Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Регистър

 

Регистърът на марките на Европейския съюз съдържа подробности за всички заявки и регистрации за марки на ЕС, както е описано в член 111 от Регламента за марките на Европейския съюз.
Регистърът на дизайните на Общността съдържа подробности във връзка с регистрацията на дизайни на Общността.
Регистърът се актуализира постоянно с цел отразяване на промени в информацията за марките на ЕС и регистрираните дизайни според определеното в Регламента, като например данни за собственост, предоставяне на лицензия или вещно право и претенции за предходност.
Службата публикува Бюлетин за марките на ЕС и Бюлетин за дизайните на Общността, които съдържат записи и други детайли от регистъра, подлежащи на публична проверка.
За по-добро разбиране на бюлетините Службата разполага и със справочници, които представляват насоки за пояснение на публикуваната в бюлетините информация.
Налични са два справочника: един за марките на ЕС и един за регистрираните дизайни на Общността.

Връзка с Бюлетини (справочник).


Запис в регистрите представлява вписване от Службата.
Вписванията се отнасят до промяна на информацията в регистъра — актуализиране или изменение на въведената преди това информация в заявките или в регистрациите за марки на ЕС и дизайни на Общността.
Най-често срещаните вписвания са: прехвърляне/промяна на собствеността, назначаване на представител, промени в името и/или адреса на притежателя, претенции за предходност, лицензии и др.
Всички тези вписвания са изброени в: Запис в регистрите представлява вписване от Службата. Той включва предимно промяна на информацията за притежателя, лицензии и вещни права. Повече информация за управлението на вашия дизайн и актуализирането на информацията в регистъра можете да намерите в раздела „Собственост“ на секцията „Управление“ на уебсайта.

За допълнителна информация вижте Насоки, Разглеждане на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


Лесно може да го сторите чрез онлайн профила си в User Area. Осъществете достъп до вашия профил в User Area и използвайте менюто с опции, за да внесете съответните промени в личните си данни.

Допълнителна информация относно промяната на лични данни за притежатели.

За допълнителна информация относно операциите във връзка с Регистъра вижте Насоките, Част Д, Операции във връзка с Регистъра, Раздел 1, Промени в Регистъра.


Исканията за прехвърляне са изключение, поради наличието на такса. Моля, направете справка с раздел Такси, събирани пряко от EUIPO за подробна информация относно прехвърлянето на лицензия (вижте код на такса F‑023).

Допълнителна информация относно промяната на лични данни за притежатели.

За допълнителна информация относно прехвърлянето на РДО вижте Насоки, Разглеждане на заявки за регистрирани дизайни на Общността.


Това се решава с оглед на това дали националното законодателство, по което е регистрирано юридическото лице, счита промяната на правно-организационната форма за промяна на идентичността на дружеството (в този случай промяната ще бъде регистрирана като прехвърляне на собствеността) или не.

За повече информация вижте Насоките, Част Д, Операции във връзка с Регистъра, Раздел 3, Марките на ЕС и РДО като обекти на собственост, Глава 1, Прехвърляне.


Когато сливането включва промяна на идентичността на съответните юридически лица, то се регистрира като прехвърляне. Когато притежателят на марка на ЕС или на заявка за марка на ЕС придобие друго дружество, ако няма промяна на идентичността, що се отнася до притежателя, прехвърлянето на собствеността не следва да се обработва.

За повече информация вижте Насоките, Част Д, Операции във връзка с Регистъра Раздел 3, Марките на ЕС и РДО като обекти на собственост, Глава 1, Прехвърляне.


Достатъчно е страните да демонстрират съгласие да регистрират прехвърляне на собствеността в регистъра. Искане за това, подписано от двете страни, е достатъчно. Ако страните назначат общ професионален представител пред Службата, той може да подпише искането от тяхно име. В такива случаи не е необходимо да се подава допълнително доказателство за прехвърлянето, като например копие от акта за прехвърляне на собствеността. Във всички останали случаи е необходимо доказателство за прехвърлянето (като подписано копие от акта за прехвърляне на собствеността).

Допълнителни подробности относно официалните и съществени изисквания за заявки за вписване на прехвърляне на собственост можете да намерите в Насоките, Част Д, Операции във връзка с Регистъра, Раздел 3, Марките на ЕС и РДО като обекти на собственост, Глава 1, Прехвърляне.


Да, заявките или регистрациите могат да бъдат разделени на отделни класове в резултат на разделяне или частично прехвърляне.
Докато частичното прехвърляне е безплатно и включва промяна на собствеността на прехвърляната марка, за искането за разделяне на търговска марка се заплаща такса, а разделената търговска марка запазва притежателя си. (Ако таксата не бъде платена, искането не се счита за подадено).
Разделянето не е приложимо за международна заявка съгласно Мадридския протокол с посочване на ЕС. EUIPO не е оправомощена да разделя международно посочване.
 
За допълнителна информация относно таксата за деклариране на разделяне на търговска марка на ЕС, моля, направете справка със списъка на Такси, събирани пряко от EUIPO.

Допълнителни подробности относно заявките за вписване на частично прехвърляне на собственост можете да намерите в Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 3, Марките на ЕС и РДО като обекти на собственост, Глава 1, Прехвърляне.

Допълнителни подробности относно разделянето можете да намерите в Насоките, Част Д, Операции във връзка с регистъра, Раздел 1, Промени на регистрацията, параграф 5, Разделяне.


Регистърът на марките на Европейския съюз и Регистърът на дизайните на Общността са публично достъпни.

Досиетата за марките на ЕС се предоставят за публична проверка след подаване на писмено искане и заплащане на съответните такси. Те съдържат и информация, която не е част от регистъра и може да представлява интерес за трети страни, напр. кратко описание на дизайна, ако заявителят е предоставил такова.

Дизайните с отложена публикация не подлежат на публична проверка преди публикуването им, освен ако притежателят не е дал съгласието си или ако е приложимо някое от малкото изключения, предвидени от законодателството. Дизайн, който не е бил публикуван, не се предоставя за публична проверка.

За повече информация вижте Насоките, Част Д, Операции във връзка с Регистъра, Раздел 5, Публична проверка на досиета.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в бележката относно защитата на личните данни.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.