Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз


Съдържанието на тази страница е достъпно само на English, Español, Deutsch, Français и Italiano.

Апелативни състави

„Ангажирани сме да работим за укрепване на ролята на апелативните състави като висококачествен, ефективен, последователен и модерен орган за решаване на спорове в областта на интелектуалната собственост.“
João Negrão, председател на апелативните състави

Апелативните състави отговарят за вземането на решения по жалби срещу решения на първа инстанция, взети от EUIPO, във връзка с марки на Европейския съюз и регистрирани дизайни на Общността. Решенията на апелативните състави на свой ред подлежат на обжалване пред Общия съд, чиито решения могат да бъдат обжалвани по правни въпроси пред Съда на Европейския съюз (ЕС). Апелативните състави са независими органи и не са обвързани с никакви инструкции при вземането на решения.

 

Регламент

Апелативните състави се уреждат от Делегирания регламент за марките на ЕС. Разпоредбите му се прилагат при административната обработка на жалби както съгласно Регламента за марките на ЕС, така и съгласно Регламента относно промишления дизайн на Общността.

 

Процедурен правилник

Процедурният правилник представлява изчерпателен набор от процедурни правила, приложими към всички производства по обжалване пред апелативните състави, както по отношение на марките на ЕС, така и по отношение на регистрираните дизайни на Общността.

 

Президиум

Президиумът отговаря за правилата и организацията на апелативните състави, включително за разпределението на членовете към отделните състави и определянето на правилата за разпределяне на дела към съставите. Президиумът е съставен от председателя на апелативните състави, който го председателства, както и от председателите на съставите и членовете, избрани за всяка календарна година от всички членове на съставите (с изключение на председателя и председателите на апелативните състави).

Тези въпроси се решават всяка година от президиума. Понастоящем апелативните състави имат четири състава, които се занимават само с дела във връзка с марки, и един — за дела във връзка с дизайни. В допълнение, големият състав може да разглежда дела във връзка с марки и дизайни.

Решения на президиума

 

Членове на апелативните състави

Председателят на апелативните състави се назначава от Съвета на Европейския съюз. Председателят има управленски и организационни правомощия и председателства президиума и големия състав. Председателите на апелативните състави също се назначават от Съвета на Европейския съюз. Те имат има управленски и организационни задачи в съответните състави и отговарят за назначаването на докладчик по всяко дело за обжалване. Членовете на апелативните състави се назначават от управителния съвет на Службата.

 

План за действие на апелативните състави за периода 2021—2026 г.

Предоставянето на висококачествени услуги в областта на марките и дизайните на предприятията, търсещи защита за резултатите от техните инвестиции в иновации, е от съществено значение за Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и тя се стреми към постигане на това. В това отношение, като осигуряват независими, ефективни и професионални средства за разрешаване на спорове, апелативните състави играят ключова роля в рамките на системата за ИС.

В този контекст планът за действие на апелативните състави за периода 2021—2026 г. представлява вътрешна пътна карта, определяща посоката, в която съставите ще поемат през следващите години, начините, по които те ще се справят с предстоящите предизвикателства, и преди всичко, с какво те ще допринесат за стратегическия план до 2025 г. В този смисъл планът има за цел да доразвие дейността на апелативните състави, като представи поредица от инициативи, които да бъдат стартирани през следващите пет години с оглед изпълнението на обновена визия за апелативните състави като висококачествен, ефективен, съгласуван и модерен орган за решаване на спорове в областта на интелектуалната собственост.

Планът за действие има за цел:

  • Гарантиране, че апелативните състави са в състояние да се справят с нарастващия брой все по-сложни апелативни дела и със своевременното постановяване на висококачествени решения в полза на потребителите.
  • Подобряване на качеството чрез разработване на по-последователна и съгласувана практика за вземане на решения, която да бъде допълнително приведена в съответствие със съдебната практика на ОС и Съда на ЕС, за да се осигури на потребителите по-висока степен на предвидимост и правна сигурност по отношение на цялостната работа на EUIPO.
  • Съсредоточаване върху своевременно постановяване на висококачествени решения, като същевременно е налице отчетност пред обществеността. В това отношение е налице допълнително предизвикателство, свързано с необходимостта от повишаване на прозрачността и гарантиране на отчетността във всички дейности на апелативните състави.
  • Принос за засилване и разширяване на използването на алтернативното разрешаване на спорове в EUIPO, за да се предложат на страните подходящи механизми и инструменти за намиране на експертни и бързи решения на техните конфликти на ранен етап като средство за подкрепа на предприятията, особено на МСП.
  • Сътрудничество с външни партньори, например апелативни органи на националните служби за ИС, европейски и национални съдилища и сдружения на потребители, за да се улесни непрекъснатият обмен на експертен опит и знания, както и по-нататъшното разширяване на общите практики в областта на марките и дизайните.

В контекста на тези цели планът за действие е структуриран около 5 направления и 19 взаимосвързани ключови инициативи за действия, които да се изпълняват в тясно сътрудничество с вътрешни и външни партньори.

 

 

 

Резултати от работата на апелативните състави

 

 

 

Публикации на апелативните състави

Годишен преглед на съдебната практика на Общия съд/Съда на ЕС* Показване Скриване
 
Годишен преглед на решенията на апелативните състави* Показване Скриване
 
Доклади на апелативните състави от проучвания на съдебната практика** Показване Скриване
 
Проучвания на апелативните състави*** Показване Скриване


* Резюметата и/или основните точки са предоставени само с информационна цел и не възпроизвеждат точната формулировка на решенията на съставите или на съда. Препратките в цитати на заглавия на дела са към базата данни на Службата eSearch Case Law, където потребителите имат лесен достъп до решения на състави и на съдилища, както и до евентуално налични преводи.

** Тези доклади са резултат от обсъжданията в рамките на кръговете за последователност и заседанието за обща последователност на апелативните състави и отразяват позицията към конкретната дата. Те представляват работни документи и не следва да се считат за обвързващи за апелативните състави. Запитвания или отзиви отправяйте на адрес BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***Проучванията изразяват мнението на изготвилите ги експерти. Тяхната цел е да предоставят информация и да улеснят разбирането на пазарната ситуация и правните и икономическите норми, както и практиките на държавите членки по конкретни въпроси. По никакъв начин не трябва да се разглеждат като становище на апелативните състави или да бъдат от задължителен характер за тях.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.