Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Промени на институционално равнище

Целта на реформите в регламента е рационализиране на процедурите и повишаване на правната сигурност, както и ясно определяне на всички правомощия на Службата, включително рамка за сътрудничество и сближаване на практиките между Службата и националните и регионалните служби за ИС в Европейския съюз.

 

Промяна на наименованието

Лого на OHIM
Лого на EUIPO
 

Преди 23 март

След 23 март

 

Изменения, произтичащи от Договора от Лисабон: промени в името

Терминологията в регламента е изменена в съответствие с Договора от Лисабон, като всички позовавания на Общността са заменени с позовавания на Европейския съюз или в някои случаи на Съюза. По-конкретно това означава, че терминът „марка на Общността“ сега е заменен с „марка на Европейския съюз“. Поради това при влизането в сила на регламента за изменение валидните марки на Общността и заявки за марки на Общността автоматично се превърнаха в марки на Европейския съюз и заявки за марки на Европейския съюз, а Регламентът относно марката на Общността сега вече е Регламент за марките на Европейския съюз.

 

Дейности за сътрудничество

Регламентът за изменение въвежда солидна правна рамка за съществуващото сътрудничество между Службата и службите в държавите членки. Друг важен аспект на новата рамка е, че тя предвижда консултации с представители на ползвателите във връзка с проекти за сътрудничество, по-специално във фазите на определяне на проектите и на оценяване на техните резултати.

 

Области на сътрудничество

Регламентът за изменение съдържа неизчерпателен списък на областите, в които следва да се извършват дейности за сътрудничество между Службата и службите в държавите членки, а именно:

  • установяване на общи стандарти и практики,
  • създаване на общи бази данни и портали,
  • обмен на данни и информация и обмен на технически знания и съдействие,
  • повишаване на осведомеността относно системата на марките и борбата срещу фалшифицирането.

Други институционални промени са:

  • председателят на OHIM става изпълнителен директор на EUIPO, а административният съвет — управителен съвет,
  • за първи път в управителния съвет и бюджетния комитет участва представител на Европейския парламент.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.