Ние сме EUIPO

ЧЗВ Изменения, които влизат в сила, считано от 1 октомври 2017 г.

Този раздел „Често задавани въпроси“ (ЧЗВ) е изготвен на базата на въпроси, които са били вече зададени от потребители на Центъра за информация.

Въпросите и отговорите на тази страница са разделени на четири части: информация и ресурси; отпадане на изискването за графично представяне; сертификатни марки; и процедурни промени.

Потребителите се приканват да направят справка за промените в нашата главна уебстраница.

Считано от 1 октомври, насоките на Службата за марките ще бъдат изцяло актуализирани, за да се отразят промените, които ще влязат в сила в резултат на процеса на законодателна реформа.

Ако имате допълнителни въпроси или ако ви е необходима повече информация за промените, които ще влязат в сила, считано от 1 октомври, свържете се с нас.

 • Информация и ресурси

 • Къде да намеря обобщена информация за основните промени, които ще влязат в сила, считано от 1 октомври 2017 г.?

  Изготвихме уебстраница с информация за основните промени (включително за процедурните промени, за отпадането на изискването за графично представяне и за сертификатните марки на ЕС), която може да бъде намерена тук. Считано от 1 октомври 2017 г., ще имате достъп до нашите Насоки за проверка, изцяло актуализирани за отразяване на промените.

 • Къде да намеря съответните законови текстове?

 • Отпадане на изискването за графично представяне и видове марки

 • Какви са практическите последици от отпадането на изискването за графично представяне?

  Премахването на изискването за графично представяне означава, че някои видове марки, които могат да бъдат представени само в електронен формат (напр. мултимедийни марки), вече са приемливи. То означава също така, че марките на ЕС, които не са визуални (звукови марки) или включват движещи се образи (марки на движение), ще се заявяват по-лесно, като се използват електронни средства за възпроизвеждане, вместо да се разчита на графики. Има няколко изисквания, на които трябва да отговаря представянето на дадена марка на ЕС. Представянето трябва да бъде във форма, използваща общодостъпни технологии, които могат да бъдат възпроизведени в регистъра по ясен, точен, самостоятелен, лесно достъпен, разбираем, устойчив и обективен начин. Освен това не се допускат мостри или модели.

  Така например, ако става въпрос за миризми и ако най-новите средства дават изобщо възможност за заявяване на миризми чрез използване на „общодостъпни технологии“, такива марки могат да бъдат отнесени към категорията „други“. Трудно ще станем обаче свидетели на това в близко бъдеще. Следователно отпадането на графичното представяне няма да доведе до сериозни последици за подобни заявки.

 • Кои са новите „видове“ марки?

  В Регламента за изпълнение относно марката на ЕС (РИМЕС) са изложени специфични правила и изисквания за най-популярните видове малки, които са, както следва:

  ВИДОВЕ МАРКИ

  Словна

  Цветна
  (едноцветна или съчетание от цветове)

  Фигуративна

  Звукова

  Триизмерна

  Марка на движение

  Позиционна

  Мултимедийна

  Мострена

  Холограмна

  Само една е съвсем нова, мултимедийната марка, която се определя като „марка, състояща се или разширена със съчетание от образ и звук“. Сред другите посочени по-горе марки има някои, които са съществували като такива (напр. фигуративни и звукови марки), такива, които по-рано са били отнасяни към по-широките категории (напр. мострени марки) и 3D марки, наричани сега „триизмерни“.

  Справки за видовете марки и техническите изисквания за тяхното заявяване (формàтите на заявките) могат да се направят на нашия уебсайт, а считано от 1 октомври, нашият инструмент за онлайн подаване на заявки е актуализиран, за да включва всички видове марки.

 • Мога ли да заявя цвят за фигуративна марка?

  Не. Считано от 1 октомври 2017 г., ЕUIPO не приема описание на марка за фигуративни марки. Също така указания за цвят няма да се вземат предвид за фигуративни марки на ЕС и остават без значение за процедурата по подаване на заявки за марка на ЕС. Това отговаря на принципа „получаваш това, което виждаш“, заложен в премахването на изискването за графично представяне, което има за цел да направи вписванията в регистъра на марките на ЕС по-ясни, по-достъпни и по-лесни за търсене.

