Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Международна регистрация

 

Мадридският протокол за международна регистрация на марки е договор, управляван от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева. Той действа от април 1996 г. и е ратифициран от много държави по света, включително повечето европейски държави, САЩ, Япония, Австралия, Китай, Русия, а от октомври 2004 г. — и от Европейския съюз (ЕС).
Мадридският протокол дава възможност на притежателите на марка техните марки да бъдат защитени в няколко държави, като просто подадат една заявка в своята национална или регионална служба за марки.

За повече информация относно Мадридския протокол, моля, посетете секцията ни Стратегия и кликнете върху раздела „Развитие“.Тъй като EUIPO е службата на Европейския съюз за регистриране на марки във всички държави членки на Европейския съюз (ЕС), тя е звеното за връзка със СОИС при всички процедури за подаване на международни заявки въз основа на марка на ЕС или с посочване на ЕС. EUIPO може да действа или като служба по произход, ако международната заявка е въз основа на марка на ЕС, или като посочена служба, ако ЕС е посочен в международна заявка в друга държава на произход. Ролята на EUIPO в международната система е подобна на ролята, изпълнявана от националните служби.


Чрез своето Международно бюро СОИС управлява Мадридския протокол заедно с Мадридското споразумение (двата договора образуват така наречената Мадридска система). Когато получи международна заявка от службата на държавата по произход, СОИС проверява по-специално дали са изпълнени всички изисквания за подаване на заявки и дали стоките и услугите са правилно класифицирани. Ако това е така, Международното бюро регистрира марката в Международния регистър и я публикува в Международния бюлетин. След това Международното бюро нотифицира службите на посочените държави за международната регистрация.
Международното бюро не проверява дали марката като такава отговоря на условията за защита, нито дали вече не е регистрирана идентична или сходна марка; това е от компетенциите на службите на посочените държави.


Да, възможно е да посочите ЕС в заявка за международна регистрация като територия, в рамките на която искате търговската ви марка да е защитена. EUIPO е службата на ЕС, която администрира търговски марки, действащи в рамките на цялата територия на ЕС.
 


За да подадете заявка за международна регистрация е задължително да използвате формуляра на уебсайта на СОИС на английски, френски или испански език.


Следната информация можете да намерите на уебсайта на СОИС.


Когато ЕС е посочен в международна заявка, по принцип не е необходимо да се назначава представител пред EUIPO. Независимо от това, в случай на временен отказ или, най-общо, ако притежателят на международната марка трябва да установи връзка директно със Службата (напр. за изпращане на документи), се прилагат обичайните правила за представителство (за повече подробности направете справка с Представителство).

Ако притежателят на международна регистрация няма постоянен адрес в ЕИП (Европейското икономическо пространство), той или тя трябва да назначи представител за ЕИП. Ако не е назначен представител, отказът ще бъде потвърден при условията, посочени във временния отказ.

За повече подробности вижте Насоки, Част М, Международни марки.


Научете повече за процеса на международна регистрация, известен още като Мадридската система.


В международната регистрация, посочваща ЕС, трябва да е указан втори език, който е един от официалните езици на EUIPO (английски, френски, немски, италиански и испански език). Ако не е избран втори език, EUIPO ще повдигне възражение срещу заявката и ще отложи повторното ѝ публикуване, докато заявителят не определи надлежно втори език.
 


Проверката на формалностите се ограничава до това дали е посочен втори език, дали заявката е за колективна или за сертификатна марка (която трябва да включва представянето на предписанията, уреждащи използването на марката), дали ограничените списъци за посочването на ЕС попадат в обхвата на основния списък на международната регистрация, дали има претенции за предходност и дали списъкът със стоките и/или услугите отговаря на изискванията за яснота и точност, както е описано в Насоки, Част Б, Проверка, Раздел 3, Класификация.
Ако са налице основания за отказ, EUIPO трябва да изпрати до СОИС известие за временен отказ в срок от 6 месеца след повторното публикуване. Ако временният отказ засяга само част от стоките и услугите, а притежателят не вземе нужните мерки, защита се отказва само за тези стоки и услуги, а останалите се приемат.


