Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

ЧЗВ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Какво ще се случи с моята марка?

2. Ще се промени ли начинът на работа със Службата?

3. Къде мога да намеря информация за практиките относно марки съгласно регламента за изменение?

Такси

4. Какво да правя, ако получа непозната фактура?

5. Какви са разликите между старата и новата система за такси за марки?

6. Ако поради промени в системата за таксите са направени излишни плащания, ще бъдат ли надплатените суми възстановени?

7. Нови подавания: коя такса трябва да заплатя — старата или новата?

Декларации по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС

8. Кой може да подаде декларация съгласно член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС?

9. Кога може да бъде подадена декларация по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС?

10. Кой формуляр да използвам за декларация по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС?

Подновяване

11. Коя дата се взема предвид при изчисляването на таксите, приложими за марка на ЕС?

12. За марка, която е обект на старите такси за подновяване, може ли притежателят да забави плащането и да заплати новата по-ниска такса в рамките на шестмесечния гратисен период?

13. Кога изтича началният период за подновяване — в края на месеца или на определена дата?Общи положения

1. Какво ще се случи с моята марка?

При влизане в сила на регламента за изменение валидните марки на Общността и заявките за марки на Общността автоматично ще станат марки на Европейския съюз и заявки за марки на Европейския съюз. Не е необходимо потребителите да предприемат стъпки.

2. Ще се промени ли начинът на работа със Службата?

Не. Всички онлайн формуляри ще бъдат актуализирани и готови за ползване в деня на влизане в сила на регламента за изменение. Новата структура на таксите ще бъде отразена в системата за подаване на заявки за марки онлайн, както и във всички други формуляри на заявки и искания, достъпни на нашия уебсайт. Калкулаторът на таксите и пълният списък с видовете такси ще бъдат приведени в съответствие с новата структура на таксите в деня на влизане в сила на регламента за изменение.

3. Къде мога да намеря информация за практиките относно марки съгласно регламента за изменение?

В деня на влизане в сила на регламента за изменение, 23 март 2016 г., ще влезе в сила и нова версия на насоките за проверка, в която ще бъдат отразени внесените от изменението промени в дейностите по проверка на Службата. Информация можете да намерите на страницата с настояща практика относно марките Допълнителна информация можете да намерите в Alicante News — бюлетин на Службата, който съдържа актуална информация за ИС и въпроси във връзка със Службата.

 

Такси

4. Какво да правя, ако получа непозната фактура?

Ако получите писмо или фактура, проверете много внимателно какво ви се предлага и истинността на източника. Ако имате и най-малкото съмнение, потърсете правен съвет или се свържете с нас Допълнителна информация за подвеждащи фактури можете да намерите тук.

5. Какви са разликите между старата и новата система за такси за марки?

Регламентът за изменение е в сила на 23 март 2016 г. и въвежда общо намаляване на таксите, дължими на Службата по въпроси, свързани с марки, както и нова система отедна такса за един клас" за заявки и подновявания. Всички такси могат да се намерят в приложение I на Регламента за изменение, като повече информация е достъпна онлайн, включително някои сравнителни таблици на старите и новите такси за заявки за марки на ЕС, подновявания, възражения, заличавания и обжалвания.

6. Ако поради промени в системата за таксите са направени излишни плащания, ще бъдат ли надплатените суми възстановени?

Да. На 29 януари председателят публикува онлайн проект за възстановяване на заплатените в излишък суми за подновявания. Системата за възстановяване е различна в зависимост от използвания метод на плащане. Подробна информация за това как ще се възстановяват такси можете да намерите в следното онлайн съобщение.

7. Нови подавания: коя такса трябва да заплатя — старата или новата?

Датата на заявяване за марка на ЕС, датата на възражението, искането за отмяна или искането за обявяване на недействителност или жалба (във връзка с марки на ЕС) определя коя такса е дължима (по старата или новата система).

Ако действието е предприето преди влизането в сила на новия регламент (т.е. преди 23.3.2016 г.), се прилага старата система дори ако плащането е извършено след влизането в сила на новия регламент, като това включва и изчисляването на всички допълнителни такси, дължими за забавено плащане, ако е приложимо. Ако действието е предприето след влизането в сила на новия регламент (т.е. на или след 23.03.2016 г.), се прилага новата система. Това произтича от принципа, че след като е платено, дадено действие ще породи ефект от датата на предприемането му — счита се, че от този момент то има действие.

