Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Грижете се за правата си

„Регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на промишления дизайн, без негово съгласие."

Член 19 от Регламента относно промишления дизайн на Общността

 
 

Прилагането на правата върху вашия дизайн е също толкова важно, колкото регистрирането му.

Вие носите отговорността за упражняването на правата върху регистрирания от вас дизайн на Общността. За да го изпълните ефективно, трябва да сте бдителни. Регистрираният дизайн на Общността служи като предупреждение за конкурентите ви, че имате права, но ако някой използва дизайна ви или сходен на него без разрешение, от вас зависи да предприемете действия, за да спрете нарушителите.

 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) отговаря за регистрирането на марки на ЕС и дизайни на Общността.

EUIPO не е правоприлагаща агенция и поради това не можем да ви предоставим правна консултация относно упражняването на правата върху марки или дизайни.

 

Регистрите

Уверете се, че никой не предприема опити да защити идентичен или сходен дизайн.

Проверете в регистрите на дизайни дали съществуват дизайни, които са идентични или сходни на вашия.

Предлагаме инструмент за търсене на регистрации на дизайни. Регистрираните потребители могат да изберат настройка за автоматични предупреждения и да получават уведомление, когато в EUIPO постъпват заявки за потенциално конфликтни РДО.

DesignView е търсачка, която може да търси РДО и национални заявки и регистрации в държавите — членки на ЕС.

Ако нямате възможност сами да извършвате тези търсения, има юристи, които предлагат професионални услуги за наблюдение на интелектуалната собственост.

Ако откриете, че ваш конкурент е регистрирал дизайн, който е сходен или идентичен на вашия, можете да наложите спазване на вашето по-ранно право и да поискате обявяването за недействителна на по-късната регистрация на дизайн.

От вас зависи да предприемете действия.

Пазарът

Уверете се, че никой не използва вашия дизайн на пазара.

Наблюдавайте пазара, като проверявате пресата, търговските публикации и интернет за дружества, които използват вашия дизайн без разрешение.

Не забравяйте, че незаконното използване на вашия дизайн може да бъде свързано както с физическите стоки, така и с рекламни медии, включително уебсайтове за насърчаване на продажбите.

Обмислете подаването на заявление за митнически надзор до националните митнически органи във вашата страна. При установяване на продукти, които са в потенциално нарушение, митническите служители могат да направят справка в базите данни, в които са централизирани всички заявки и които им дават възможност да идентифицират потенциални нарушения и да изземат фалшифицираните стоки.

Можете също да въведете информация за вашите продукти и брандове в IP Enforcement Portal. Тя е създадена в помощ на правоприлагащите органи при разпознаването на фалшифицирани стоки. Ползването ѝ е безплатно, като можете да въвеждате информация за опаковката, етикетите или данни за контакт. Правоприлагащите органи ще използват въведената информация за разграничаване на фалшифицираните от автентичните стоки.

В EUIPO

Подайте искане за обявяване за недействителни на сходни регистрирани дизайни.

 

В съда и на пазара

Предприемете действия срещу нарушителя

Съветваме ви да се свържете с юрист, преди да предприемете действия в спора.

 

Уведомете предполагаемия нарушител — писма за преустановяване на нарушението

След установяване на нарушение обмислете изпращането на писмо за преустановяване на нарушението, с което да уведомите вашия конкурент за конфликта. По този начин той ще бъде официално уведомен за правата ви, както и че срещу него може да бъдат предприети допълнителни действия, ако продължи да ги нарушава.

 

Преговори

В някои случаи може да успеете да постигнете споразумение чрез посредничество и арбитраж. Тези услуги са подходящи за уреждане на спорове между законни стопански оператори, при които и двете страни търсят икономически изгодни и практични решения.

 

Гражданскоправни мерки

Ако опитите ви да предупредите или да преговаряте с предполагаемия нарушител завършат с неуспех, има други правни мерки за борба с нарушенията, напр. предварителни съдебни разпореждания и предохранително конфискуване с цел предотвратяване на незаконното използване на вашия дизайн. Във всички случаи трябва да се предприемат правоприлагащи действия съгласно гражданското право на национално равнище в съответните европейски юрисдикции. Едно от предимствата на РДО е, че един съд е компетентен да разпореди такава мярка във всички държави членки.

 

Наказателноправни мерки

Наказателноправните мерки са приложими, когато са налице дейности по фалшифициране и пиратство. В такива случаи трябва да се свържете с националните органи за правоприлагане и наказателно преследване в съответната европейска юрисдикция.

Имайте предвид, че правилата за наказателно правоприлагане във връзка с интелектуалната собственост не са хармонизирани в ЕС. Правоприлагащите действия съгласно наказателното право се прилагат на национално равнище по силата на съответното национално законодателство. В резултат от това възможностите за наказателно правоприлагане на европейско равнище се различават значително и невинаги е възможно мерките за наказателно правоприлагане да бъдат приложени еднакво във всяка страна.

Ако се налага да докажете съществуването на вашия РДО в съдебно производство, можете да получите сертифицирано или несертифицирано копие от регистрацията чрез вашия user area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.