Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Такси, дължими директно на EUIPO

Списък на таксите, дължими директно на EUIPO
Код на таксата Описание на таксата Сума
D-001 Такса за регистрация (член 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 230 EUR
Допълнителна такса за регистрация на всеки допълнителен дизайн, включен в множествена заявка (член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-002 Такса за всеки дизайн от втория до 10-ия 115 EUR
D-003 Такса за 11-ия и всеки следващ дизайн 50 EUR
  Отделна такса за посочване в международна регистрация (член 106в от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 7, параграф 2 от Женевския акт — (на дизайн) Информация 62 EUR
D-011 Такса за публикуване (член 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 120 EUR
Допълнителна такса за публикуване на всеки допълнителен дизайн, включен в множествена заявка (член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-012 Такса за всеки дизайн от втория до 10-ия 60 EUR
D-013 Такса за 11-ия и всеки следващ дизайн 30 EUR
D-021 Такса за отлагане на публикуването (член 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 40 EUR
Допълнителна такса за отлагане на всеки допълнителен дизайн, включен в множествена заявка, при отлагане на публикуването (член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-022 Такса за всеки дизайн от втория до 10-ия 20 EUR
D-023 Такса за 11-ия и всеки следващ дизайн 10 EUR
D-004 Такса за забавено плащане на такса за регистрация (член 107, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 60 EUR
D-014 Такса за забавено плащане на такса за публикуване (член 107, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 10, параграф 3 и член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 30 EUR
D-024 Такса за забавено плащане на такса за отлагане на публикуването (член 107, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 10 EUR
D-030 Такса за забавено плащане на допълнителни такси за множествени заявки, както са посочени в точки 2, 4 и 6 от приложението (член 107, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 10, параграф 3 и член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 25 %
от допълнителните такси
Такса за подновяване (член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) на дизайн, независимо дали е част от множествена регистрация:
D-041 Такса за първи период на подновяване 90 EUR
D-042 Такса за втори период на подновяване 120 EUR
D-043 Такса за трети период на подновяване 150 EUR
D-044 Такса за четвърти период на подновяване 180 EUR
D-045 Такса за забавено плащане на таксата за подновяване или за закъсняло подаване на искане за подновяване (член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 22, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 25 %
от допълнителните такси
Отделна такса за подновяване при международна регистрация (член 13, параграф 1 и член 106в от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2245/2002), за дизайн: Информация
  Такса за първи период на подновяване — (за дизайн) 31 EUR
  Такса за втори период на подновяване — (за дизайн) 31 EUR
  Такса за трети период на подновяване — (за дизайн) 31 EUR
  Такса за четвърти период на подновяване — (за дизайн) 31 EUR
D-050 Такса за подаване на искане за обявяване на недействителност (член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 350 EUR
D-052 Такса за обжалване (член 57 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 800 EUR
D-054 Такса за restitutio in integrum (член 67, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002) 200 EUR
D-060 Такса за вписване на прехвърлянето на заявка за дизайн на Общността (член 34, параграф 2 и член 107, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 23, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 200 EUR
за дизайн Информация
D-061 Такса за регистрация на прехвърляне на регистриран дизайн на Общността (член 107, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 200 EUR
за дизайн Информация
D-062 Такса за регистриране на лицензия или друго право във връзка с регистриран дизайн на Общността (член 107, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 23, параграф 3 и член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) или заявка за регистриране на дизайн на Общността (член 34, параграф 2 и член 107, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 23, параграф 3, член 24, параграф 1 и член 24, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
а) предоставяне на лицензия
б) прехвърляне на лицензия
в) учредяване на вещно право
г) прехвърляне на вещно право
д) принудително изпълнение
200 EUR
за дизайн Информация
D-063 Такса за заличаване на регистрацията на лицензия или друго право (член 107, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 200 EUR
за дизайн Информация
Такса за издаване на копие от заявката за регистриран дизайн на Общността (член 107, параграф 2, буква н) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 74, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2245/2002), копие от сертификата за регистрация (член 107, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) или извлечение от регистъра (член 107, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 69, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-070 Несертифицирано копие или извлечение 10 EUR
D-071 Сертифицирано копие или извлечение 30 EUR
D-072 Такса за проверка на досиета (член 107, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 30 EUR
Такса за издаване на копия на документи от досието (член 107, параграф 2, буква к) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 74, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-073 Несертифицирано копие 10 EUR
D-074 Сертифицирано копие 30 EUR
  Допълнително за всяка страница над 10 1 EUR
D-075 Такса за съобщаване на информация от досие (член 107, параграф 2, буква л) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 75 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 10 EUR
  Допълнително за всяка страница над 10 1 EUR
D-080 Такса за преразглеждане на сумата за процедурни разноски, подлежаща на възстановяване (член 107, параграф 2, буква м) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 79, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 100 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.