ница

За класифицирането на стоки и услуги Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) използва Класификацията от Ница. В Класификацията от Ница стоките и услугите са разделени на 45 категории (или класове).

Таксата от 850 EUR за заявка Ви дава право да изберете един клас. Срещу допълнителна такса от 50 EUR можете да добавите втори клас, а за три или повече класа трябва да заплатите по 150 EUR на клас.

 

Намерете Вашите стоки и услуги и ги класифицирайте

Когато подавате заявка за марка чрез един от нашите формуляри онлайн — формуляр в пет стъпки и разширен формуляр — можете да търсите и да преглеждате в списъка на стоки и услуги, наречен Хармонизираната база данни.

Тя съдържа термини, които вече са одобрени от EUIPO и от всички национални служби за интелектуална собственост в Европейския съюз, а и не само.

Най-бързият начин да публикувате марка

Избирайки стоки и услуги от Хармонизираната база данни, Вие ни помагате да обработим заявката Ви по-безпроблемно. Тя също така може да бъде приета по Fast Track, ускорената процедура на EUIPO за бързо публикуване на заявки.

Освен това можете да използвате нашия „Инструмент за съставяне на списъци на стоки и услуги", за да съставите собствен списък преди подаване на заявката. Този подход е препоръчителен за професионални потребители, на които понякога се налага да подават няколко заявки едновременно.

Съставянето на спецификация на стоки и услуги е въпрос на балансирана преценка.

Мислете мащабно

Възможно е дружеството Ви да предоставя повече стоки и услуги, отколкото мислите. Независимо че може да се чувствате сигурен какъв е пазарът Ви днес, замислете се как искате да се развие марката Ви в бъдеще. Например, ако сега произвеждате бонбони, след две или пет години може да поискате да предлагате още стоки (например сладолед).

Бъдете реалисти

Може да изглежда изкушаващо да заявите широк кръг от стоки и/или услуги, но не забравяйте, че ако не използвате марката за всички заявени стоки или услуги, тя е уязвима при оспорване.

Ако ограничите Вашата спецификация, намалявате риска от конфликт с други марки.

Балансиране върху камък, илюстрация на необходимостта от балансирана преценка при избора на стоки и услуги за Вашата марка

Напомняме ви, че дългите списъци със стоки и/или услуги може да станат причина за редица неизгодни обстоятелства, а именно:

 • по-голям риск от пропуски в класификацията;
 • забавяне на публикуването и регистрацията на вашата марка на ЕС;
 • повишен риск от конфликти с други марки (възражения);
 • повишен риск от евентуална отмяна на марката поради сходство с по-ранна марка или неизползване на всички регистрирани стоки и/или услуги.

Помнене: След като сте подали заявка, повече не можете да добавяте нови стоки и/или услуги. Затова помислете внимателно кои от тях ще изберете.

Собственост

При попълването на формуляра за заявка е необходимо да предоставите данни за себе си.

 • Тази информация ще бъде използвана за да Ви идентифицира като единствен притежател на Вашата марка.
 • Може да се наложи да се свържем с Вас, в случай че се нуждаем от допълнителна информация по време на процедурата по регистрация или впоследствие.

Изключително важно е да ни държите в течение за всякакви промени в личните Ви данни, например нов телефонен номер за връзка и т.н.

Каква информация трябва да предоставите?

Ако вече сте подавали заявка при нас преди, трябва да въведете единствено уникалния идентификационен номер, който сте получили. С помощта на този номер извличаме данните Ви и не се налага да ги попълвате отново.

Можете да намерите идентификационния си номер в предходна кореспонденция или чрез приложението eSearch.

Когато подавате заявка за пръв път, трябва да ни предоставите данни за себе си. Те ще бъдат съхранявани за бъдеща кореспонденция.

Необходимо е да посочите дали подавате заявката от името на дружество или като физическо лице

Икона, състояща се от човек и сграда, която се използва, ако притежателят е дружество

Дружество

Ако сте дружество, трябва да дадете следната информация:

 • Пълно наименование и правна форма
 • Държава на регистрация
 • Адрес
Икона, състояща се от човек, която се използва, ако притежателят е физическо лице

Физическо лице

Ако сте физическо лице, трябва да дадете следната информация:

 • Име и фамилия
 • Националност
 • Адрес

И в двата случая е важно също да посочите адрес на електронна поща, телефонен номер и номер на факс (ако има такъв), за да можем да се свържем лесно с Вас.

Как EUIPO ще поддържа връзка с Вас?

Най-лесният и бърз начин да се свържете с нас е чрез Вашата онлайн User Area.

