Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Препоръки относно плащанията

За да можем бързо да обработваме плащания и да ускорим процедурата по регистрация, молим всички потребители да вземат под внимание изложените по-долу съвети относно банковите преводи.

Имайте предвид, че нашата банка приема само ограничен брой знаци в полетата „Подател" и „Описание". Поради това ви молим да следвате указанията по-долу.


Полета „Описание"

Попълнете, както следва:

 • Използвайте кодовете от таблиците по-долу
  Напр. EUTM вместо ТАКСА ЗА ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 • Махнете нулите в началото на номерата и не използвайте интервали и тирета при изписване на телефони или факс, тъй като те заемат ненужно място

 • Ако плащането е за повече от една марка или дизайн, посочете само първата и последната, а след това ни изпратете факс с всички данни за съответните марки или дизайни
  Напр. EUTM-3558961-3558969


Примери

Примери за описване на плащане на такси
Вид плащане Пример за описване на плащането
Такса за заявка (EUTM = марка на Европейския съюз) чрез електронно подаване EUTM-5104422 наименование на марката E-00031516-S REF. JSE06
Такса за заявка (RCD = регистриран дизайн на Общността) чрез електронно подаване RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Възражение EUTM-4325047 OPP наименование на марката
Международна регистрация EUTM-4325047 INT
Подновяване (марка на ЕС) EUTM-509936 RENEW
Плащане по разплащателна сметка № 1361 ACC-1361
Сертифицирани копия EUTM-1820061 COPIES
Прехвърляне на множество дизайни (първи 1420061 и последен 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Официални кодове (по степен на важност)

Списък на официалните кодове
Код Описание Пример
ACC Плащане по разплащателна сметка ACC-1361
OWN, REP Идентификационен номер на притежателя, идентификационен номер на представителя (ако е известен) REP-10711
EUTM, RCD Номер на марката или дизайна EUTM-5104422
RCD-1698
  Наименование на марката или дизайна наименование на марката
REF Номер на заявителя за вътрешна справка REF JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Код на действието: възражение, вписване, подновяване, проверка, международна регистрация, прехвърляне, обявяване на недействителност, преобразуване, сертифицирани копия, обжалване OPP
INT
INV
APP
FAX Факс FAX(49)07511245574


Поле „подател"

Попълнете, както следва:

 • Използвайте име, което може да бъде идентифицирано като платец, заявител (притежател или представител), възразяващ или подател

 • За име на платеца използвайте само името, без съкращения като: ДИПЛ. ИНЖ. ПО ФИЗ., ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

 • Използвайте същия формат при бъдещи плащания

 • Примери за адрес
  Име на платеца
  MARY MOCHAN
  Адрес на платеца
  7 LOCH LONG
  Град и пощенски код на платеца
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.