  Тъй като някои държави изискват писмено посочване на цвят във връзка с евентуални претенции за приоритет, ЕUIPO ще предостави незадължително поле във формуляра за електронно подаване на заявки, където могат да се посочат цветове. Това описание ще бъде видимо във формуляра за заявки, така че потребителите могат да го използват във въпросните държави, но то няма да бъде проверявано от ЕUIPO, нито ще бъде добавяно в регистъра на марките на ЕС.

 • Задължително ли е посочването на цветен код за представяне на цветова марка (един цвят или комбинация от цветове)?

  Да. Считано от 1 октомври 2017 г., марка, състояща се само от един цвят или от комбинация от цветове, изисква възпроизвеждане на цвета и посочване на общоприет цветен код, като Pantone, Hex, RAL, RGB или CMYK.

 • Каква е ролята на описанието при марки с комбинация от цветове?

  За марка, състояща се само от комбинация от цветове (без контури), се изисква възпроизвеждане на цветовата комбинация, от което да се вижда систематичното подреждане на комбинацията от цветове по единен и предварително определен начин. Може да се добави и описание на систематичното подреждане на цветовете. Това описание трябва обаче да съответства на представянето и да не надхвърля неговия обхват.

 • Как да представя звукова марка след 1 октомври 2017 г.?

  Това може да се направи по два начина: посредством аудио файл, възпроизвеждащ звука, или чрез точно представяне на звука с помощта на музикални ноти. Няма да се приемат други начини за представяне, включително сонограми, словесно описание на звука или ономатопея (звукоподражание). Допълнителни подробности относно техническите изисквания при подаване на заявка за звукова марка могат да се намерят тук.

 • Кои видове марки изискват описание?

  Вече не е задължително да се добавя описание на всеки вид марка. Описанието остава обаче по избор за позиционната марка, мострената марка, цветната (комбинация) марка и марката на движение. То трябва да съответства на представянето и да не надхвърля неговия обхват.


 • Сертификатни марки на ЕС

 • Какво представлява сертификатната марка на ЕС и кой може да регистрира такава марка?

  Сертификатната марка е трети вид нова марка на Европейския съюз, създадена от РМЕС, като останалите видове са индивидуалната марка и колективната марка.

  Сертификатната марка е признак, че стоките и услугите отговарят на определени, подлежащи на надзор, стандарти за качество, посочени в документ, наречен „правила за използване“, който трябва да се подаде заедно с марката.

  Сертификатната марка на ЕС може да се регистрира от всеки публичен или частен субект, който спазва правилата за използване. Притежателите на този вид марка не могат обаче да извършват дейност, която включва доставката на стоки или услуги от вида, сертифициран от марката, и притежателят трябва да подаде декларация, че отговаря на това изискване.

  Сертификатната марка на ЕС струва 1 500 ЕUR, ако се заяви онлайн. Допълнителна информация за сертификатните марки на ЕС може да се намери на нашата специализирана уебстраница.

 • Каква е разликата между колективна марка на ЕС и сертификатна марка на ЕС?

  Колективната марка означава, че стоките или услугите, защитени от тази марка, произхождат от членове на дадена асоциация и може да се използва само от тях.

  Сертификатната марка на ЕС, от друга страна, може да се регистрира от всеки субект, който спазва правилата за нейното използване.

  В следващата таблица са обобщени основните разлики между индивидуална, колективна и сертификатна марка.

   

  Сертификатна

  Колективна

  Индивидуална

  Формалности

  Изрично заявена като такава

  Правила за използване

  Изрично заявена като такава

  Правила за използване

  Ако не е заявена като сертификатна/колективна

  Права

  Физически лица

  Юридически лица

  Заявителят не може да извършва дейност, включваща доставката на стоки и услуги от заявения вид

  Определени асоциации

  Юридически лица на публичното право (без физически лица)

  Физически лица

  Юридически лица

  Проверка за абсолютни основания

  Допълнителни изисквания

  Географският произход не може да бъде сертифициран*

  Допълнителни изисквания

  Изключение по член 7, параграф 1, буква в) географски произход

  Член 7 (пълен текст)

