Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Процедура по регистрация

Подали сте заявка за дизайн. Какво следва? Необходимо ли е да правите нещо?

След като в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се получи заявката ви, тя ще бъде проверена от нашите експерти. Ако сте подали заявка за дизайн онлайн, процедурата за регистрация ще бъде опростена. Повечето заявки, подадени онлайн, се регистрират в рамките на няколко дни.

Текстът по-долу се отнася за заявки, подадени директно в EUIPO. Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) извършва повечето проверки на формалностите за международни регистрации с посочване на ЕС, подадени в WIPO.


Критерии за проверка

Формални изисквания

Всички заявления се подлагат на проверка на формалностите. Когато проверителят открие проблем, за него се съобщава на вас или на вашия представител (ако е определен такъв), за да бъде отстранен. Обикновено разполагате с два месеца, за да отговорите на възражението на проверителя (или на писмото с искане за допълнителна информация, както го наричаме). Ако този срок не е достатъчен, може да поискате удължаване. По принцип EUIPO удовлетворява автоматично първото искане за удължаване. За да получите второ удължаване обаче, ще трябва да представите достатъчна и подходяща обосновка.


Ето някои примери за възможни проблеми:

Решение

Представянето, което сте предоставили, не е подходящо за възпроизвеждане, т.е. от него не става ясно за какво се иска закрила. Решение Скриване

От вас се иска да изпратите (по пощата) ясно представяне на дизайна, за който искате закрила. Датата, на която представянето бъде получено от EUIPO, се приема за датата на заявяване.

Изгледите, които сте предоставили, не съвпадат. Решение Скриване

От вас се иска:

  • да премахнете несъвпадащия изглед(и) от вашата заявка или
  • да преобразувате заявката си в множествена заявка за различни дизайни и да заплатите съответните такси.
Вие сте дружество без място на стопанска дейност или реално и действащо предприятие в Европейския съюз или лице, чийто постоянен адрес е извън Европейския съюз, и нямате определен представител. Решение Скриване

От вас се иска да определите представител.

Таксите, които сте платили, не покриват всички дизайни, за които сте подали заявка. Решение Скриване

От вас се иска да доплатите останалата сума или да премахнете някои от вашите дизайни.

Не сте посочили продукт или посоченият продукт е неправилен. Решение Скриване

От вас се иска да посочите продукта или да определите характера и целта на продуктите, за да се способства за правилната класификация. Настоятелно ви препоръчваме да използвате инструмента за класификация Eurolocarno.


Ако отговорът ви не разреши проблема, проверителят ще откаже вашата заявка за регистриране на дизайн изцяло или за някои от дизайните в случай на множествена заявка. Проверителят ще издаде решение, което може да бъде обжалвано, ако не сте съгласни с него.

Какво проверяваме

Проверката по същество на EUIPO се ограничава до два въпроса:

  1. Вашият дизайн представлява ли дизайн?
    Вашият дизайн представлява ли представяне на вида на цялостен продукт или на част от него? Проверителят ще издаде уведомление, ако счете, че това не е така. Така например за дизайн, представящ живо растение, ще бъде изпратено такова уведомление.
  2. Съдържа ли дизайнът елемент, който противоречи на обществения ред или добрите нрави?
    Схващанията за обществен ред и добри нрави може да се различават в отделните държави. Като се има предвид единният характер на РДО обаче, достатъчно е да се сметне, че един дизайн е в противоречие с обществения ред в поне една част на Европейския съюз, за да бъде издаден отказ за този дизайн.

Ако проверителят счете, че дизайнът нарушава което и да е от тези две правила, ще ви изпрати писмо с искане за допълнителна информация, чрез което ви се дава възможност да оттеглите или да промените представянето на дизайна. Може също така да представите становища. Ако решите да предоставите изменена версия на представянето на дизайна, представянето ще бъде допустимо, при условие че е запазена „идентичността на дизайна". По разбираеми причини не може да предоставите напълно различен дизайн. Допустимо е единствено да премахнете или да се откажете от незначителни елементи, т.е. онези, които вероятно няма да бъдат забелязани от информирания потребител.

Ако изобщо не отговорите или ако не разрешите проблема, посочен от проверителя, той ще ви изпрати уведомление, че за дизайна е издаден отказ. Това решение също може да се обжалва.

Изключване от обхвата на проверката

Службата няма да проверява по своя инициатива дали дизайнът е нов, нито дали е оригинален. Трети страни може да поискат дизайнът да бъде обявен за недействителен. Процедурата по обявяване на недействителност може да бъде започната срещу дизайн само след като той вече e регистриран, но не и докато процедурата за регистрация е в ход.

Доказателство за регистрация

Ако не бъде открит проблем или ако разрешите всички възникнали проблеми, вашият дизайн ще бъде регистриран. Освен това той ще бъде публикуван в Бюлетина за дизайните на Общността. Ако сте поискали отлагане на публикацията на вашия дизайн, ще бъдат публикувани само номерът на дизайна, датата на заявяване, датите на регистрация и имената на заявителя и на представителя. Представянето на самия дизайн няма да бъде публикувано.

Сертификат за регистрация се издава онлайн след пълното публикуване на регистрирания дизайн на Общността. Можете да изтеглите сертификата в деня след публикуването. Не се издава копие на сертификата за регистрация на хартиен носител. Може обаче да бъдат поискани несертифицирани или сертифицирани копия на регистрацията.

Как да оспорите решение на Службата

Неблагоприятно засегнатите от окончателното решение страни може да подадат жалба. Ако желаете да подадете жалба, може да използвате нашия хартиен формуляр. При нужда може също да направите справка в обяснителните бележки. Това може да сторите и онлайн чрез Раздела за потребители.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.