Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Портал за прозрачност

EUIPO е изцяло ангажирана с принципа за прозрачност и достъпност по смисъла на член 15, параграф 3 от ДФЕС. Той представлява онлайн точка за достъп до всички документи от Регистъра. Порталът цели да направи търсенето и откриването на документи по-лесно от всякога, а когато бъдат публикувани нови документи, те ще бъдат предоставени за достъп тук. Документите са подредени в пет категории: финансови; във връзка с околната среда; във връзка с персонала; във връзка с организацията; и във връзка с професионалните мрежи, и могат да се отворят от лентата с менюта вдясно или от плъзгащото се меню по-долу:

По-долу можете да намерите основните документи или връзки към основните групи документи и информация в публичния регистър. Те са представени тук с цел бърз достъп.

Стратегически план до 2025 г.

 

Стратегическият план е пътната карта на EUIPO, в която се определя стратегическата визия на EUIPO до 2025 г. Стратегическият план се основава на съвети и мнения от широк кръг източници — служители, потребители и служби за ИС от Европейския съюз и извън него. Одобрен е от Управителния съвет на EUIPO.

 


PDF Подробности >>

Работна програма

 

Всяка година Службата изготвя Работна програма, която се одобрява от Управителния съвет, чиито членове са представители на държавите — членки на ЕС, на Европейска комисия и на Европейския парламент. Работната програма обхваща всички планирани дейности за предстоящата година. Тя се изпълнява след одобрение на Управителния съвет.


PDF Подробности >>

Бюджет на EUIPO 2023 г.

 

Бюджетът на EUIPO за следващата година се изготвя и представя за одобрение пред бюджетния комитет на Службата. Изпълнението му може да започне единствено след като бъде одобрен от бюджетния комитет, чиито членове са представители на държавите — членки на ЕС, на Европейска комисия и на Европейския парламент.
 


PDF Подробности >>

Индекс на EUIPO на съдържанието по ГИО

 

Индексът на съдържанието по Глобалната инициатива за отчитане (ГИО) обобщава цикъла на отчитане на EUIPO и се публикува като приложение към Годишния доклад през първата половина на всяка година. Като публична организация EUIPO засвидетелства ангажимента си за устойчивост, като предоставя услуги и прилага политиките и стратегиите, определени в стратегическия ѝ план до 2020 г.


PDF

Документ Изтегляне
Strategic Plan 2025 PDF Подробности >>
Организационна структура на Службата PDF Подробности >>
Управителен съвет Подробности >>
Специализиран доклад за марките на EUIPO: Напредък 2010—2017 г. PDF
Специализиран доклад за дизайните на EUIPO: Напредък 2010—2019 г. PDF
Учредителен акт PDF

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.