  Използване

  Притежавана от собственика

  Използвана от сертифицирани дружества и физически лица

  Притежавана от асоциация

  Използвана от членове

  По принцип притежавана и използвана от собственика

  Функция

  Отличава стоки и услуги, сертифицирани от притежателя, от несертифицирани стоки и услуги

  Отличава стоки и услуги на асоциация на членове

  Означение за търговски произход

  Такси

  1 500 ЕUR (ако е заявена онлайн) за първия клас; 50 ЕUR за втория клас и 150 ЕUR за всеки следващ клас

  1 500 ЕUR (ако е заявена онлайн) за първия клас; 50 ЕUR за втория клас и 150 ЕUR за всеки следващ клас

  850 ЕUR (ако е заявена онлайн) за първия клас; 50 ЕUR за втория клас и 150 ЕUR за всеки следващ клас

  * Съгласно член 83 от РМЕС сертификатната марка на ЕС не е годна да отличава стоките или услугите, сертифицирани по отношение на географския произход

 • Кога мога да заявя сертификатна марка на ЕС?

  Заявки могат да се подават по всяко време след 00:00 ч. централноевропейско лятно време (СЕST) на 1 октомври 2017 г.

 • Мога ли да преобразувам дадена колективна марка в сертификатна марка?

  Не. Нито РМЕС, нито вторичното законодателство, не предоставят възможност за преобразуване на колективни марки в сертификатни марки, ако датата на подаване на заявката за колективна марка е преди 1 октомври 2017 г., следователно Службата не може да приеме искания за промяна на вида на марката.

 • Имате ли указания относно изискванията и процедурите за получаване на защита по силата на сертификатна марка на ЕС?

  В член 17 от Регламента за изпълнение относно марката на ЕС е изложено съдържанието на правилата за използване на сертификатни марки на ЕС.


 • Процедурни промени

 • Как да поискам придобитият отличителен характер да бъде разглеждан като допълнителна претенция?

  Придобитият отличителен характер като допълнителна претенция е новост съгласно и има за цел да даде възможност на заявителя да се възползва от правото си на обжалване относно „присъщ отличителен характер“, преди да се наложи да доказва придобит отличителен характер. Считано от 1 октомври 2017 г., това може да се направи или със заявката за марка на ЕС, или най-късно в отговор на първото възражение. То не може да се направи за първи път пред Апелативния съвет. Опция в електронния формуляр дава възможност на заявителите да отбележат придобития отличителен характер като допълнителна претенция.

 • Кога да подам претенция за приоритет?

  Считано от 1 октомври 2017 г., претенции за приоритет трябва да се подават на една и съща дата със заявката за марка на ЕС. Когато това се изисква, документите в подкрепа на претенцията трябва да бъдат подадени в срок до три месеца от датата на подаване. Освен това, ако подкрепящите документи не са на един от езиците на Службата, последната може вече да поиска те да бъдат преведени. Заявителите следва също да знаят, че считано от 1 октомври 2017 г., претенциите за приоритет вече няма да се разглеждат по същество при подаването. На този етап Службата ще проверява само дали са изпълнени всички формални изисквания, а именно номерът, датата и държавата на предполагаемото първо подаване, както и наличието на официални онлайн източници за проверка на данните за приоритет (или подаването на документи за приоритет и преводи).

  Настоящото изискване за подаване на копие от съответната регистрация, удостоверено от компетентния орган, бе заличено и сега в член 6 от РИМЕС се изисква само да бъде представено „копие“ на съответната регистрация. В член 39 от РИМЕС [бивш член 34 от РМЕС] обаче изпълнителният директор вече е облекчил изискванията относно съответните документи. Следователно няма съществени изменения на практиката по отношение на предходността.

 • Какви онлайн източници се приемат от Службата?

  Службата признава всички бази данни на националните и регионалните служби за интелектуалната собственост на ЕС. TMview е приемлив портал за достъп до националните служби. За ЗГУ възразяващите и заявителите за анулиране могат вече да разчитат на базите данни на ЕС (напр. E-Bacchus, E-Spirits and E-Door). Общото позоваване на такива бази данни и източници е достатъчно, а използването на директна хипервръзка е по избор.

