Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Портал за прозрачност — Финанси

EUIPO се самофинансира изцяло. За всички нейни операции се плащат регистрационни такси, което означава, че нито Службата, нито работните ѝ места упражняват допълнителна финансова тежест върху ЕС или данъкоплатците. Официалните финансови доклади на EUIPO включват бюджет, годишни отчети, доклад относно бюджетното и финансовото управление и доклада от Европейската сметна палата, както и документи, свързани с дейността на бюджетния комитет на EUIPO.

Бюджет на EUIPO 2022 г.

 

Бюджетът на EUIPO за следващата година се изготвя и представя за одобрение пред бюджетния комитет на Службата. Изпълнението му може да започне единствено след като бъде одобрен от бюджетния комитет, чиито членове са представители на държавите — членки на ЕС, на Европейска комисия и на Европейския парламент.
 


PDF Подробности >>

Годишни отчети 2021 г.

 

Годишните отчети на EUIPO включват финансовите отчети на Службата (счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи) и доклади за изпълнението на бюджета на EUIPO. Годишните отчети трябва да отговарят на съответните правила, да бъдат точни и подробни, както и да дават вярна и точна представа. Те се изготвят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи.


PDFПодробности >>

Доклади на Европейската
сметна палата

 

Европейската сметна палата е институция на ЕС, която отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС Палатата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза. Нейната роля е да проверява дали средствата на ЕС се отчитат правилно, дали се събират и изразходват в съответствие с приложимите правила и разпоредби и дали е постигнато добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи. Всяка година Палатата излиза с доклад за EUIPO, който се публикува на уебсайта на Службата.
 


PDFОще информация >>

Регламент № BC-1-19
на бюджетния комитет

Регламент на бюджетния комитет на EUIPO, определящ финансовите разпоредби, които са приложими за Службата

Документът определя финансовите разпоредби, приложими за Службата. Наред с други неща, той представя графика за финансовото отчитане и бюджетно управление на Службата, както и бюджетните принципи, обществените поръчки и външния одит.


PDF

Повече информация за „Счетоводство и финанси“   Подробности >>
Бюджетен комитет на Службата   Подробности >>

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Can’t find what you are looking for? Request here
Последна актуализация на страницата 27-06-2022
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация