Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 

Такси, събирани пряко от EUIPO

Списък на таксите, събирани пряко от EUIPO
Код на таксата Описание на таксата Сума
F-001 Основна такса за подаване на заявка за индивидуална марка на Европейския съюз (ЕС) (член 31, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС): 1000 EUR
F-001 Основна такса за подаване по електронен път на заявка за индивидуална марка на ЕС (член 31, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС): 850 EUR
F-002 Такса за индивидуална марка на ЕС за втори клас стоки и услуги (член 31, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС): 50 EUR
F-002 Такса за индивидуална марка на ЕС за всеки клас стоки и услуги след втори клас (член 31, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС): 150 EUR
F-001 Основна такса за подаване на заявка за колективна или сертификатна марка на ЕС (член 31, параграф 2 и член 74, параграф 3 или член 83, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 1800 EUR
F-001 Основна такса за подаване по електронен път на заявка за колективна или сертификатна марка на ЕС (член 31, параграф 2 и член 74, параграф 3 или член 83, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 1500 EUR
F-002 Такса за колективна или сертификатна марка на ЕС за втори клас стоки и услуги (член 31, параграф 2 и член 74, параграф 3 или член 83, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 50 EUR
F-002 Такса за колективна или сертификатна марка на ЕС за всеки клас стоки и услуги след втори клас (член 31, параграф 2 и член 74, параграф 3 или член 83, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 150 EUR
F-003 Такса за национални доклади с резултати от търсене:
*Сумата от 12 EUR, умножена по броя на централните ведомства за индустриална собственост, посочени в член 43, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС (понастоящем сумата е 60 EUR за 5 служби):
60 EUR*
F-005 Такса за възражение (член 46, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 320 EUR
F-012 Основна такса за подновяване на индивидуална марка на ЕС (член 53, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 1000 EUR
F-012 Основна такса за подновяване на индивидуална марка на ЕС по електронен път (член 53, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 850 EUR
F-012 Такса за подновяване на индивидуална марка на ЕС за втори клас стоки и услуги (член 53, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 50 EUR
F-012 Такса за подновяване на индивидуална марка на ЕС за всеки клас стоки и услуги след втори клас (член 53, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 150 EUR
F-012 Основна такса за подновяване на колективна или сертификатна марка на ЕС (член 53, параграф 3 и член 74, параграф 3 или член 83, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 1800 EUR
F-012 Основна такса за подновяване на колективна или сертификатна марка на ЕС по електронен път (член 53, параграф 3 и член 74, параграф 3 или член 83, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 1500 EUR
F-012 Такса за подновяване на колективна или сертификатна марка на ЕС за втори клас стоки и услуги (член 53, параграф 3 и член 74, параграф 3 или член 83, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 50 EUR
F-012 Такса за подновяване на колективна или сертификатна марка на ЕС за стоки и услуги след втори клас (член 53, параграф 3 и
член 74, параграф 3 или член 83, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС):
150 EUR
F-016 Допълнителна такса за закъсняло плащане на таксата за подновяване или за закъсняло подаване на искането за подновяване (член 53, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 25 % от закъснялата такса за подновяване, но не повече от 1500 EUR. 25 %
(до 1500 EUR)
F-017 Такса за искане за отмяна или за обявяване на недействителност (член 63, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС): 630 EUR
F-018 Такса за подаване на жалба (член 68, параграф 1 от Регламента за марките на ЕС): 720 EUR (марки)
800 EUR (дизайни)
F-019 Такса за подаване на искане за restitutio in integrum (член 104, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 200 EUR
F-020 Такса за молба за преобразуване на заявка за марка на ЕС или на марка на ЕС (член 140, параграф 1, във връзка също с член 202, параграф 1 от Регламента за марките на ЕС): a) в заявка за национална марка; б) в регистрация с посочване на държава членка, страна по Мадридския протокол: 200 EUR
F-023 Такса за заявка за регистрация на лицензия или друго право върху регистрирана марка на ЕС (член 26, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС) или върху заявка за марка на ЕС (член 26, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС): a) предоставяне на лицензия; б) прехвърляне на лицензия; в) учредяване на вещно право; г) прехвърляне на вещно право; д) принудително изпълнение
(200 EUR на регистрация, но при подаване на повече от едно искане в една и съща заявка или по едно и също време общата сума не надхвърля 1000 EUR):
200 EUR
(до 1000 EUR)
F-024 Такса за отмяна на регистрация на лицензия или друго право (член 29, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 200 EUR за всяка отмяна, но когато са подадени повече от едно искане в една и съща заявка или по едно и също време, общата сума не надхвърля 1000 EUR): 200 EUR
(до 1000 EUR)
F-025 Такса за промяна на регистрирана марка на ЕС (член 54, параграф 4 от Регламента за марките на ЕС): 200 EUR
F-026 Такса за издаване на копие от заявката за марка на ЕС (член 114, параграф 7 от Регламента за марките на ЕС), копие от удостоверение за регистрация (член 51, параграф 2 от Регламента за марките на ЕС) или извлечение от регистъра (член 111, параграф 7 от Регламента за марките на ЕС):
незаверено копие или извлечение: (10 EUR)
заверено копие или извлечение: (30 EUR)
*Безплатно онлайн
10 EUR
30 EUR
F-027 Такса за проверка на досиетата (член 114, параграф 6 от Регламента за марките на ЕС): 30 EUR
F-028 Такса за издаване на копие на документите от досиетата (член 114, параграф 7 от Регламента за марките на ЕС):
незаверено копие: 10 EUR
заверено копие: 30 EUR плюс за всяка страница, надхвърляща 10: 1 EUR

