Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 

Проверете за наличие

Дизайните действат на принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен". Ако някой вече е регистрирал или разгласил вашия дизайн или сходен на него, той не е достъпен за регистрация. Можете да си спестите време и средства, като преди подаването на заявката проверите за наличието на дизайни, които може да са в противоречие с вашия.

Проверката е безплатна, а получената информация е от съществено значение за вашата заявка. Ако някой вече притежава дизайн, може да реши да подаде възражение срещу вашия.

Важно е да не ограничавате търсенето само до регистрирани дизайни. Всички разгласени дизайни (независимо дали са нерегистрирани или регистрирани, но с изтекли права) също са потенциални заплахи за вашия дизайн.


Регистрирани дизайни

Може да направите проверка за регистрирани дизайни чрез търсене в две различни бази данни:

Отидете на eSearch plus, база данни на EUIPO

eSearch plus осигурява достъп до базата данни на EUIPO за регистрирани дизайни на Общността. Тя може да ви помогне да установите дали някой е регистрирал подобен дизайн в EUIPO.

Отидете на Designview, база данни на Европейската мрежа за марки и дизайни

В Designview може да откриете базата данни за дизайни на EUIPO, както и базите данни на други национални регистри. Дизайн, за който е подадена заявка или който е регистриран на национално равнище преди вашия, може да застраши заявката ви.


Нерегистрирани дизайни

Проведете търсене в кръговете, специализиращи във вашия сектор. Направете справка в съществуващата литература, посетете търговски панаири, потърсете в интернет и т.н.

Като експерт в своята област вие знаете какви са актуалните тенденции при дизайните и как да се възползвате от това знание. Не ограничавайте търсенето си само до територията на ЕС — под внимание трябва да се вземе всеки дизайн, общодостъпен където и да е в света и във всеки един момент, ако има основания да се смята, че в обичайния ход на търговската дейност е станал достояние на средите, специализиращи в съответния сектор и извършващи дейност на територията на Европейския съюз.

Методи за търсене

Има два основни фактора, които следва да вземете предвид при анализирането на резултатите от търсенето: времевия момент и дизайна. Проверката на тези параметри не елиминира рисковете, но ги ограничава до минимум.

Приоритет

Правата върху нерегистрираните дизайни влизат в сила, когато дизайнът стане достъпен за обществеността: това се нарича „разгласяване".

Закрилата на регистрирания дизайн започва от момента на предоставянето на дата на заявяване.

Когато се установява кой е пръв обаче, се взема предвид не само датата на заявяването на дизайна на потенциалния конкурент. Ако има дата на приоритет, тя също трябва да се вземе под внимание.

Какво представлява правото на приоритет?

Всеки, който е подал заявка за дизайн в някоя от държавите страни по Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост или по Споразумението за създаване на Световната търговска организация, има право да се позове на правото на приоритет, като използва тази заявка за дизайн като основание за заявка за РДО.

За да се възползвате от това право на приоритет, вашата заявка за РДО трябва да бъде подадена в срок от шест месеца от датата на подаване на по-ранната заявка за дизайн. Ако вашата претенция за приоритет бъде приета, след регистрацията вашият дизайн ще има приоритет пред други заявки, подадени през същия шестмесечен период.

Имате възможност да предявите приоритет при попълването на формуляра за заявка за РДО. Датата на подаване на първата заявка ще бъде ръководният фактор при определянето на това, кой е подал заявката пръв.

 


Срок на приоритет за дизайни

Двата списъка, представени по-долу, са взаимозависими. Първият елемент от първия списък е свързан с първия елемент от втория списък и така нататък.

 • 1.7.2015 г.
  Дата на заявяване в САЩ

 • 1.10.2015 г.
  Дата на заявяване в EUIPO

 • 1.11.2015 г.
  Дата на заявяване в EUIPO


В този примерен случай притежателят на дизайн Б може да поиска обявяването на дизайн А за недействителен дори ако от хронологична точка дизайн А е подаден в ЕС по-рано.

Сравнете вашия дизайн с останалите

Когато сравнявате външния вид на по-ранен дизайн с този на вашия, това сравнение трябва да е в глобален мащаб. Ако всеки отделен елемент, представляващ част от вашия дизайн, може да бъде открит в по-ранен дизайн, двата дизайна ще се счетат за идентични и следователно вашият дизайн няма да е нов.

Сравнението се усложнява в случаите, когато има редица разлики между двата дизайна, но като цяло те все пак изглеждат много сходни. Трябва да си зададете следния въпрос:

„Ще създаде ли моят дизайн различно общо впечатление у информирания потребител в сравнение с дизайна, който вече съществува?"

Тези две концепции се нуждаят от малко разяснение

 • Информиран потребител: мислете за „информирания потребител" като за човек, който има известни познания за дизайните в съответния сектор, но който не е непременно дизайнер, технически експерт, производител или продавач
 • Общо впечатление: когато сравнявате дизайните, опитайте се да не обръщате прекалено голямо внимание на особености, които не са толкова очевидни или видими при употребата на продукта, или на стандартните особености на вида на съответния продукт. Вместо това насочете вниманието си към особености, които са условни или се открояват от нормата

Как да използвате резултатите от проверката?

Ако откриете дизайн (регистриран или нерегистриран), който създава същото общо впечатление като вашия, имате няколко възможности

 • Преговори: свържете се с притежателя на по-ранния дизайн с цел постигане на споразумение (все пак на пазара съществуват съвместно много идентични или сходни дизайни)
 • Рискова регистрация: продължете с подаването на заявката с риск да последваискане за обявяване на недействителност. Решението дали да се възрази за регистрация на РДО зависи от много фактори. Съществуването на по-ранен (не)регистриран дизайн не е пречка да подадете заявка, но означава, че рискувате да нарушите нечии права и че има възможност да бъдат предприети съдебни действия срещу вас.
 • Оспорване: оспорете по-ранния дизайн
 • Отказ: откажете се от процедурата, тъй като рискът от конфликт е прекалено голям

Преди да изберете някоя от посочените възможности за действие, препоръчително е да потърсите професионален съвет.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.