Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Нерегистриран дизайн на Общността

 

„Оповестяване“ означава да се предостави на обществеността достъп до дизайна по такъв начин, че заинтересованите среди, действащи на територията на Европейския съюз (ЕС), при обичайни обстоятелства да бъдат информирани за дизайна. Датата и начинът на оповестяване са от значение: чрез тях се създава право на нерегистриран дизайн на Общността, но те могат, от друга страна, да унищожат новостта на регистриран дизайн, ако последният не бъде заявен в срок до 12 месеца, считано от датата на оповестяване. Оповестяването трябва да стане на територията на ЕС, за да се създаде право на нерегистриран дизайн на Общността.


Оповестяване може да се докаже например чрез печатно издание, което съдържа дата, масова реклама, публикуване в бюлетин на национално ведомство за интелектуална собственост, участие на международно изложение или датирани писма до всички търговски асоциации в даден индустриален сектор.


Оповестяването не се взема под внимание, ако след него дизайнът не е станал известен „в редовната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Европейския съюз“.

Следователно дизайнът трябва да бъде известен поне на заинтересованите среди от съответния сектор в рамките на Европейския съюз, а датата на оповестяване трябва да бъде установена със сигурност.

За повече информация направете справка в Насоки за проверка на искания за заличаване на дизайни.


Датата на първото оповестяване е особено важна с оглед да се избегне необходимостта от търсене на такова доказателство по-късно или в случай на съдебно производство. Следователно всяко доказателство, че оповестяването е направено пред целевата група — и е достигнало успешно до нея — следва да бъде целесъобразно и сигурно съхранявано.


Оповестяването трябва да даде на заинтересованите среди в Европейския съюз възможност да научат за дизайна. Оповестяването в една държава членка може да бъде достатъчно, ако е извършено по такъв начин, че дизайнът да стане известен на заинтересованите среди от този сектор в рамките на Европейския съюз. Това е достатъчно за установяване на право на нерегистриран дизайн на Общността. Оповестяването на международни изложения на територията на Европейския съюз например, където присъстват всички заинтересовани среди от всички държави, следва да улесни установяването на това право.

Повече информация относно спорове.


Закрилата за нерегистрирани промишлени дизайни на Общността е влязла в действие на 6 март 2002 г. Промишлените дизайни, оповестени за първи път на тази дата или след нея, са защитени. Няма закрила за дизайните, оповестени преди тази дата.


Гражданството не може да бъде пречка за получаване на закрила на дизайн в Европа. Дизайнът, оповестен на територията на ЕС в съответствие с условията на закрила и оповестяване, е право, предоставено на лицето (юридическо или физическо), което го е оповестило, независимо от гражданството на това лице.

Повече информация относно спорове.


За да защити правото си или при предявяване на иск срещу фалшифициране, притежателят на нерегистриран дизайн на Общността трябва да е в състояние да предостави следните доказателства на трета страна в съдебно производство.
  1. Доказателство за датата и мястото на първото оповестяване на дизайна.
  2. Доказателство, че дизайнът е свързан с оповестения дизайн (с основните си характеристики, и по-специално с тези от тях, които са носители на „оригиналност“).
  3. Доказателство, че оповестяването е известно на заинтересованите среди в рамките на Европейския съюз. Не трябва да се подценяват трудностите при доказване на датата и обхвата на оповестяването. Това е присъщо за системата на НДО, която иначе е лесна форма за постигане на закрила.
  4. Доказателство, че предполагаемият фалшификатор действително е копирал защитения дизайн.
За допълнителна информация направете справка в Регламент (ЕО) №  6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността.


Исковете за нарушения не се разглеждат от EUIPO, а от съдилищата, произнасящи се по дизайните на Общността, които се определят от държавите членки. Ако някой копира вашия дизайн, трябва да заведете дело срещу лицето, което е нарушило вашето право, пред такъв съд.

Научете повече за регистрацията, за да избегнете тази ситуация.


Неуместно е да се говори за превръщане на едно право в друго. И двете могат да съществуват за един и същ дизайн.
Важно е обаче да се напомни, че регламентът предвижда „гратисен период“ от 1 година, който ви дава възможност да проверите пазара със закрилата на нерегистриран дизайн на Общността (НДО) и след това да го регистрирате като регистриран дизайн на Общността (РДО). Ползата от гратисния период е, че няма да се счита, че сте унищожили новостта на вашия дизайн през това време.
Ако обаче подадете заявка за регистриран дизайн на Общността (РДО) повече от 1 година след първото му оповестяване, по-късно вашият регистриран дизайн на Общността (РДО) може да бъде обявен за недействителен.
Следователно не е възможно да се възползвате от целите 3 години на закрила като нерегистриран дизайн на Общността (НДО) и след това да подадете заявка за регистриран дизайн на Общността (РДО), тъй като в този случай няма да бъде изпълнено изискването за новост.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в бележката относно защитата на личните данни.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.