Към User Area, инструмента на EUIPO за управление

Това Ви осигурява защитена платформа, от която можете да общувате с нас чрез електронни съобщения.

Обърнете внимание, че за нас електронните писма са неформална, неофициална кореспонденция.

Задължително ли е да назначите някой да Ви представлява?

Принципно не е нужно заявителите да имат представители. Ако обаче притежателят не е с място на стопанска дейност, не е реално и действащо предприятие или няма постоянен адрес в Европейското икономическо пространство, той трябва да назначи представител за всички производства пред Службата освен за подаването на заявката. Европейско икономическо пространство се състои от всички държави — членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Представител може да бъде:

Практикуващ юрист (или негов еквивалент в зависимост от държавата)

Практикуващ юрист, който има правото да практикува в една от държавите – членки на Европейското икономическо пространство, и мястото му на дейност е в ЕИП. Освен това трябва да има право да действа като представител по въпроси на марките и/или дизайните в тази държава.

Професионален представител

Професионален представител, който е включен в списъка, поддържан от EUIPO.

Служител на физическо или юридическо лице

Служител на физическо или юридическо лице, което има постоянен адрес или седалище или действително и сериозно промишлено или търговско предприятие в Европейското икономическо пространство, може да представлява други юридически лица, при условие че двете юридически лица са икономически свързани.

Начин за регистриране

Можете да създадете и подадете вашата заявка с три лесни стъпки, като използвате формуляр, с който се напътстват МСП и физически лица, установени в Европейското икономическо пространство, без помощ от специалист в областта на марките.

Формулярът за заявка съдържа три изключително важни части с информация:

 • Собственост — всяко физическо лице или дружество може да притежава марка на ЕС. Данните се обявяват публично и трябва да се актуализират, за да няма съмнения кой притежава марката.
 • Какво може да бъде марка на ЕС — Вашата марка трябва да бъде ясно представена.
 • Стоки и услуги — трябва да са определени, така че други търговци да разбират какви стоки и услуги обхваща Вашата заявка.

Чрез линковете по-долу ще Ви покажем как да подадете заявка и да регистрирате марка на ЕС. Успехът на заявка не може да се гарантира, но колкото по-подготвен сте, толкова по-голяма е вероятността.

Процедура по регистрация

Току-що сте подали заявка за марка. Какво следва?

След подаването на заявката в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) Вашата марка ще бъде обработена от нас, за да се провери дали може да бъде регистрирана. Има различни стъпки.

Времевият график е съставен от „срока за проверка", „срока за възражения" и след това регистрация. Срокът за проверка започва да тече с получаването на заявката и приключва с нейното публикуване. Срокът за възражения започва да тече с публикуването на заявката и приключва с изтичането на срока за възражения. Регистрацията се извършва след края на този срок. След това регистрираната марка се публикува.

Срок за проверка

Срок за възражения

Регистрация

 • Получаване на заявката

 • Публикуване на заявката

 • Край на срока за възражения

 • Публикуване на регистрираната марка

 

Какво се случва за срока на проверка

Следното описание на работния процес ще Ви даде обща представа за действията, които EUIPO предприема през срока за проверка. Тези действия се осъществяват почти едновременно. Можете да проследите напредъка на обработката на Вашата заявка чрез eSearch или чрез Вашата User Area.

Текстът по-долу се отнася за заявки, подадени директно до EUIPO. Научете за процедурата по регистрация на международни заявки, посочващи ЕС.

Времевият график включва следните стъпки: „дата на подаване на заявка", „класификация", „формалности", „абсолютни основания", „превод" и „търсене". С кликване върху всяка от тези стъпки ще получите допълнителна информация. След като всички стъпки бъдат изпълнени, марката се публикува.

Срок за възражения

 
 

Ако открием грешка или трябва да Ви съобщим за възражение, ще изпратим официално съобщение във Вашата User Area, посочващо какво сме открили. След това разполагате с два месеца, за да отстраните всички пропуски и да ни отговорите. Можете да поискате първоначално удължаване с два месеца на срока за изготвяне на отговор. Първото удължаване обикновено се предоставя автоматично, но искането за второ удължаване трябва да бъде обосновано.

При някои процедури нашите проверители се свързват по телефона със заявителите (или техните представители) за отстраняване на дребни възражения.

Ако преценим, че Вашият отговор не успява изцяло да отстрани забелязаните нередности, или ако не отговорите, ще издадем окончателно решение за частичен или цялостен отказ на заявката или на претенцията, предявена със заявката (например претенция за приоритет). От друга страна е възможно да изменим някои от данните във Вашата заявка, ако това е уместно (например премахване на описанието или добавяне на претенция за цвят). Не забравяйте, че ако не сте доволни от резултата или смятате, че е допусната грешка, имате право да обжалвате.

Ако заявката Ви е отказана, все още можете да преобразувате (Мост за ИС) Вашата заявка за марка на ЕС в национални регистрации, при условие че няма конфликт.

Ако няма повдигнати възражения, публикуваме Вашата марка на 23 официални езика на ЕС. Това означава, че оповестяваме публично факта, че сте подали заявка за тази конкретна марка за посочените стоки и/или услуги.

Какво се случва през срока за възражения

Трети страни, които считат, че Вашата марка не следва да бъде регистрирана, разполагат с тримесечен срок от датата на публикуване, за да възразят.

Обикновено мотивите за подаване на възражение са два:

Третата страна има по-ранно право (или права) и счита, че при регистрация ще възникне конфликт между това право и Вашето право.

За да възпрепятства регистрирането на марката Ви, третата страна трябва да възрази чрез попълване на формуляр и да плати такса от 320 EUR. Ако бъде подадено възражение, Вашата марка става предмет на — и трябва да победи в — производство по възражение. Възражение може да бъде подадено в срок от три месеца от публикуването на марката.
 

Производство по възражение:

За една от всеки пет заявки за марки на ЕС постъпват възражения от притежатели на марки, които вече са на пазара. Взимаме решенията по тези спорове, след като и двете страни, заявителят и възразяващият, са представили доказателства и аргументи. Заявителят може да сведе до минимум риска от възражения, като извърши търсене за потенциални конфликти, преди да подаде заявката.
 

Следната схема ще Ви даде обща представа за отделните стъпки в производството по възражение:

Времевият график започва с публикуването на заявката и приключва с публикуването на регистрираната марка, като включва следните стъпки: „подаване на възражение", „проверка за допустимост", „период за помиряване", „състезателна фаза на производството" и „край на производството". С кликване върху всяка от тези стъпки ще получите допълнителна информация.

Период за помиряване

Срок за проверка

Регистрация


 

Всички решения по възражения се публикуват онлайн и всички неблагоприятно засегнати страни имат право на обжалване.

Когато възражението е било успешно, все още можете да преобразувате (Мост за ИС) Вашата заявка за марка на ЕС в национални регистрации, при условие че няма конфликт.

Третата страна счита, че Вашата марка не е следвало да бъде приета.

Тя може да се позове на каквито „абсолютни основания" сметне за необходимо. Абсолютните основания са изисквания, на които Вашата марка трябва да отговаря, например да е отличителна, неописателна по отношение на областта на стопанска дейност, в която работите, и ясно представена. За да възрази срещу регистрацията на Вашата марка, третата страна следва да изпрати съответно съобщение до Службата с обяснение защо според нея марката не следва да бъде регистрирана. Наричаме ги „бележки на трета страна" и са безплатни. Такива бележки следва да се подават обаче, само когато са налице сериозни основания за оспорване на марката.

След получаването на бележките Службата издава потвърждение на лицето, което ги е подало („подателят на бележките"), и бележките се съобщават на заявителя. След този етап подателят на бележките не получава допълнителни съобщения от EUIPO. По-специално подателят на бележките няма да бъде уведомен за изхода от повторната проверка на заявката. Въпреки това подателите на бележки, които желаят да се осведомят за последващото развитие на съответната заявка за марка на ЕС, имат достъп до информация за нейния статус чрез eSearch.

Доказателство за регистрация

Ако няма подадено възражение или бележки от трети страни, Вашата марка се регистрира и регистрацията се публикува. Това се прави с цел други притежатели на марки и потребителите като цяло да бъдат уведомени, че тази конкретна марка е Ваша.

Публикуването на регистрацията е безплатно и се издава сертификат за регистрация.

Можете да изтеглите сертификата два дни след публикуването. Не се издава копие на сертификата за регистрация на хартиен носител. Възможно е обаче да поискате да Ви се издадат заверени или незаверени копия от сертификата за регистрация. Това може да е необходимо, ако желаете да претендирате за приоритет на Вашата марка на ЕС. Някои юрисдикции признават позоваване на нашата база данни (eSearch), а други изискват по-официален документ, който можете да получите, като подадете искане за проверка на досие.

Как да обжалвате решение на Службата

Страните, които са неблагоприятно засегнати от окончателното решение, могат да подадат жалба. Инструментът eAppeal предлага формуляр за подаване на жалба по електронен път. Подаването на жалба вече е по-бързо и по-лесно от всякога. Достъп до eAppeal можете да получите чрез User Area в раздела „Онлайн услуги“, чрез раздела Формуляри, както и чрез „Действия и съобщения“, след като намерите досието в eSearch Plus.

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация