Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Обжалване

 

Чрез попълване и подаване на жалба. Това трябва да бъде извършено в рамките на 2 месеца от датата на решението, което желаете да обжалвате (т.е. датата на нотифициране на решението).
Освен това трябва да се има предвид, че жалбата следва да бъде подадена на езика на производството (който е езикът на обжалваното решение).

Жалбата също така трябва да съдържа „изложение на основанията“, в което се излагат причините да считате, че първоначалното решение е неправилно. Не е необходимо изложението да бъде подадено заедно с жалбата, но трябва да се подаде в рамките на 4 месеца от датата на нотифициране на обжалваното решение.

Може да искате да разгледате новия инструмент eAppeal, който позволява на потребителите да подадат жалба онлайн. Новият инструмент включва ясни насоки за потребителите, подобрен и лесен за използване интерфейс и по-малък риск от грешки.
 
Допълнителна информация как да се подаде жалба.
За допълнителна информация отворете личния си профил в „User Area“.
За допълнителна информация вижте бележките относно формуляра за жалба.


Допълнителна информация относно такси за обжалване на марки и дизайни на ЕС.


Не


Жалбата се подава на езика на производството, на което е взето решението, предмет на обжалването.


Не. Тези срокове са определени със закон (от Регламента за марките на ЕС), както е договорено от държавите членки на Европейския съюз, и апелативните състави не могат да ги променят.
Единственият вариант е да се подаде искане до Службата за restitutio in integrum (латинският израз за „възстановяване на първоначалното състояние“), посредством което се възстановяват изгубените права. Условията са доста строги — например трябва да докажете, че сте положили всички усилия да спазите определените по закон срокове. Освен това са въведени и други изисквания (вж. Насоки, част A, общи правила, раздел 8, Restitutio in Integrum), включително такса.
 
За допълнителна информация направете справка с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст), член 104, достъпен също така и на уебсайта на Службата в раздел „Law & practice“, Нов Регламент за марките на ЕС.
 
За допълнителна информация направете справка с Регламент (ЕК) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността.


Да. Лицето, което обжалва, се нарича „жалбоподател“, докато другата страна се нарича „ответник“. Ответникът може да представи коментари относно изложението на основанията на жалбоподателя 2 месеца след нотифицирането му.
Ако ответникът представи такива коментари, в извънредни случаи по искане на апелативния състав жалбоподателят може да представи мотивирано искане за отговор. След представянето на този отговор ответникът на свой ред ще има право да представи дуплика.


Зависи. Например не могат да бъдат удължавани сроковете, определени в Регламента, по отношение на които апелативният състав няма свобода на преценка (например срокът за подаване на жалба или изложение на основанията). В тези случаи единственият вариант е да се подаде искане за възстановяване на правата (restitutio).
От друга страна могат да бъдат удължавани сроковете, определени от апелативния състав, и посочените в Регламента срокове, за които съществува известна свобода на преценка (например допълнително време за представяне на коментари или съображения).
Има обаче някои условия. Удължаване на срока ще е възможно само ако съответното искане бъде подадено и получено преди изтичането на първоначалния срок. Страните трябва да се обосноват и да представят причини във всяко искане за удължаване на срока. Искането ще бъде отхвърлено, ако не са представени причини или обосновка за удължаване на срока. Когато искането е отправено съвместно от две страни, то следва да бъде подписано и от двете.
По принцип се отказва многократното удължаване на един и същи срок, освен при извънредни обстоятелства, подкрепени от доказателства, които обосновават допълнително удължаване на срока.


Да. Лицето, което обжалва, се нарича „жалбоподател“, а другата страна се нарича „ответник“. Ответникът може да представи коментари относно изложението на основанията на жалбоподателя. Апелативният състав обикновено определя срок от 2 месеца след нотифицирането на изложението на основанията.
Ако ответникът представи такива коментари, в извънредни случаи, жалбоподателят може да бъде поканен да отговори (отново в рамките на 2 месеца, считано от нотифицирането на отговора). Ответникът може да подаде дуплика.

Допълнителна информация относно грижа за вашите права.


Прилагането на ускорено производство по обжалване е обосновано в изключителни случаи, когато разглеждането на спора е толкова спешно, че всяко отлагане би могло да доведе до сериозен риск от причиняване на вреди. Ускорените производства се водят ускорена процедура и се разглеждат приоритетно (не в хронологичен ред), а страните са ограничени по принцип до само един набор от обяснения за всяка от тях.
Ако една от страните желае да поиска ускорено производство, тя трябва да подаде искане чрез отделен документ. Искането трябва да съдържа писмени доказателства, че разглеждането на случая е спешно.


Да. Това се нарича насрещна жалба и трябва да бъде подадена в срока за представяне на съображенията в отговор на изложението на основанията. Насрещната жалба трябва да бъде подадена като отделен документ.

Повече информация относно исканията за обявяване на недействителност може да бъде намерена в Насоки. Разглеждане на искания за обявяване на недействителност на промишлени дизайни.


Всички решения се публикуват на оригиналния език в eSearch Case Law един ден след като бъдат съобщени на страните. Около един месец по-късно в базата данни се публикува и неофициален превод на английски език.

За повече информация посетете раздела Апелативни състави.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.