10 EUR

30 EUR
плюс за всяка страница, надхвърляща 10: 1 EUR

F-029 Такса за съобщаване на съдържаща се в дадено досие информация (член 114, параграф 9 от Регламента за марките на ЕС): 10 EUR
F-030 Такса за преразглеждане на определянето на процедурните разноски, които подлежат на възстановяване (член 109, параграф 8 от Регламента за марките на ЕС): 100 EUR
F-033 Такса за продължаване на производството (член 105, параграф 1 от Регламента за марките на ЕС): 400 EUR
F-034 Такса за обявяване на разделяне на регистрирана марка на ЕС (член 56, параграф 4 от Регламента за марките на ЕС) или на заявка за марка на ЕС (член 50, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС): 250 EUR
W-001 Такса за подаване на международна заявка в Службата (член 184, параграф 4 от Регламента за марките на ЕС): 300 EUR
Списък на таксите, събирани пряко от EUIPO
Код на таксата Описание на таксата Сума
Индивидуални такси за международна регистрация, посочваща Съюза.
Размерът на таксите по B.I.1 или B.I.2 представлява равностойността в швейцарски франкове, установена от генералния директор на СОИС съгласно правило 35, точка 2 от Общия правилник по Мадридското споразумение и Мадридския протокол, както следва:
M-001 за индивидуална марка: 820 EUR
M-002 плюс за втори клас стоки и услуги: 50 EUR
M-002 плюс за всеки клас стоки и услуги, включени в международната регистрация, след втори клас: 150 EUR
M-001 за колективна или сертификатна марка: 1400 EUR
M-002 плюс за втори клас стоки и услуги: 50 EUR
M-002 плюс за всеки клас стоки и услуги след втори клас:: 150 EUR
Индивидуални такси за международна регистрация, посочваща Съюза.
Размерът на таксите по B.II.1 представлява равностойността в швейцарски франкове, установена от генералния директор на СОИС съгласно правило 35, точка 2 от Общия правилник по Мадридското споразумение и Мадридския протокол, както следва:
M-012 за индивидуална марка: 820 EUR
M-012 плюс за втори клас стоки и услуги: 50 EUR
M-012 плюс за всеки клас стоки и услуги, включени в международната регистрация, след втори клас: 150 EUR
M-012 за колективна или сертификатна марка: 1400 EUR
M-012 плюс за втори клас стоки и услуги: 50 EUR
M-012 плюс за всеки клас стоки и услуги, включени в международната регистрация, след втори клас: 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.