 • Има ли изменения в езиковия режим на Службата?

  Не. Заявка за марка на Европейския съюз (МЕС) може и занапред да се подава на който и да е от официални езици на ЕС като първи език. Допълнително трябва да се посочи втори език измежду петте езика на Службата: английски, френски, немски, италиански и испански език. Този езиков режим е в сила за цялата процедура на заявяване и проверка до регистрацията, с изключение на възраженията и допълнителните искания. Възражение или искане за анулиране може да се подаде:

  • по преценка на възразяващия/заявителя за анулиране: на първия или втория език на заявката за марка на ЕС, ако първият език е един от петте езика на Службата;
  • на втория език, ако първият език не е език на Службата.
 • Какви са новите изисквания и стандарти за писмен превод?

  Считано от 1 октомври 2017 г., повечето видове доказателства могат да се подават и занапред на който и да е от официалните езици на ЕС. Когато езикът, използван за съществени доказателства (с изключение на сертификати за подаване, регистрация или подновяване, или разпоредби на съответното законодателство), не е езикът на производството, превод ще бъде необходим, само когато бъде поискан от Службата (служебно или по обосновано искане на другата страна). Доказателствата за придобит отличителен характер или репутация попадат в тази категория.

  Въпреки това съществени доказателства (сертификати за подаване, регистрация или подновяване, или разпоредби на съответното законодателство) трябва все пак да бъдат подадени на езика на производството (или преведени на този език) в срока, определен за представяне на доказателства.

  Освен това изискванията на „стандарт на превода“ съгласно член 25 от РИМЕС не са вече толкова високи, както преди. Когато дадена страна е посочила, че само части от документа са относими, преводът може да се ограничи с тези части.

  Тези промени водят до реални ползи за потребителите на системата на марки на ЕС. Те водят до икономии, опростяване и понижаване на всички разходи.

 • Как да представя доказателства?

  Доказателствата, приложени към подадените заявки, трябва да бъдат ясно обозначени, индексирани и със съответните позовавания. Новите правила относно приложенията са до голяма степен отражение на решенията на Общия съд (C.2., Опис на приложенията и C.3., Приложения).

 • Как се промени комуникацията със Службата?

  Начините за комуникация от Службата и с нея бяха променени с оглед на развитието на информационните технологии. По-конкретно:

  • Неактуалните форми на комуникация бяха отменени, а именно ръчно депозиране или поставяне в пощенска кутия в Службата;
  • Терминът „електронни средства“ е определен широко, така че той вече включва факс и потенциално много други видове медии. Изпълнителният директор определя до каква степен и при какви технически условия могат да се използват тези медии, като потребителите ще бъдат уведомени за тези промени своевременно;
  • Конкретното посочване на „факс и всякакво друго техническо средство“ за комуникация е заличено от вторичното законодателство (вж. обаче предходната точка относно „електронни средства“);
  • Терминът „куриер“ бе въведен конкретно като средство за комуникация от Службата и с нея, наред с комуникацията по пощата.
 • Мога ли да продължа да използвам факс?
  • От 1 октомври 2017 г., заедно с User Area (eлектронно подаване), факсът попада в рамките на определението за комуникация чрез „електронни средства“, което означава, че за факса ще се прилага посочената в Приложение I към Регламента за марките на ЕС намалена такса за регистрация и подновяване на заявки за марки на ЕС чрез „електронни средства“.
  • Въпреки това от 1 януари 2018 г. факсът вече няма да се приема като средство за комуникация при подаване на заявки за регистрация или подновяване на марки на ЕС, а по изключение само като резервна система, когато електронното подаване е невъзможно поради технически проблеми. В такъв случай датата на факса ще се счита за дата на подаване на заявката, ако: (i) за заявки за марки на ЕС: заявителите подадат отново същата заявка чрез електронно подаване в рамките на три работни дни; (ii) за подновяване на марките на ЕС: заявителите подадат заявката за подновяване по факс в рамките на последните три работни дни преди изтичането на първоначалния или на удължения законов срок за подновяване. Това е посочено в Решение № EX-17-4 на изпълнителния директор.