Сертификатни марки

Сертификатни марки

Сертификатните марки са нов вид марки на равнище ЕС, макар че в някои национални системи в ЕС съществуват от няколко години.

Сертификатната марка на Европейския съюз е определена като марка, която е „годна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, с изключение на географския произход, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин.“

По същество сертификатната марка на ЕС се отнася до гарантиране на определени характеристики на дадени стоки и услуги.

Тя посочва, че стоките и услугите със съответната марка отговарят на определен стандарт, посочен в правилата за използване и контролиран под отговорността на собственика на сертификатната марка, независимо от това кое предприятие произвежда или предоставя въпросните стоки и услуги и действително използва сертификатната марка.

Заявителите на сертификатни марки трябва да включат в заявките си декларация, че кандидатстват за сертификатна марка на ЕС.

Правилата за използване представляват същността на сертификатната марка. Те трябва да се подадат в срок от два месеца след подаването на заявката и трябва да съдържат следното:

  • характеристиките на стоките и услугите, които се сертифицират;
  • условията за използване на сертификатната марка;
  • мерките за тестване и надзор, които се прилагат от собственика на сертификатната марка.

За сертификатните марки важат две важни ограничения. Първо, те не могат да бъдат собственост на лице, което извършва стопанска дейност, включваща доставката на стоките и услугите от сертифицирания вид. Собственикът на сертификатна марка няма право да използва марката за сертифицираните стоки и услуги в нейния обхват. Второ, не може да се подава заявка за сертификатна марка с цел отличаване на стоки или услуги, сертифицирани по отношение на географския произход.

Сертификатните марки трябва да се прилагат за стоките и услугите, които ще бъдат сертифицирани от собственика на марката. Списъкът на стоките и услугите на сертификатна марка на ЕС, за която се подава заявка, трябва да бъдат включени в правилата за употреба.

При електронно подаване на заявка за сертификатна марка таксата е 1 500 EUR.

Повече информация за таксите.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Съдържанието в този раздел е за обща информация и осведоменост относно Регламента за марките на ЕС. То не е правно обвързващо.
Препоръчваме на всички потребители или потенциални потребители да правят справки в текста на Регламент (ЕС) № 2015/2424, който е преведен на всички езици на ЕС.
Обърнете внимание, че насоките на Службата остават основният източник за справка за потребителите на системата на марките на Европейския съюз и за професионалните консултанти, които желаят да разполагат с най-актуална информация относно практиките на EUIPO за извършване на проверка.

Информация за промените, които влязоха в сила на 23 март 2016 г., може да се намери тук.