Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Разширяване на ЕС

 

След всяко бъдещо разширяване на Европейския съюз всички марки на ЕС и регистрирани дизайни на Общността, регистрирани или заявени преди присъединяването на новите държави членки, автоматично обхващат и новата държава членка (новите държави членки) без формалности или такси.
 
За допълнителна информация вижте Насоки, Част А, Общи правила, Раздел 9, Разширяване.


Не. За марките на ЕС с разширен обхват (регистрирани марки на ЕС или висящи производства по заявки за марки на ЕС) няма възможност за оспорване на тяхната действителност по отношение на абсолютните основания, които стават приложими, единствено поради присъединяването на нови държави членки. Така например, ако съществуващата регистрация на марка на ЕС се състои от дума, която е описателна на езика на една от новите държави членки, това не е основание за внасяне на искане за обявяване на недействителност съгласно посоченото в Регламента за марките на ЕС.

Допълнителна информация относно марки в Европейския съюз.


Не. Подадените и регистрирани марки на ЕС преди присъединяването на новите държави членки не се превеждат, нито публикуват на новите езици. Считано обаче от датата на присъединяването, новите официални езици на държавите членки станаха официални езици на ЕС и поради това всички марки на ЕС, заявени за регистрация на тази дата или след нея, се превеждат на новите официални езици.


Да. Притежателите на по-ранни национални права могат да забранят използването (само) на разширен обхват на марките на ЕС на територията на новата държава членка в съответствие с тяхното национално законодателство при две условия. Първо, по-ранните права да са регистрирани, да е подадена заявка за тяхната регистрация или правата да са придобити в новата държава членка преди датата на присъединяване на тази държава, и второ, по-ранните права да са придобити добросъвестно. Тази разпоредба гарантира единния характер на системата за марките на ЕС, тъй като марката на ЕС остава действителна за всички държави членки на ЕС, но не може да бъде използвана само на територията на „новата държава членка“, където съществува по-ранното изключващо право.

За допълнителна информация вижте Решение № 2013-3 на Президиума на апелативните състави от 5.7.2013 г. относно доброволното уреждане на спорове, „Решение за медиация“.


В съответствие със Споразумението за оттегляне, сключено между ЕС и Обединеното кралство (вж. последните новини тук), Обединеното кралство напусна ЕС на 1 февруари 2020 г.

Преходният период, предвиден в споразумението, по време на който правото на ЕС (включително регламентите за марките на ЕС и РДО и инструментите за тяхното прилагане) продължи да се прилага по отношение на Обединеното кралство и в него, изтече на 31 декември 2020 г.

За допълнителна информация направете справка със:


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.