Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Проверка за наличие

 

Един от начините да разберете дали вашата търговска марка или дизайн вече не са регистрирани е да направите справка в безплатните инструменти на Службата за търсене онлайн: TMview, DesignView и/или eSearch plus.


ЕUIPO предлага доклад за сходство със списък на марки, които биха могли да засегнат вашата заявка. По-ранните марки може да застрашат вашата заявка. В списъка са включени както наименованията на марките, така и заявените стоки и услуги.
Обърнете внимание, че този списък не е изчерпателен. Вашата марка може да бъде оспорена, дори ако списъкът не съдържа намерени резултати.
В допълнение онлайн базите данни на EUIPO — eSearch plus и TMview — дават възможност на потребителите да направят проверка за наличие и са безплатни за всички потребители.


Да, ако заявителят е поискал това в разширения формуляр за заявка. За всяка заявка за търговска марка на ЕС и всяка международна регистрация, посочваща Европейския съюз, Службата съставя, по време на процедурата по разглеждане, доклад с резултатите от търсенето в Общността. В този доклад се посочват по-ранни идентични или сходни марки на ЕС и заявки за марка на ЕС, както и международни регистрации, посочващи ЕС, за идентични и сходни класове на стоки и услуги. Търсенето включва по-ранни марки със стоки и услуги, попадащи в същия клас, както и конфликтните класове, които обикновено включват сходни стоки и услуги.
За повече информация направете справка в нашия раздел Процедура по регистрация.


Не, EUIPO не извършва търсения по индивидуална заявка. Това се извършва от частни дружества без търговска връзка с EUIPO.
В допълнение eSearch plus, онлайн базата данни на EUIPO, и DesignView са на разположение на всички потребители, които могат безплатно да извършват търсене.
За повече информация относно базите данни и инструментите на EUIPO, моля, посетете раздел Бази данни на нашия уебсайт.
Допълнителна информация относно процеса на регистрация на РДО.


Що се отнася до фигуративните марки, триизмерните марки или фигуративните елементи в марки, съдържащи както графични елементи, така и букви и/или цифри, търсенето се извършва въз основа на Международната класификация, Виенската спогодба относно класификацията на фигуративните елементи на марките. (За повече подробности направете справка със Справочник на EUIPO относно Виенската класификация.) С цел извършване на ефикасно търсене EUIPO използва модифицирана версия на Виенската класификация на фигуративни елементи, съобразена с нашите специфични нужди.

Допълнителна информация относно таксите, събирани пряко от EUIPO.


Докладите с резултатите от търсенето в ЕС са включени в таксата за заявката. Докладите с националните резултати от търсенето са незадължителни. И двата доклада трябва да бъдат заявени при подаването на заявка за марка на ЕС или за международни регистрации (МР), посочващи Европейския съюз, в срок от един месец след изпращане на преписката от СОИС на EUIPO. Таксата за доклади с национални резултати от търсенето е 12 EUR на участваща служба.
От 1 януари 2014 г. 5 национални ведомства участват в тази незадължителна система за търсене и търсят в националните си регистри: Чешка република, Дания, Унгария, Румъния и Словакия. Следователно общата дължима такса за доклади с национални резултати от търсенето към момента е 60 EUR.

За допълнителна информация относно резултатите от търсенето вижте Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 1, Производство.


На притежателите на по-рано регистрирани марки на ЕС или заявки за марки на ЕС се изпращат писма с предупреждение за потенциално нарушаване на техните права. Писмото е чисто информативно и не бива в никой случай да се разглежда като констатация за действително наличие на конфликт или че въпросните марки, стоки и услуги са наистина идентични или сходни. Такава констатация може да се направи само чрез окончателно решение при производства по възражение или отмяна в рамките на EUIPO.

За допълнителна информация по този въпрос вижте Насоките, Част Б, Проверка, Раздел 1, Производства.


EURid е организация с нестопанска цел, натоварена от Европейската комисия със задачата да управлява домейн имената .eu. Тя също така играе важна роля в това да защитава правата на притежателите на домейни .eu срещу измами.
Новини за домейни .eu.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.