Например, ако тримесечният срок за възражение е от 1.2.2016 г. до 30.4.2016 г., а възражението е внесено на 1.3.2016 г., възразяващият трябва да плати старата такса (350 EUR). В същия пример обаче, ако възражението е внесено на 15.4.2016 г., възразяващият трябва да плати новата такса (320 EUR). Възможно е възразяващият да не внесе възражението на 1.3.2016 г. и да изчака до 30.4.2016 г., за да плати новата такса. Въпреки че плащането ще бъде в рамките на тримесечния срок за възражение, датата на внасяне на възражението (както и ефектите от него) е преди влизането в сила на новия регламент.

 

Декларации по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС

8. Кой може да подаде декларация съгласно член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС?

Притежателите на марки на ЕС или международни регистрации, посочващи ЕС, за които е подадена заявка или искане за посочване преди 22.6.2012 г. и които са регистрирани по отношение на цялото заглавие на клас от Класификацията от Ница преди влизането в сила на Регламент 2015/2424 от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. за марките на ЕС .

9. Кога може да бъде подадена декларация по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС?

Декларациите съгласно член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС трябва да бъдат подадени между 23 март 2016 г. и 24 септември 2016 г. включително.

10. Кой формуляр трябва да използвам за декларация по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС

Службата създаде нов онлайн формуляр на искането за вписване в раздел „Вписване на марки на ЕС", подчаст „Декларация съгласно член 28, параграф 8". Формулярът ще бъде достъпен от 23 март 2016 г. в раздела Формуляри и подавания. За да подадат онлайн искане, потребителите трябва да влязат в системата. Притежатели, които желаят да подадат на хартиен носител, следва да използват стандартния формуляр на искането за вписване. За всяка марка на ЕС следва да се подаде отделен формуляр.
Повече информация можете да намерите в разширената версия на ЧЗВ относно декларации по член 28, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС.

 

Подновяване

11. Коя дата се взема предвид при изчисляването на таксите, приложими за марка на ЕС?

Датата, въз основа на която се изчислява кои такси за подновяване да бъдат заплатени, е „датата на изтичане на регистрацията" на марката. Всички марки на ЕС, чиято регистрация изтича преди 23.3.2016 г.,са обект на старата система за таксите, независимо от момента на заплащане. Всички марки на ЕС, чиято регистрация изтича на или след 23.3.2016 г., са обект на новата система за таксите. Това е утвърдено със Съобщение № 2/2016 на председателя на Службата от 20 януари 2016 г., а повече информация можете на намерите онлайнтук.

12. За марка, която е обект на старите такси за подновяване, може ли притежателят да забави плащането и да заплати новата по-ниска такса в рамките на шестмесечния гратисен период?

Не. Датата, въз основа на която се изчисляват дължимите такси за подновяване, е „датата на изтичане на регистрацията" на марката, като това се прилага без значение дали притежателят реши да изчака и заплати по-късно в рамките на шестмесечния гратисен период. В случаите, когато марката изтича преди 23.3.2016 г., дори ако притежателят заплати таксата след влизане в сила на новия регламент за изменение, всички допълнителни такси за късно заплащане (а именно 25% от забавената такса за подновяване) ще се бъдат изчислени въз основа на таксата, която е дължима към датата на изтичане на регистрацията на марката.

13. Кога изтича началният период за подновяване, в края на месеца или на определена дата?

Съгласно действащия понастоящем Регламент за марката на Общността искането и таксата за подновяване могат да бъдат внесени до края на месеца, в който изтича регистрацията на марката, като допълнителният шестмесечен гратисен период за подновяване започва от първия ден на следващия месец.

Съгласно новия регламент за изменение този член е променен, като искането и таксата за подновяване трябва да бъдат внесени в рамките на шест месеца преди датата на изтичане на регистрацията (датата на изтичане на марката), като допълнителният шестмесечен гратисен период за подновяване започва от деня след датата на изтичане на регистрацията.

Въпреки това Службата е установила преходни разпоредби за марките, при които началният шестмесечен период за подновяване е започнал преди влизане в сила на Регламента за изменение на 23.03.2016 г. За тези марки ще се прилага „старият" метод на изчисляване, макар и регистрацията да изтича след 23.3.2016 г. Това означава, че марките на ЕС, чиято регистрация изтича на 22.09.2016 г, ще са първите, за които ще се прилага новата система за изчисляване на срока за подновяване.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.