По искане от притежателя на международната регистрация в рамките на един месец от момента, в който СОИС уведоми EUIPO за посочването, EUIPO съставя доклад с резултатите от търсенето в Европейския съюз за всяка международна регистрация, който ще съдържа подобни марки на ЕС и международни регистрации, посочващи ЕС съгласно член 195 от Регламента за марките на Европейския съюз.
 


Веднага след получаване на заявката EUIPO автоматично публикува повторно международната регистрация в Бюлетина за марките на ЕС в част М, посветена изцяло на международните регистрации (направете справка с eSearch plus, раздела за ежедневни публикации).
 


Първото съобщение се изпраща до притежателя чрез СОИС. Впоследствие се установява пряка комуникация между EUIPO и притежателя или неговия представител.
EUIPO разполага с 18 месеца да уведоми СОИС за всички възможни основания за отказ да се посочи ЕС. Този 18‑месечен период започва да тече от деня, в който EUIPO е уведомена за посочването. Ако дадено възражение не бъде снето, на притежателя се изпраща окончателно решение. Окончателното решение може да бъде обжалвано пред апелативните състави. След като приключи производството по обжалване и решението е окончателно, до СОИС се изпраща нотификация за отказ.
Ако няма основания за отказ, Службата издава временен статут до СОИС. Това се предава на притежателя, актът се публикува в Международния бюлетин и се вписва в Международния регистър.


Претенциите и проучванията за предходност се обработват паралелно от EUIPO. Претенцията за предходност на по-ранна регистрация може да бъде предявена чрез отделен официален формуляр (ММ17), който следва да бъде приложен към заявката за международна регистрация.
Проучването за предходност се извършва само въз основа на документите, предоставени от заявителя. Претенцията за предходност на по-ранна регистрация може да бъде предявена чрез отделен официален формуляр (ММ17), който следва да бъде приложен към заявката за международна регистрация.


Ако в заявката за международна регистрация е посочен ЕС, EUIPO има правото да откаже защита на марката в срок от 18 месеца след получаване на заявката в СОИС. Отказът може да е на същите основания (абсолютни и относителни), въз основа на които може да бъде отхвърлена заявка за регистрация, подадена пряко в EUIPO.
 


Уведомленията за възражения могат да бъдат подадени в рамките на три месеца, които започват един месец след датата на повторно публикуване в Бюлетина за марките на ЕС в Част М, посветена единствено на международни регистрации (направете справка сeSearch plus, раздела за ежедневни публикации).
Възражения, подадени преди този период, се считат за подадени на първия ден от периода за възражения.
Ако е подадено възражение, EUIPO проверява допустимостта му и уведомява СОИС за временен отказ от защита въз основа на производство за възражения. Ако възражението е успешно, Службата ще уведоми СОИС за отказа за международна регистрация.
 


След приключване на всички производства и след като международната регистрация е приета за Европейския съюз за всички или за част от стоките и услугите, тя се публикува повторно в Бюлетина на марките на ЕС, а до СОИС се изпраща актът за предоставяне на защита.
 


Ако посочването на ЕС в международната регистрация бъде отхвърлено от EUIPO, възможно е преобразуване съгласно член 202 от Регламента за марките на Европейския съюз в:
  • заявка за национална марка за държавите членки на ЕС;
  • посочване на държава членка на ЕС, която е страна по Мадридския протокол (тъй нареченото „връщане“).


Да, след присъединяване на Европейския съюз (ЕС) към Мадридския протокол, марка на ЕС може да служи като основа за международна заявка. В такъв случай EUIPO играе ролята на служба по произход и удостоверява идентичността между марката на ЕС (посочената в заявката или регистрираната) и международната заявка.


Вече можете да подадете заявка за международна регистрация за марка на ЕС онлайн.
Другата възможност е да използвате един от двата формуляра по-долу.
  • Формуляра на СОИС MM2 на английски, френски или испански език (от уебсайта на СОИС) или
  • Формуляра на EUIPO EM2 на един от 23-те официални езика, използвани в EUIPO, наличен в два различни варианта: първият вариант на формуляра на EUIPO е за заявки, съставени на един от трите езика на Мадридския протокол (английски, френски или испански език). вторият вариант е за заявки, съставени на другите 20 езици (и двата варианта на този формуляр ще намерите на уебсайта на EUIPO).
Повече информация за формулярите за международни заявки.


