Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Недействителност и отмяна (заличаване)

 

Регламентът за марките на Европейския съюз (Регламент за марките на ЕС) предвижда два вида процедури, попадащи в обхвата на общия термин „производство за заличаване“.
Правата на притежателя на марка на ЕС могат да бъдат отменени, а марката на ЕС може да бъде обявена за недействителна. Разликата е в това, че отмяната е приложима от датата на искането, докато с обявяването на недействителност се премахва регистрацията от регистъра на марките на Европейския съюз с обратна сила.


Правата на притежателя на марка на ЕС могат да бъдат отменени в следните случаи.
  • При липса на реално използване. В правото е предвидено, че реалното използване на марката на ЕС трябва да започне в Европейския съюз в срок до 5 години след нейната регистрация. Освен това използването трябва да не бъде прекъсвано за повече от 5 години.
  • Ако в резултат на действията на притежателя марката е станала обичайно наименование за продукт или услуга, във връзка с които е регистрирана, а притежателят не е предприел достатъчно мерки, за да предотврати това.
  • Ако, в резултат на използването от притежателя ѝ, марката е станала заблуждаваща по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите, за които е регистрирана.


Има два вида основания за обявяване на недействителност: абсолютни и относителни. Абсолютните основания за обявяване на недействителност включват основанията за отказ, които са проверени служебно по време на процедурата по регистрация. Относителните основания за обявяване на недействителност се отнасят до по-ранни права, които вземат превес над марката на ЕС в съответствие с принципа на „приоритет“.
Марка на ЕС може да бъде обявена за недействителна чрез позоваване на абсолютни основания в следните случаи.
  • Когато марката на ЕС е регистрирана, въпреки наличието на абсолютно основание за отказ (по-специално, ако не е била с отличителен или описателен характер).
  • Когато заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката. Това се отнася главно до случаи, когато заявителят е преследвал незаконни цели с подаване на заявката за марка.
Марка на ЕС може да бъде обявена за недействителна с позоваване на относителни основания в следните случаи.
  • Поради същите причини, поради които може да бъде внесено възражение.
  • Когато е налице по-ранно право в държава членка, в която използването на въпросната марка може да бъде забранено. Това се отнася по-специално до право на наименование, право на изображение, авторско право и право на индустриална собственост, като например право на дизайн.
Допълнителна информация относно грижа за вашите права.

Допълнителна информация може да бъде намерена в Насоки, Част Г, Отмяна или заличаване, Раздел 1, Производство.

 


Заявка за заличаване е допустима само, ако въпросната марка на ЕС е вписана в регистъра на марките на Европейския съюз. Регистрациите се публикуват в Бюлетина на марките на ЕС (Част Б). Искането за отмяна въз основа на неизползване е допустимо само, ако към датата на подаване на искането марката на ЕС е била регистрирана в продължение на повече от 5 години.
Няма срок за подаване на заявка за заличаване. Ако обаче притежателят на по-ранно право е приел използването на по-късна марка на ЕС за период от пет последователни години, той или тя вече няма право да подава искане за обявяване на недействителност на относителни основания (ограничение вследствие на търпимост).

Допълнителна информация относно заявката за заличаване може да бъде намерена в Насоки, Част Г, Отмяна или заличаване, Раздел 1, Производство.


На уебсайта на EUIPO има два отделни формуляра за двата вида процедури (обявяване на недействителност и отмяна), които могат да бъдат подадени онлайн.


За да се счита за подадена една заявка за отмяна или обявяване на недействителност, трябва да бъде платена такса.

За допълнителна информация относно таксата за подаване на заявка за отмяна или обявяване на недействителност направете справка с раздела за таксите .


Заявителите, чийто постоянен адрес, седалище или действително и сериозно търговско предприятие не се намират в ЕИП ( Европейското икономическо пространство), трябва да бъдат представлявани пред Службата. За достъп до списъка с лица, които могат да ви представляват пред Службата, направете справка с eSearch plus.


Заявката трябва да бъде подадена на един от двата езика на съответната марка на ЕС, при условие че те са езици на Службата. Ако това не е така (напр., ако първият език не е език на Службата), може да се използва само вторият език на марката на ЕС. Правилата относно езика на производството са пояснени подробно в Насоки, Част A, Общи правила, Раздел 4, Език на производството.

Допълнителна информация относно заявката за заличаване може да бъде намерена в Насоки, Част Г, Отмяна или заличаване, Раздел 1, Производство.


Заявката за заличаване може да е базирана на няколко различни основания. Ако обаче не е платена такса за обявяване на недействителност и такса за отмяна, не е възможно позоваване на основания както за обявяване на недействителност, така и за отмяна в едно и също искане, тъй като обявяването на недействителност и отмяната се считат за две различни производства с различни характеристики.

За допълнителна информация направете справка с Бележки към формуляра за заявка за декларация за невалидност на марка на Европейския съюз.


Загубилата страна в производството за заличаване трябва да поеме таксите и разходите на другите страни. Подлежащите на възстановяване разходи са обаче ограничени, което означава, че на лицето, което поема разходите, няма да се налага да плаща над определена максимална граница.

За допълнителна информация направете справка с Насоки, Част Г, Отмяна или заличаване, Раздел 1, Производство.
За допълнителна информация направете справка с Насоки, Част В, Възражение, Раздел 1, Процедурни въпроси.


Ако заявката за заличаване бъде оттеглена, таксата не се възстановява. Страната, която прекъсва производството за заличаване, като оттегля своята заявка, трябва също така да възстанови разходите, понесени от другите страни до този момент (в съответствие със законовите граници), освен ако не е взето различно решение на основание за справедливост.

За допълнителна информация виж Насоки, Част Г, Заличаване, Раздел 1, Производство.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в бележката относно защитата на личните данни.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.