Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Съвети и най-добри практики за подаване на заявка за дизайн

Изготвихме редица съвети с цел при подаването да се избегне допускането на грешки в заявката за регистриран дизайн на Общността, които биха могли да доведат до нередност.

Нередности се появяват, когато са допуснати формални грешки при подаването на заявката, например в случай на забравено плащане или когато изображенията на дизайна не съответстват на някои изисквания за регистрация. Много често избягването на формални грешки е лесно и въз основа на нашия опит те се правят най-вече на три различни етапа от процеса на подаване на заявка онлайн.

 

Качване на изгледи

1. Всички изгледи трябва да съответстват на един и същ дизайн.

В този пример потребителят е подал два изгледа на столове с различни характеристики като заявка за един и същ дизайн, дизайн 1. Те не съответстват на един и същ дизайн и поради това не могат да бъдат приети.

Дизайн 1 / Изглед 1

Дизайн 1 / Изглед 2

Дизайн 1 / Изглед 1

Дизайн 2 / Изглед 1

Грешно

Различните характеристики водят до различия във външния вид, поради това трябва да бъдат подадени като заявка за отделен дизайн.

 

В другия пример потребителят е подал същите два стола като заявка за два отделни дизайна, дизайн 1 и дизайн 2 и следователно те могат да бъдат приети.

Правилно

Всеки от изгледите по-горе съответства на различен дизайн. Различните дизайни могат да бъдат обхванати от множествена заявка*. Всеки дизайн може да бъде представен с няколко изгледа (1 до 7 изгледа).

* Множествена заявка е тази, която обхваща няколко дизайна. Подаването на множествена заявка е по-евтино от подаването на отделни дизайни като отделни заявки.

 

2. Допълнителните елементи, които не са част от дизайна, например обяснителни бележки, номера или стрелки, не трябва да се включват.

Грешно

Изглед на дизайн с текст, символи и обозначения.

Правилно

Изглед на дизайн, качен самостоятелно. В полето „описание“ може да бъде добавена допълнителна информация

 

3. Дизайнът трябва да бъде представен на неутрален фон.

Грешно

На изображението се виждат неприсъщи за него предмети.

Правилно

Дизайнът има неутрален фон.

 

4. Всяко изображение трябва да съдържа само един изглед на дизайна.

Грешно

Два изгледа на дизайна в едно изображение.

Правилно

По един изглед на изображение.

 

5. Ако дизайнът има цвят, той трябва да бъде един и същ във всеки изглед.

Грешно

Един и същ продукт с различен цвят се счита за различен дизайн.
Също така не се разрешава комбинацията от цветни и черно-бели изгледи.

 

Правилно

Изгледите на дизайна го показват в един и същ цвят.

 

6. Увеличените изгледи трябва да бъдат качени като отделни изображения.

Грешно

Увеличен изглед в същото изображение.

Правилно

Увеличен изглед в отделно изображение.

 

7. Отказите от защита на визуални елементи трябва да бъдат ясно показани във всички изгледи, в които присъства отказът.

Понякога потребителите може да пожелаят да подадат заявка за регистрация на конкретен компонент на продукта. За тази цел те могат да използват декларации за отказ от защита на визуални елементи, за да изключат елемента, който не желаят да регистрират.

Грешно

Отказите от защита на визуални елементи не се показват по един и същ начин във всеки изглед.

 

Правилно

Различните изгледи с отказ от защита на визуални елементи са показани по един и същ начин.

 

8. Най-малко един изглед трябва да показва съвкупността от изделия или съставния продукт в тяхната/неговата цялост.

Грешно

Не е представен цялостен изглед на съвкупността от изделия или на съставния продукт.

 

Правилно

Съвкупност от правилно показани изделия, включително цялостен изглед.

 

9. Обозначението на продукта трябва да съответства на изображението на дизайна.

В този пример потребителят е подал изглед на стол с грешно обозначение на продукта. „Украсата“ може да се използва за регистриране на шарката, а не на столовете и поради това заявката за дизайн не може да бъде приета.

Грешно

Обозначението на продукта не съответства на качения изглед на дизайна. Заявката за дизайн трябва да бъде подадена с обозначението на продукта „столове“ в клас 06.01.

Правилно

Обозначението на продукта съответства на качения изглед на дизайна.

 

10. Обозначението на продукта следва да бъде достатъчно конкретно, за да позволи класифицирането му в клас или подклас на Класификацията от Локарно.

Грешно

Обозначението на дизайна не е достатъчно конкретно, за да бъде класифициран.

Правилно

Функцията на продукта е ясно обозначена с клас и подклас. 

Претендиране за приоритет

Лице, което е подало национална или международна заявка за дизайн, или заявка за дизайн на Общността, се ползва с право на приоритет за целите на подаване на заявка за дизайн на Общността за същия дизайн за период от шест месеца от датата на подаване на първата заявка.

В резултат на действието на правото на приоритет датата на приоритет се счита за дата на подаване на заявката за дизайн, с цел да се определи кое право има предимство.

  • Приоритетът може да бъде предявен единствено въз основа на предишна заявка за дизайн или полезен модел.
  • Предишната заявка трябва да бъде първо подаване.
  • Притежателят на предишната заявка и подателят на заявка за дизайн на Общността трябва да бъдат едно и също лице.
  • Трябва да се подаде заверено копие на предишната заявка не по-късно от три месеца от датата на подаване на претенцията за приоритет.
  • В случай че езикът на предишната заявка не е един от петте езика на Службата, заявителят трябва да представи превод.
 

Искане за отлагане

Когато подавате заявка за дизайн на Общността, можете да поискате публикуването му да бъде отложено за период, не по-дълъг от 30 месеца. Следователно поверителността може да бъде запазена, докато не решите да оповестите дизайна. Ако решите изобщо да не публикувате РДО, регистрацията се прекратява след изтичането на 30-месечния срок на отлагане.

  • Обърнете внимание, че искането за отлагане може да бъде направено единствено в момента на подаване на заявката.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.