След като заявката за международна регистрация бъде подадена чрез EUIPO, трябва да се заплати такса.
Допълнителна информация относно такси и плащания.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Международната заявка може да се основава на регистрирана марка на ЕС или на заявка за марка на ЕС. Тя трябва да се подаде директно до EUIPO от притежателя на марката или негов представител и това може да стане онлайн. Притежателят на марка на ЕС или заявителят трябва да е гражданин на държава членка на Европейския съюз или да има действително и действащо промишлено или търговско предприятие или местоживеене на територията на Европейския съюз.
Ако международната заявка е съставена на официален език на Европейския съюз, който не е език на Протокола, трябва да бъде посочен език на Мадридския протокол (английски, френски или испански език), който да бъде езикът на международната заявка. Ако заявителят не е предоставил преводи на стоките и услугите, той или тя трябва да упълномощи EUIPO да ги осигури.
EUIPO проверява съдържанието и пълнотата на международната заявка (по-специално марките, притежателя и обхвата на списъка със стоки и услуги).
След това международната заявка се препраща електронно до Международното бюро на СОИС.

Допълнителна информация относно представителите можете да намерите в Насоки, Част М, Международни марки.


Не. Нашите регламенти не предвиждат сливане на регистрации. Службата не е обвързана от новата разпоредба на Мадридската спогодба и Протокол относно Мадридската спогодба, тъй като съгласно член 182 от РМЕС за международни регистрации, посочващи ЕС, са приложими само разпоредбите на нашите регламенти.


Да. Нашите разпоредби разрешават разделяне на заявки и регистрации (членове 50 и 56 от РМЕС). Съгласно член 182 от РМЕС разпоредбите на нашите регламенти са приложими и за международни регистрации, посочващи ЕС (вж. изменение от 1 февруари 2019 г. на Общия правилник за прилагане на Мадридската спогодба и Протокола относно Мадридската спогодба — Правило 27bis — разделяне на международна регистрация).


Заявка за разделяне можете да подадете с формуляр MM22 на СОИС (достъпен на езиците на мадридската система, а именно английски, френскии испански език).
 
Формулярът на заявката трябва да бъде представен заедно с допълнителна страница, съдържаща списъка на стоките/услугите, които следва да останат в първоначалната международна регистрация (МР).
 
Формулярът на заявката трябва да бъде подаден чрез официално средство за комуникация — онлайн (чрез eComm), по факс или по пощата/ специален куриер. За да подадете заявка за разделяне по електронен път, влезте във вашата User Area, отидете на eSearch plus, въведете номера на вашата МР, а в „Действия и съобщенията“ изберете опцията „Изпращане на съобщение“.
 
Запознайте се с нашите Насоки относно средствата за комуникация и Решение № EX‑17‑4 на Изпълнителния директор на Службата от 16 август 2017 г. относно комуникацията чрез електронни средства.
 
Разделянето на заявката се осъществява на следните етапи:
 
  • потребителят представя искане за разделяне пред Службата, като подава формуляр MM22 на езика на международната регистрация;
 
  • EUIPO разглежда искането и го предава на СОИС (ако е допустимо съгласно нашия правилник);
 
  • ако искането отговаря на изискванията съгласно правило 27bis от Общия правилник за прилагане на Мадридската спогодба и Протокола относно Мадридската спогодба, включително заплащането на международната такса, СОИС вписва разделянето и създава обособена международна регистрация в Международния регистър;
 
  • След това СОИС уведомява EUIPO, при което се създава обособена заявка в базата данни на Службата.


EUIPO не начислява такса за тази услуга. Обърнете внимание, че е дължима такса от 177 швейцарски франка пред СОИС за вписване на заявката за разделяне.


Разделянето на международната регистрация се вписва с датата на получаване от СОИС на заявката за разделяне или, ако има нередност в заявката, с датата, на която тя е била отстранена. Вж. изменение от 1 февруари 2019 г. на Общия правилник за приложение на Мадридската спогодба и Протокола относно Мадридската спогодба — правило 27bis — разделяне на международна регистрация.


Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в Становището за защита на данните.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.