Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Основни въпроси

 

Съгласно определението в Регламента относно промишления дизайн на Общността, „промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, по-специално определен от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му.


За да получи закрила един дизайн на Общността, той трябва да е нов и с оригинални характеристики.
Има два вида дизайни на Общността:
  • нерегистриран дизайн на Общността и
  • регистриран дизайн на Общността.


Регистрираният дизайн на Общността е промишлен дизайн, регистриран по реда, установен в Регламента относно промишления дизайн на Общността. „Промишлен дизайн" е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му. Проверете дали вашият дизайн отговаря на условията за регистрация.


Нерегистрираният дизайн на Общността е дизайн, който отговаря на изискванията на Регламента относно промишления дизайн на Общността и е станал общодостъпен като е бил публикуван, излаган, използван в търговията или оповестен по такъв начин, че, в обичайния ход на бизнеса, тези прояви да могат разумно да станат известни на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Общността.
Един промишлен дизайн не се счита за общодостъпен, когато е оповестен на трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност.


Обхватът на закрила е един и същ. И двата типа дизайн имат единен характер в Европейския съюз и се обуславят от едни и същи изисквания за закрила — новост и оригиналност.
Предоставените права обаче се различават. РДО дава на притежателя изключително право да използва, прави, предлага, пуска на пазара, внася, изнася или складира продукти, включващи защитения дизайн, и да забранява на всеки друг да върши това с продукти, които включват защитения дизайн и не създават различно общо впечатление.
Притежателят на НДО може само да предотвратява използването му от други за търговски цели, ако използването е в резултат на копиране. Следователно няма нарушение, ако дизайнът е бил създаден независимо от втори дизайнер (който може да докаже, че не е знаел за съществуването на защитения дизайн).

Допълнителна информация относно понятието за дизайн в контекста на интелектуалната собственост (IP).


Регистрираният дизайн на Общността (РДО) предоставя изключително право, обхващащо видимия външен вид на даден продукт или част от него, настъпил в резултат на характеристиките, и по-специално на линиите, контурите, цветовете, формата, плътността и/или материалите на самия продукт и/или на неговите орнаменти. Фактът, че правото е регистрирано, предоставя на дизайна голяма сигурност, ако има нарушение. РДО е валиден първоначално за срок от 5 години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация, и може да бъде подновяван за периоди от по 5 години за максимум 25 години.
 
Допълнителна информация за дизайните в ЕС.


Регистрираният дизайн на Общността е валиден първоначално за период от 5 години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация, като закрилата може да бъде подновена за периоди от по 5 години до максимум 25 години. Нерегистриран дизайн предоставя закрила само за срок от 3 години, считано от датата, на която е станал общодостъпен в рамките на територията на ЕС.

Допълнителна информация за срока на валидност на регистрацията на дизайн и как се подава заявка.


Промишлените дизайни на Общността използват единна процедура по регистрация, предоставяща на притежателите силна и уеднаквена закрила в 27-те държави — членки на Европейския съюз.
Това означава опростени административни практики чрез:
  • една заявка;
  • един език при подаване на заявката;
  • един административен център;
  • едно досие за разглеждане;
  • еднократно плащане;
  • възможност за множествени заявки (т.е. включване на няколко дизайна в една заявка, например цяла гама от сходни продукти);
  • възможност промишленият дизайн да остане неоповестен за период до 30 месеца (така конкурентите не могат да научат за него).
Притежаването на РДО дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на дизайна без негово съгласие.

Допълнителна информация за предимствата на дизайна на Общността.


Не. Конкретни материали не могат да бъдат защитени от дизайн на Общността.
Защитен е външният вид на продукта, за който се прилага дизайнът, въпреки че използването на конкретни материали, като дърво, може да добави нещо към външния вид.
Предоставеното право не дава изключително право за производството на конкретен продукт от дървен материал. На конкурентите ще бъде все пак разрешено да произвеждат своя продукт от дървен материал, ако техният дизайн отговаря на изискванията за новост и оригиналност.

Примери за дизайни
Критерии за подаване на заявка за дизайн.


Пример за това са части от автомобили като странични огледала, брони, капаци или фарове.
Ако са видими при обичайната употреба на съставния продукт, те не са непременно изключени от регистрацията, но имат ограничена закрила. Възможно е да се произвеждат и продават такива регистрирани части, предназначени специално за ремонт на оригинален продукт, без това да нарушава регистрирания дизайн на Общността. Ако не са видими при обичайна употреба, те не се изключват от закрила чрез регистрация, но не се ползват от правната закрила, предоставена на дизайните на Общността, тъй като ЕUIPO не извършва разглеждане по същество преди регистрацията.


Модулната система се състои от определен брой елементи с възможност за свързване по различни начини. Типичен пример са строителни елементи или плочки за деца. Това понятие е много важно за мебелната индустрия, тъй като включва мебели като бюра и маси, които могат да се състоят от няколко по-малки маси с възможност за сглобяване в различни конфигурации.

За допълнителна информация направете справка с:


Междинните връзки обозначават характеристики на продукта, които дават възможност той да бъде сглобен или механично свързан с друг продукт, например щепселна връзка или ауспух. Те трябва да имат специфични форми и размери, за да са приложими за съответния автомобил.
Обикновено междинните връзки не включват алтернативни конфигурации, както в случая с модулни системи.
Заявките за регистриране на „междинни връзки“ не се изключват от закрила чрез регистрация, но не се ползват от правната закрила, предоставена на дизайн на Общността, тъй като ЕUIPO не извършва разглеждане по същество преди регистрацията.


