Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Такси и плащания

 

Информация за структурата на таксите можете да намерите в раздела „Такси и плащания“ на уебсайта. На тази страница има и калкулатор на таксите, с чиято помощ можете да изчислите размера им в зависимост от броя на дизайните и от това дали ще поискате отлагане.

Повече информация относно таксите можете да намерите в Насоки, част  A „Общи правила“, раздел  3 Плащане на такси, разходи и ставки“.

Таксите за регистриран дизайн на Общността могат да бъдат платени с банков превод или чрез разплащателна сметка. Освен това, когато подавате заявка онлайн, можете да платите с кредитна или дебитна карта.

Повече информация относно таксите и плащанията.

Таксите за публикуване на регистрацията трябва да се заплатят едновременно с подаването на заявката.
Когато в заявката е включено искане за отлагане, вместо таксата за публикуване се плаща такса за отлагане на публикуването. Трябва да платите тази такса при изтичането на срока на отлагане. Ако притежателят поиска по-ранно публикуване, таксата трябва да бъде платена преди изтичането на този срок.

EUIPO не изпраща искане за плащане. Ако е необходимо потвърждение за получаване на плащането, следва да го поискате по електронната поща на адрес information@euipo.europa.eu.

Ако вече е заведена дата на подаване на заявката, такси не се възстановяват, освен ако сумата на заплатените от заявителя такси е недостатъчна за покриване на таксите за регистрация и публикуване (или отлагането на публикуването, ако е поискано) на дизайна или на поне един дизайн, включен в множествена заявка.

Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация