Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Графици и срокове

 

Сроковете пред Службата могат да се разделят на две категории:
  • срокове, заложени в Регламента за марките на Европейския съюз (РМЕС) и Регламента за прилагане на уредбата относно марката на Европейския съюз (EUTMIR) или Регламента за дизайните на Общността и РПДО, които са задължителни;
  • срокове, определени от Службата, които могат да бъдат удължени при определени обстоятелства.
За повече информация относно сроковете за марки на ЕС вижте Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 1, Средства за комуникация, срокове.
За повече информация относно сроковете за дизайни на Общността вижте Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 1, Средства за комуникация, срокове.


С изключение на сроковете, посочени изрично в Регламента за марките на Европейския съюз или в Регламента за изпълнение за марките на Европейския съюз, когато засегнатата страна е с местожителство, основно място на стопанска дейност или предприятие на територията на ЕИП, определените от Службата срокове са между един и шест  месеца. Когато засегнатата страна не е с местожителство, основно място на стопанска дейност или предприятие на територията на ЕИП, сроковете са между два и шест месеца. Общата практика е да се отпускат два месеца.
С изключение на сроковете, посочени изрично в Регламента за дизайните на Общността или в РПДО, когато засегнатата страна е с местожителство, основно място на стопанска дейност или предприятие на територията на ЕИП, определените от Службата срокове са между един и шест  месеца. Когато засегнатата страна не е с местожителство, основно място на стопанска дейност или предприятие на територията на ЕИП, сроковете са между два и шест месеца. Общата практика е да се отпускат два месеца.


В производства ex parte и inter partes (когато участват две или повече страни) исканията за удължаване на срока трябва да бъдат изпратени преди той да изтече.
За повече информация относно марките на ЕС при производства inter parties и удължаване на сроковете вижте Насоките, Част В, Възражения, Раздел 1, Процедурни въпроси. За повече информация относно дизайните на Общността по този въпрос вижте Насоките, Проверка на заявки за недействителност на дизайн, параграф 4.1.6.


Ако срокът е изтекъл, страната, която го е пропуснала, има две възможности:
  • може да заяви продължаване на процедурата (съгласно член 105 от Регламента за марките на Европейския съюз), което единствено изисква изпълнението на определени официални изисквания;
  • може да заяви restitutio in integrum (съгласно член 104 от Регламента за марките на Европейския съюз за марки на ЕС и член 67 от Регламента за дизайните на Общността за дизайни на Общността), което изисква изпълнението на официалните и съществени изисквания (като например полагане на дължимата грижа).
За повече информация вижте Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 8, за Restitutio in Integrum.


Уведомлението за възражение трябва да се подаде в рамките на три месеца от публикуването на заявката за марка на ЕС в Част А от Бюлетина за марките на ЕС.


Уведомлението за обжалване трябва да се подаде в рамките на 2 месеца от датата на уведомлението за оспореното решение, а основанията за обжалване трябва да се представят в рамките на четири месеца от същата дата.


Ако заявката за марка на ЕС е отхвърлена с решение на Службата или марката на ЕС спре да има действие в резултат на решение на Службата или на съд за марките на ЕС, молбата за преобразуване трябва да се подаде в рамките на три месеца, считано от датата, на която това решение е станало окончателно.


Искането за преобразуване трябва да бъде подадено в рамките на три месеца от датата, на която заявката за марка на ЕС е била оттеглена или на която марката на ЕС е спряла да има действие.


Когато дадена заявка за марка на ЕС или за дизайн на Общността не отговаря на изискванията на Регламента за марките на Европейския съюз или Регламента за дизайните на Общността, Службата ще поиска от заявителя да отстрани несъответствията или просроченото плащане в рамките на два месеца след уведомлението за несъответствието.


Няма срок за подаване на заявка за оттегляне на правата на притежателя на марка на ЕС или за обявяване на дадена търговска марка за недействителна.


Няма срок за подаване на искане за обявяване на даден дизайн на Общността за недействителен.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.