Възможно е да се получат и двете форми на закрила.
Дизайнът на Общността ще бъде защитен, ако отговаря на правните изисквания за новост и оригиналност към момента на подаване на заявката. Закрилата, предоставена от дизайн на Общността, обхваща линиите, контурите, цветовете, формата и/или строежа на продукта, към който се прилагат или който ги включва.
Триизмерна марка на ЕС се регистрира, ако самият продукт може да се разглежда като знак, който отличава стоките на заявителя от стоките на друго лице или предприятие с подобна дейност. Закрилата, предоставена от марката на ЕС, е свързана с отличителността на самия знак, в сравнение с възпроизвеждането по идентичен начин и знаците с визуални, фонетични или концептуални сходства, водещи до вероятност от объркване.
Възможно е например да се защитят опаковки както като марка на ЕС, така и като регистриран дизайн на Общността, ако отговарят на съответните правни изисквания: новата форма става синоним на стоките/услугите на дадено предприятие и тогава тя може да се регистрира като марка, както и да бъде регистрирана като дизайн на Общността въз основа на своята оригиналност и новост.
 
Вж. примери за триизмерни марки в Насоки, Част Б, Разглеждане, Раздел 2, Формалности, точка 9.3.
Допълнителна информация относно дизайни.


Регистрацията на триизмерна марка защитава отличителността на знака в сравнение с другите съществуващи в употреба знаци за същите продукти или услуги, докато регистрацията на дизайн защитава новостта и оригиналния характер на продукта.
Характеристиката „новост“ не е приложима за марките, а характеристиката „отличителност“ не е приложима за дизайните.
Марката няма срок (тя може да бъде подновявана неограничено за периоди от по 10 години), докато регистрираният дизайн на Общността има максимален срок от 25 години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация.


Патентът защитава функцията, действието или конструкцията на дадено изобретение. Патент може да бъде предоставен за всяко изобретение, във всички области на технологията, при условие че е ново, включва изобретателски елемент и е промишлено приложимо.
За повече информация относно патентите направете справка в Европейския патентен регистър.
Дизайнът защитава само външния вид на продукта. Той не може да защитава функцията на продукта.
Ако продуктът се защитава с регистрация както на патент, така и на дизайн (т.е. новият продукт може без проблем да включва както нови функции, така и нов външен вид), моментът на подаване на заявката е от решаващо значение, тъй като трябва да се гарантира, че публикуването на едното или другото от правата не изключва установяването на новост за другата заявка.
 


Полезният модел е изключително право, предоставено за новост. Той е подобен на патент и понякога се нарича „малък патент“ или „патент за новост“. Той може да бъде предоставен на всяко лице, което изобрети или открие нова и полезна машина, производствено изделие, състав на материал или всяко ново и полезно подобрение на някой от тях. Полезни модели не съществуват във всички държави членки на ЕС, а закрила на полезен модел не може да се получи на равнище ЕС.
 
Допълнителна информация относно списъка с държави и региони, които предоставят закрила на полезен модел.


Да. Публикуването може обаче да се отложи за период до 30 месеца, запазвайки продукта в тайна, докато не се подготвите да го разгласите. Ако решите изобщо да не публикувате РДО, регистрацията ще изгуби валидността си при изтичането на 30-месечния срок на отлагане.
За да публикувате дизайн след изтичането на срока на отлагане, трябва да заплатите съответните такси за публикуване и, ако е необходимо, да представите описание на дизайна (ако заявката включва образец) не по-късно от 27 месеца, считано от датата на заявяване или от датата на приоритет.
 
Допълнителна информация относно публикуването на вашия дизайн.
Допълнителна информация относно таксите и плащанията.
 


Авторът (или следващият притежател) на дизайн може да подаде заявка за закрила не по-късно от една година, след като за първи път е разгласил дизайна, без това разгласяване да е в ущърб на регистрацията. Това е известно като „гратисен период“ (с други думи, дизайнът се счита за новост в продължение на 1 година след разгласяването). Това дава възможност на притежателите да решат дали си струва да търсят закрила за даден дизайн или не. Недостатъкът в случая е правната несигурност за трети страни относно това дали даден дизайн ще бъде регистриран. Това обаче е за относително кратък период от време, през който конкурентите нямат право да копират дизайна поради правото върху нерегистриран дизайн, предвидено от Регламента относно промишления дизайн на Общността.
Това е особено полезно за малките предприятия, тъй като на тях често им липсват ресурси да финансират систематичната регистрация на дизайни, чийто успех на пазара е несигурен.
 
Допълнителна информация.


Да, при условие че е спазен гратисният период от 1 година. С други думи, заявката за регистрация на РДО трябва да бъде подадена не по-късно от една година, считано от датата на разгласяване на националния дизайн. Освен това, ако първата заявка за регистрация на дизайн е подадена по-малко от 6 месеца преди това, е възможно при заявката за регистрация на РДО да се направи претенция за приоритета на тази по-ранна заявка.
 
Допълнителна информация относно съвети и най-добри практики за подаване на заявка за регистрация на дизайн.


С наградите DesignEuropa се отличават постижения в областта на дизайна и управлението при разработване на дизайни сред собствениците на регистриран дизайн на Общността (РДО), били те физически лица, притежаващи права, малки или големи предприятия.

Допълнителна информация относно Наградите DesignEuropa и условията за кандидатстване.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в бележката относно защитата на личните данни.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.